Kodeks ZHP….

 

Prawo harcerskie – system zasad obowiązujących w harcerstwie, będący podstawą wychowania harcerskiego. Każda organizacja harcerska ma własną redakcję prawa.  Kodeks harcerski w ciągu 100-letniej historii harcerstwa jest rozumiany jako jedność: zasad harcerskiego wychowania, metody i programu. Stały rozwój zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników i instruktorów jest możliwy tylko wtedy, gdy kierując się harcerskimi zasadami, wykorzystując harcerską metodę tworzy się program pobudzający do kształtowania w sobie cech i umiejętności potrzebnych w życiu osobistym i przydatnych w społeczeństwie. Warunkiem skuteczności harcerskiej metody jest przykład osobisty instruktora. Swoją postawą instruktor powinien dawać przykład osiągania wartości, którym służy harcerstwo, pokazywać, że życie według Prawa Harcerskiego może być źródłem radości. Instruktor nie jest ani dowódcą, ani nauczycielem. Jest “starszym bratem”, który zuchowi, harcerce, harcerzowi stwarza warunki do kształtowania charakteru. Metoda harcerska jest systemem stale doskonalonego samowychowania. Wszystkie elementy metody (przyrzeczenie i Prawo, uczenie w działaniu, system małych grup, ciągle doskonalony i pobudzający do rozwoju program) są współzależne i stanowią spójną całość. Metoda ta jedynie wówczas okaże się w pełni skuteczna, jeżeli każdy harcerski instruktor będzie potrafił łącznie wykorzystywać w swej pracy zgodnie z jej cechami wszystkie te elementy.

 

1. Rozumiem swoją życiową misje, mam świadomość swojej roli w życiu, potwierdzam to swoją postawą i dzianiami….

2. Jest świadomy znaczenia przykładu osobistego. Kieruje się w swoim życiu wartościami, swoją postawę pokazuje czym jest “czysty styl życia”….

3. W kontaktach z innymi jestem odpowiedzialny, cierpliwy i sprawiedliwy. W rozwiązywaniu ich problemów jest dyskretny, uczciwy i wrażliwy, zawsze dbam, aby nie naruszyć godności osoby której udzielam wsparcia czy pomocy….

4. Dzielię sie swoimi doświadczeniami, umiejetnościami i wiedzą z młodszymi, chcę być dla nich wzorem. Darzyę szacunkiem i chetnie wspiera tych, którzy dopiero poszukują swojej drogi. Wychowuje tak swoich nastepców.

5. Z wyrozumiałością staram się umieć słuchać tego co ktoś do mnie mówi.

6. Stale doskonalę swoje umiejetności. Potrafię szukać inspiracji do działania.

7. Samodzielnie poszukuje swojego miejsca w życiu, potrafie podjąć wyzwania, które stawia mi życie. Odpowiedzialnie przyjmuje nowe zadania.

8. Pracuje nad sobą, ma określone swoje cele życiowe, które konsekwentnie realizuje.

9. Umiem godzia różne role osobiste i społeczne. Dbam o życie rodzinne. Jestm aktywny w zyciu społecznym. Doskonalię sie zawodowo, by osiągać sukcesy zawodowe.

10. Jestm twórczy, mam odwage do dokonywania kreatywnych zmian.

11. Aktywnie buduje więzi społeczne. Podejmuje działania, aby wszyscy w moim otoczeniu mogli w pełni utożsamiać sie ze swoją rolą w życiu.

12. Znam prawo i przepisy. Przestrzegam przepisów prawa.

13. Jest lojalny wobec organizacji. Nie pozostaje bierny wobec działań instruktorów, które naruszają zasady ideowe i organizacyjne ZHP.

14. Swoją postawą, wiedzą i umiejętnościami buduje prestiżu ZHP na zewnątrz organizacji – wśród naszych przyjaciół i sojuszników, szczególnie wśród rodziców, innych organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych.

Similar Posts:

    None Found


« »