Tożsamość Grupowa

 

 

 

Synonimy:   Tożsamość Grupowa……
Antonimy:    ……

 

 
Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu?..

Własna –   powrotu do korzeni…
Ukryta –   szukasz w grupie potwierdzenia swojej tożsamości…
Czyjaś –   strach przed utratą związku z rodziną i korzeniami…
Otrzymać inną –   odzyskasz pewność siebie…
Zafałszowana –   dodatkowy nie do – końca uczciwy zysk…
Utracić swoją –   wyniknie jakiś zamęt, koło Twojej osoby…
Odkryć czyjąś –   zrozumiesz czyjeś intencje…

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu?.

Tożsamość grupowa to identyfikowanie się z daną grupą społeczną lub zawodową jest więc tożsamością nabytą kształtowaną jako wynik członkostwa w grupie i, co należy podkreślić, świadomie wybieraną. Gdy szukamy odpowiedzi na pytania: kim jestem? Kim mam być? Kim mogę być? Kim chcę być? Co powinno stanowić dla mnie największą wartość? ? poszukujemy własnej tożsamości. Najczęściej wymieniamy swoje cechy fizyczne i psychiczne, określamy własne poglądy i przekonania. Odwołujemy się do swojej przeszłości i planujemy przyszłość. W odniesieniu do zadawanych sobie pytań dokonujemy wyboru zachowań korespondujących z tymi pytaniami. Przypisujemy się również do określonej grupy ludzi bądź instytucji. Jednakże zawsze jest tak, że tożsamość jednostki kształtuje się w określonej grupie, pod wpływem konkretnej struktury. Nie ma innej możliwości tworzenia obrazu siebie, koncepcji siebie czy identyfikowania się, przynależności, jeżeli nie ma grupy odniesienia, osób znaczących, dziedzictwa kulturowego. Dlatego tożsamość grupowa, która jest sposobem określenia samego siebie poprzez przynależność do różnego rodzaju grup społecznych. Jednostka konstruuje bowiem swoje “ja” w obszarze wyznaczonym przez kulturę danej grupy i zbiorowości. To grupa czy zbiorowość dostarcza specyficznych kategorii do opisu siebie samej. Człowiek bowiem zawsze potrzebuje miejsca i identyfikacji ze swoim najbliższym otoczeniem. Zgodnie z wizją własnej osoby stawiamy sobie różne cele i wybieramy sposoby ich osiągania. Dążymy do tego, aby nasze myśli, odczucia i działania były takie, jak te preferowane w danej grupie. Widzimy siebie jako osobę, która odgrywa określoną rolę społeczną. Kluczowe staje się wobec tego pytanie o sam sposób i jakość zakorzenienia w kulturze danej grupy, otwarcie na znaczenia i symbole w niej obowiązujące. Szczególnie ważne dla nas są problemy, operowania językiem danej grupy, spójności z szerzej rozumianym środowiskiem, w którym żyjemy, wchodzenie, wrastanie w to środowisko, podporządkowania się normom obowiązującym w grupie, utrzymywania więzi emocjonalnych i intelektualnych z tą grupą, z tym światem; nabywania cech charakterystycznych dla danej grupy czy środowiska oraz identyfikowania się z tym wszystkim, co stanowi o ich swoistości. Również z tym wszystkim, co stanowi o swoistości odgrywanej przez nas roli społecznej. Dochodzenie do własnej tożsamości jest długą, mozolną pracą nad sobą, a trudności w kreowaniu swojego “ja” są konsekwencją istniejących warunków społecznych, które nie zawsze stwarzają możliwości do samorealizacji, bo nie są wolne od konfliktów i zagrożeń, napięć i sprzeczności. Uczymy się zaspokajać potrzeby poprzez wrastanie w świat norm społecznych i wartości kulturowych. Sen który odwołuje się do tożsamości grópowej jest symbolem pełni, łączy duchowy i materialny wymiar człowieka, scala w jedność świadomość i podświadomość, jednoczy aspekt żeński i męski, irracjonalność z racjonalnością, konkrety i symbolikę w jedną całość…

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

Similar Posts:


« »