Protokół Dyplomatyczny….


Protokół dyplomatyczny określa reguły postępowania i zachowania dyplomaty, normy obowiązujące w kontaktach urzędowych z władzami państwa akredytacji, jak również we wzajemnych stosunkach między placówkami dyplomatycznymi innych państw w danej stolicy. Protokół dyplomatyczny reguluje także wzajemne kontakty osób reprezentujących dane państwo, jak również instytucji i urzędów. Jest elementem międzynarodowej dyplomacji i kurtuazji. Jego nazwa wiąże się z kongresem wiedeńskim 1815 roku. Aby uniknąć w czasie jego trwania nieporozumień (zwłaszcza związanych z domniemaną potęgą czy wielkością reprezentowanego państwa) i wprowadzić ład na towarzyszących kongresowi przyjęciach i spotkaniach, ustalono zasady pierwszeństwa uczestników związane z kolejnością przybycia na Kongres, a by uniknąć pomyłek – po raz pierwszy w historii je zaprotokołowano.

Podstawowym zadaniem protokołu jest wykluczenie sporów i nieporozumień na tle pierwszeństwa między osobami reprezentującymi oficjalne stanowiska. Realizując to zadanie, protokół przypomina o istnieniu i potrzebie przestrzegania zasad suwerennej równości państw oraz zapewnia odpowiedni klimat w czasie wizyt, spotkań i uroczystości. Protokół dyplomatyczny ma charakter międzynarodowy, jednakże w protokołach poszczególnych państw występują różnice wynikające z tradycji narodowych i miejscowych obyczajów.

Do podstawowych zasad protokołu dyplomatycznego zaliczają się, zasada wzajemności, precedencja, exequatur.

Przykłady korespondencji dyplomatycznej, aide memoire, memorandum, nota ogólna i zbiorowa, nota podpisana, nota werbalna.

W Polsce sprawami protokołu dyplomatycznego zajmuje się wyspecjalizowana komórka Ministerstwa Spraw Zagranicznych na prawach departamentu pod nazwą Protokół Dyplomatyczny.

 

Zasady Protokołu Dyplomatycznego….

1. Bezinteresowność – osoby sprawujące funkcje publiczne powinny kierować się przy podejmowaniu decyzji wyłącznie dobrem publicznym…..

2. Integralność, rzetelność, prawość – przy sprawowaniu funkcji publicznych, nie można zaciągać jakichkolwiek zobowiązań finansowych lub innych, w stosunku do osób bądź instytucji, które mogą wywierać wpływ na pełniących obowiązki…..

3. Obiektywizm – przy wykonywaniu obowiązków publicznych należy dokonywać wyboru według kryteriów merytorycznych, zwłaszcza w zakresie obsadzania stanowisk, przyznawania nagród lub innych świadczeń, czy udzielając zamówień publicznych…..

4. Odpowiedzialność – wszelka działalność urzędników publicznych winna być poddana kontroli odpowiedniej dla sprawowanej funkcji, a sprawujący urzędy odpowiadają przed opinią społeczną za swoje decyzje oraz działania…..

5. Otwartość – osoby sprawujące urzędy publiczne winny postępować otwarcie w zakresie wydawania określonych decyzji oraz wykonywanych czynności, przedstawiając przyczyny podejmowanych działań…..

6. Uczciwość – osoby sprawujące funkcje publiczne, aby uniknąć konfliktu interesów, zobowiązane są do ujawniania informacji o wszelkich podejmowanych przez siebie interesach bądź też tych, które mogą być powiązane z wykonywanymi obowiązkami…..

7. Dawanie przykładu – przyjęte zasady postępowania winny być propagowane, jak również wspierane przez własny przykład osób zajmujących stanowiska kierownicze…..

Similar Posts:

    None Found


« »