Emocje

 

Synonimy;    Emocje, Namiętność, Afekt, Miłość…
Antonimy:    Brak emocji, Beznamiętność……

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu…

Darzyć kogoś   –   tęsknota za miłością, głębokim uczuciem lub niespełniona miłość…
Ktoś darzy Ciebie   –   wpływasz na życia osób, o których niewiele wiesz…
Okazać silne emocje   –   męczy Cię spór z kimś bliskim…
Ukrywać emocje   –   pragniesz większego poczucia bezpieczeństwa…
Ktoś okazuje emocje   –   obawiasz się opinii innych na swój temat…

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu…

Uczucie to emocja , którą czujemy, pobudza nas do określonych zachowań. Uczucie, to jest coś, co ci pozwala stwierdzić jaka jest Twoja relacja do otaczającego Cię świata ludzi i rzeczy materialnych. Uczucie pozwala ci stwierdzić jak silnie jesteś do czegoś przywiązany. Czy coś jest ciekawe, miłe, czy dzięki czemuś lub komuś widzisz coś więcej w swoim życiu. Uczucia możesz tylko odkryć dzięki zmysłom jakie posiadasz to one wiążą nas z materią. Uczucia pozwalają Ci stwierdzić, że fizycznie istniejesz i doświadczasz fizyczności. Emocja to stan znacznego poruszenia umysłu który ma duży wpływ na cały nasz organizm. Procesy emocjonalne to procesy psychiczne, które rozpoznajemy przez całe swoje życie i nadają naszemu życiu jakość oraz określają znaczenie, jakie mają dla nas będące źródłem emocji przedmioty, zjawiska, wydarzenia i inni ludzie, na koniec własna osoba w kontekście całego wpływu świata zewnętrznego, czyli wartościują sens naszego istnienia, przy czym do pewnego poziomu rozwoju przejawiają silniejszą moc w snach niż na jawie. Przy udziale snów mogą wychodzić głęboko ukryte w przeszłość różne nasze emocje, z którymi sobie na jawie nie radzimy.

Ze względu na wielość pojęć, które odnoszą się do naszych uczuć i emocji w kontekście naszej istoty i jej rozwoju w świecie materii, trudno o takie definicje, które nie nakładałyby się na siebie. Większość badaczy zgadza się co do rozdzielenia naszych stanów wewnętrznych na;

– uczucia jako stany psychiczne wyrażające ustosunkowanie się człowieka do określonych zdarzeń, ludzi i innych elementów otaczającego świata, polegające na odzwierciedleniu stosunku człowieka do rzeczywistości. Czuje się coś do kogoś lub czegoś. Uczucia stanowią świadomą interpretację emocji, dokonywaną na podstawie zakodowanych w pamięci człowieka wzorów i doświadczeń oraz podyktowanej nimi indywidualnej oceny sytuacji. Ta sama emocja rozumiana jako niezależny od woli proces, będący reakcją organizmu na bodźce, może zostać zinterpretowana jako różne uczucia w zależności od sytuacji. Przykładowo zespół reakcji organizmu związany ze wzrostem poziomu adrenaliny, przyspieszonym tętnem i odpowiednim pobudzeniem układu nerwowego może być uświadamiany jako strach, lęk, obawa lub panika w zależności od nasilenia emocji oraz rozpoznania wywołujących ją bodźców. Ponieważ uświadomienie sobie i zinterpretowanie emocji jako określonego uczucia polega na nadaniu jej określonego znaczenia i związaniu jej z określonym pojęciem wcześniej już poznanym, uruchomiona zostaje wiedza o właściwych temu uczuciu konotacjach wcześniej już doświadczanych. Może być to motorem określonych działań człowieka pod warunkiem że przynajmniej w jakiejś mierze jest zaznajomiony z przeżywanym uczuciem. Kiedy doświadczamy uczuć nam nieznanych powstaje określona reakcja organizmu i co za tym idzie wpisujemy w swoją podświadomość swój osobisty wzorzec zachowań oparty o całe dotychczasowe życie. Uczucia wyższe obejmują uczucia moralne, estetyczne i uczucia intelektualne. Dlatego używa się pojęcia uczucia do określenia zarówno emocji, nastroju jak i sentymentu…

– afekty to równierz uczucia, jednak powstające najczęściej nagle pod wpływem silnych bodźców zewnętrznych, zwłaszcza; gniew, złość, rozpacz, radość i strach. Posiadające wyraźny komponent fizjologiczny i ograniczające racjonalność działania…

– emocje to świadome lub nieświadome silne, względnie nietrwałe, gwałtowne uczucia to stany o silnym zabarwieniu i wyraźnym wartościowaniu o charakterze pobudzenia pozytywnego lub negatywnego, poprzedzone jakimś wydarzeniem i ukierunkowane, w tym gniew, wzruszenie, trema. Charakterystyczne dla emocji pozytywnych jest wzbudzanie tendencji do podtrzymywania danej aktywności lub określonego kontaktu z sytuacjami czy przedmiotami, który te emocje wywoływał. W pewnych okolicznościach gotowość do wykonywania czynności może spadać, dzieje się tak, gdy czynność ta wymagała trudu, pokonania niebezpieczeństw lub wiązała się z groźbą niepowodzenia. Wówczas człowiek nie chce ponownie wykonać tej czynności, choć zakończyła się ona sukcesem. Podobnie dzieje się, gdy pozytywna emocja jest efektem czynności przynoszących nasycenie. Spadek gotowości do powtórzenia tych czynności jest jednak krótkotrwały, gdyż gdy minie nasycenie, tendencja do ich powtórzenia powróci. Emocje negatywne mają za zadanie sprowokować jednostkę do przerwania aktywności, która stała się ich przyczyną, bądź przerwania kontaktu ze źródłem tych emocji. Mogą one zwiększać motywację do kontynuowania wysiłków, wiąże się to z faktem, że przeszkody lub niepowodzenia stwarzają zagrożenie dla samooceny. Jeżeli powtarzanie prób nie usuwa przeszkody, lub człowiek uzna, że nie może tej przeszkody pokonać, wówczas spada pobudzenie i pojawia się niechęć do danej czynności. Emocje ujemne mogą trwać przez pewien czas, nawet gdy ich przyczyna straci swoją moc oddziaływania. Wyrazistym przykładem tego zjawiska są wszelkie urazy psychiczne powstałe w wyniku traumatycznych wydarzeń w życiu człowieka. W niektórych przypadkach zagrożenie może być źródłem emocji pozytywnych, jeżeli człowiek stwierdzi, że jest w stanie nad nimi zapanować (np. egzamin ustny dla studenta wiąże się z pewnym zagrożeniem, obawia się on kompromitacji, krytyki, ale jest to ?pozytywny stres? i jeżeli student nad nim zapanuje to ewentualny sukces przyniesie mu wiele satysfakcji)…

– nastroje to uczucia o spokojnym przebiegu, mniejszym nasileniu i dłuższym czasie trwania niż emocje (np. zadowolenie lub niezadowolenie, wesołość lub smutek, niepokój, tęsknota, nostalgia, irytacja, samotność, dobrostan wewnętrzny)…

– namiętności to trwałe skłonności do przeżywania różnych nastrojów i afektów w związku z określonymi celami dążeń człowieka. Namiętności mają dużą siłę pobudzającą, ukierunkowują myśli, spostrzeżenia, pamięć i inne procesy psychiczne. Są charakterystyczne dla wieku młodego, z czasem słabną, ale niektóre (np. chciwość) mogą narastać…

– sentymenty czyli postawy emocjonalne, które odnosi się do trwałych sympatii bądź antypatii np. “nie lubię antypatii”, “nie lubię brukselki”…

 

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

 

 

Similar Posts:


« »