Zasady etyki nauczycielskiej

 

Kodeks etyczny dotyczy postawy nauczyciela, jego kultury osobistej, odpowiedzialności, samokrytycyzmu, uczciwości, hierarchii wartości, wiedzy i kompetencji. Naczelną zasadą w postępowaniu z dziećmi jest poszanowanie ich godności oraz świadomość, że proces edukacyjny wymaga czasu i u każdego ucznia przebiega indywidualnie. W swoich działaniach nauczyciel powinien być obowiązkowy i sprawiedliwy. Szanuje przy tym godność osobistą każdego człowieka i wymaga takiego samego szacunku wobec siebie.

 

Zasady ogólne etyki zawodowej

1. Nauczyciela obowiązuje: sprawiedliwość, bezinteresowność, obiektywizm, szacunek i takt wobec każdego człowieka.
2. Nauczyciel wychowuje w duchu patriotycznym i w zgodzie z wartościami konstytuującymi cywilizację europejską. Z powagą i szacunkiem odnosi się do przekonań religijnych uczniów.
3. W pracy wychowawczej nie opowiada się za jakąkolwiek opcją polityczną, mając jednocześnie prawo do posiadania i obrony własnych poglądów.
4. Nauczyciel zobowiązany jest do zachowywania szczególnej ostrożności w przekazywaniu informacji o uczniu i jego środowisku rodzinnym.
5. Nauczyciel przestrzega przed zagrożeniami płynącymi z nałogów jako źródła patologii społecznych.
6. Nauczycielom nie wolno włączać uczniów do żadnych form protestów, których celem miałaby być obrona własnych interesów.
7. Nauczyciel troszczy się o dobre imię szkoły, prestiż zawodu, aktywnie włącza się w życie szkoły oraz stara się poszerzać jej oddziaływanie na rzecz środowiska.
8. Nauczyciel, kierując się solidarnością zawodowa, dzieli się zdobytym doświadczeniem i wiedzą z innymi nauczycielami.
9. Nauczyciel przeciwdziała dyskryminacji, traktuje wszystkich uczniów jednakowo niezależnie od: rasy, narodowości, sytuacji materialnej, pozycji społecznej, wyznania.
10. Nauczyciel nie może wykorzystywać swojej pozycji do osiągania korzyści osobistych kosztem ucznia, jego rodziców lub prawnych opiekunów.
11. Nauczyciel, który naruszył zasady etyki zawodowej, powinien podjąć niezwłocznie działania mające na celu usunięcie skutków swojego postępowania i naprawienie powstałych szkód.

Zasady szczegółowe etyki zawodowej nauczyciela Nauczyciel wobec ucznia
1. Nauczyciel szanuje godność ucznia jako osoby: akceptuje go, uznaje jego prawa, rozwija samodzielność myślenia i refleksyjność oraz pozwala mu wyrażać własne poglądy.
2. Nauczyciel pamięta, że pierwszymi i głównymi wychowawcami dzieci są rodzice lub ich opiekunowie prawni, szanuje ich prawa oraz wspomaga w procesie wychowania.
3. Nauczyciel troszczy się o wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia w sferze intelektualnej, duchowej, moralnej, estetycznej, fizycznej oraz społecznej.
4. Nauczyciel traktuje indywidualnie każdego ucznia, starając się rozumieć jego potrzeby i wspomagać jego możliwości.
5. Nauczyciel poprzez działania pedagogiczne i własną postawę wspomaga ucznia w procesie integralnego rozwoju i doskonalenia oraz czyni go współuczestnikiem i współtwórcą tego procesu.
6. Nauczyciel ma świadomość, że oddziałuje wychowawczo także swoją godną postawą w życiu prywatnym.
7. Nauczyciel wychowuje ucznia do odpowiedzialności za własne czyny i ponoszenia konsekwencji dokonanych wyborów.
8. Nauczyciel uczy zasad kultury osobistej oraz wpływa na kształtowanie postaw prorodzinnych ucznia.
9. Nauczyciel wychowuje swoich uczniów w duchu współdziałania i współżycia w grupie, ucząc jednocześnie poszanowania zasad szlachetnego współzawodnictwa.
10. Stosunek nauczyciela do ucznia cechuje życzliwość, wyrozumiałość cierpliwość, a jednocześnie stanowczość i konsekwencja w stosowaniu ustalonych kryteriów wymagań.
11. Nauczyciela obowiązuje obiektywizm, sprawiedliwość, bezinteresowność i szacunek w traktowaniu i ocenie każdego ucznia bez względu na okoliczności.

Nauczyciel wobec rodziców
1. Nauczyciel honoruje prawa rodziców do zasięgania informacji i konsultacji, poprzez uzgodnione procedury mające na celu dobro ich dzieci.
2. Nauczyciel respektuje władzę rodzicielską, jednakże służy profesjonalną radą, mając na uwadze dobro dziecka.
3. Nauczyciel dokłada wszelkich starań, aby zachęcić rodziców do aktywnego udziału w edukacji dziecka i wspierania procesu nauczania.
4. Nauczyciel przekazuje w sposób komunikatywny informacje, wskazując nie tylko słabe, ale przede wszystkim mocne strony dziecka, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, a także z taktownym wyczuciem sytuacyjnym.
5. Nauczyciel w sytuacjach konfliktowych dla dobra szkoły i ucznia wypracowuje kompromis w relacji: szkoła-rodzice.
6. Nauczyciel zdecydowanie przeciwstawia się jakimkolwiek formom wywierania wpływu na sposób oceny uczniów.

Nauczyciel wobec innych nauczycieli
1. Nauczyciel wraz z nadzorem pedagogicznym i innymi pracownikami oświaty tworzy zespół ludzi wspomagających się w realizacji wspólnego celu, jakim jest nauczanie i wychowanie.
2. Nauczycieli łączą zasady współpracy, pedagogicznej solidarności, szlachetne współzawodnictwo i szacunek.
3. Nauczyciel doświadczony otacza opieką nauczycieli rozpoczynających pracę, służąc im radą i pomocą.
4. Nauczyciel nie podważa autorytetu innych nauczycieli, pracowników oświaty wobec uczniów i ich rodziców.

Prawa nauczyciela
1. W sytuacjach spornych nauczyciel ma prawo przedstawić motywacje swojego postępowania.
2. Nauczyciel ma prawo do szacunku ze strony uczniów, rodziców i swoich przełożonych oraz do godnego wynagrodzenia i godnych warunków pracy.
3. Ma prawo do nowoczesnego warsztatu pracy, umożliwiającego stosowanie nowatorskich form i metod pracy, w tym technologii informacyjnej.
4. Ma prawo ubiegać się o dofinansowanie do form doskonalenia i dokształcania z funduszu przeznaczonego na ten cel.
5. Ma prawo do zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego w celu podnoszenia efektywności oddziaływań edukacyjnych.
6. Ma prawo do wdrażania innowacji pedagogicznych.
7. Ma prawo do odwołania od krzywdzącej jego zdaniem oceny pracy oraz do obrony swoich praw.

Similar Posts:

    None Found


« »