Zasady Etyki Biznesu

 

Zasady i normy etyczne, stanowiące Kodeks Europejskiego Rejestru Renomowanych Firm. 

 Etyka w działalności gospodarczej, czyli etyka biznesu – zespół norm rzetelnego i odpowiedzialnego postępowania przedsiębiorców we wzajemnych relacjach z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami oraz organami publicznymi. Postępowanie to powinno być zgodne z obowiązującym prawem i powszechnie przyjętymi normami społecznymi.

1. Nie traktować zysku jako jedynego celu działania, a w przedsięwzięciach mających na celu osiągnięcie owego zysku – kierować się zawsze, opracowanymi uprzednio, wewnętrznymi standardami etycznymi….
2. Walczyć z zasadą „cel uświęca środki”….
3. Darzyć klientów i partnerów biznesowych szacunkiem; uwzględniać ich prawa i potrzeby….
4. Dbać o zatrudnianych pracowników i traktować ich właściwie zgodnie z zasadą, iż to ludzie są największym kapitałem każdego przedsięwzięcia.
5. Podejmować działania społeczne np. poprzez wspieranie potrzebujących, współpracę z organizacjami pożytku publicznego czy zaangażowanie w akcje charytatywne….
6. Dbać o ochronę środowiska tak, by w codziennej działalności nie tylko nie naruszać zasad ekologii, ale wręcz je wspierać….
7. Zachować – we wszelkich podejmowanych działaniach – nienaruszalną zasadę przejrzystości….

 

Dobrzy i uczciwi biznesmeni w swej działalności następujące wartości:

– Praworządność – przestrzeganie przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów w prowadzonej działalności publicznej i biznesowej….
– Solidność – terminowe realizowanie zobowiązań wynikających z zawartych kontraktów….
– Transparentność – prowadzenie działalności w sposób przejrzysty i jasny dla innych podmiotów biorących udział w życiu biznesowo-publicznym.
– Uczciwość – oparcie współpracy z partnerami na zasadach etyki biznesowej….
– Odpowiedzialność – współtworzenie powszechnego rejestru podmiotów opartego na wymianie informacji gospodarczych, weryfikowaniu wiarygodności finansowej potencjalnych kontrahentów, przekazywaniu pozytywnych informacji o wywiązywaniu się z zobowiązań przez rzetelnych partnerów….
– Innowacyjność – wprowadzanie i propagowanie nowoczesnych technologii, rozwiązań i standardów obsługi klienta; kreatywność i pionierska odwaga w wdrażani nowatorskich rozwiazań….

Similar Posts:

    None Found


« »