Najbardziej twórczą ze wszystkich prac jest praca nad sobą, która pozwala odnajdywać urok życia w jego prawdziwej istocie….
Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka…..
 Jan Paweł II

 

Cytaty z Starego Testamentu

 

 


Nadab i Abihu oraz siedemdziesięciu starszych Izraela szli pod górę i ujrzeli Boga Izraela. A pod jego stopami było coś, co wyglądało jak twór z szafirowych płyt i jak same niebiosa, jeśli chodzi o czystość. I nie wyciągnął ręki przeciw znaczniejszym spośród synów Izraela, lecz otrzymali oni wizję prawdziwego Boga, a potem jedli i pili. Następnie Jehowa rzekł do Mojżesza: „Wstąp do mnie na górę i pozostań tam, gdyż chcę ci dać kamienne tablice i prawo, i przykazanie, które napiszę, żeby ich pouczyć”. Toteż Mojżesz i Jozue, jego sługa, poszli i Mojżesz wstąpił na górę prawdziwego Boga. Lecz do starszych powiedział: „Czekajcie na nas w tym miejscu, aż do was wrócimy. A oto są z wami Aaron i Chur. Kto ma sprawę sądową, niech się zwróci do nich”. I wstąpił Mojżesz na górę, podczas gdy górę zakrywał obłok… „
Źródło: Księga Wyjścia 24:9–15
Autor: Stary Testament


„Aaron zaś miał sto dwadzieścia trzy lata, gdy umarł na górze Hor… „
Źródło: Księga Liczb 33:39
Autor: Stary Testament


„A wygnawszy zaś człowieka, Bóg postawił przed ogrodem Eden cherubów i połyskujące ostrze miecza, aby strzec drogi do drzewa życia… „
Źródło: Księga Rodzaju 3, 24
Autor: Stary Testament


„A wziął tedy Pan Bóg człowieka, i postawił go w sadzie Eden, aby go sprawował, i aby go strzegł. „
Źródło: Księga Rodzaju 2, 15
Autor: Stary Testament


„Albowiem miłość mocna jest jak śmierć, a jej żar jest żarem ognistym, bezmiar wód nie ugasi miłości ani strumienie jej nie utopią. „
Źródło: PP. 8, 6–7
Autor: Stary Testament


„Potem ubrał go w długą szatę i przepasał szarfą, i przyodział w płaszcz bez rękawów, założył mu też efod oraz przepasał go przepaską i nią przymocował efod do niego. Następnie założył mu napierśnik, a do napierśnika włożył Urim i Tummim. Potem włożył mu na głowę zawój, a na zawoju umieścił z przodu lśniącą płytkę ze złota, święty znak poświęcenia, tak jak Jehowa nakazał Mojżeszowi… „
Źródło: Księga Kapłańska 8:7–9
Autor: Stary Testament


„Abszalom, syn Dawida, miał piękną siostrę imieniem Tamar. Pokochał ją Amnon, syn Dawida. Amnon tak został opanowany [namiętnością], że aż się rozchorował z powodu Tamar, swej siostry; ona była bowiem dziewicą i wydawało się Amnonowi rzeczą niemożliwą, by mógł się dopuścić z nią czegokolwiek… „
Źródło: 2 Księga Samuela 13, 1–2
Autor: Stary Testament


„Tymczasem lud zobaczył, że Mojżesz długo nie schodzi z góry. Lud zebrał się więc wokół Aarona i powiedział do niego: „Wstań, uczyń nam boga, który pójdzie przed nami, bo jeśli chodzi o tego Mojżesza, męża, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej, naprawdę nie wiemy, co się z nim stało”… „
Źródło: Stary Testament


„A główny dworzanin ponadawał im imiona. Danielowi dał imię Belteszaccar, Chananiaszowi – Szadrach, Miszaelowi – Meszach, Azariaszowi zaś AbedNego… „
Źródło: Księga Daniela 1:7
Autor: Stary Testament


„Abrahamie! (..) Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę… „
Źródło: Księga Rodzaju 22, 1–2
Autor: Stary Testament


„Absalom zaś nie rozmawiał z Amnonem ani źle, ani dobrze; bo Absalom znienawidził Amnona za to, że upokorzył Tamar, jego siostrę… „
Źródło: 2 Księga Samuela 13:22
Autor: Stary Testament


„Absalom nakazał swym sługom, mówiąc: „Patrzcie, proszę – gdy tylko serce Amnona rozweseli się od wina, a ja wam powiem: „Zabijcie Amnona!, macie go uśmiercić. Nie bójcie się. Czyż nie ja wam nakazałem? Bądźcie silni i okażcie się dzielni”. I słudzy Absaloma uczynili Amnonowi tak, jak nakazał Absalom… „
Źródło: 2 Księga Samuela 13:28, 29
Autor: Stary Testament


„Ani synowi, ani żonie, ani bratu, ani przyjacielowi nie dawaj władzy nad sobą za życia, nie oddawaj też twoich dostatków komu innemu, abyś pożałowawszy tego, nie musiał o nie prosić… „
Źródło: Syr 33, 20
Autor: Stary Testament


„A nieszczęśni i w rzeczach martwych zadufani ci, co bogami zwą dzieła rąk ludzkich : złoto i srebro dzieła sztuki, wyobrażenia zwierząt lub bezużyteczny kamień, dzieło starożytnej ręki. .. „
Źródło: Mdr 13,10
Autor: Stary Testament


„A przy tym serce synów ludzkich pełne jest zła i głupota w ich sercu, dopóki żyją… „
Źródło: Koh 9,3
Autor: Stary Testament


„A skąd pochodzi mądrość i gdzie jest siedziba wiedzy? Człowiek nie zna tam drogi, nie ma jej w ziemi żyjących… „
Źródło: Job 28,1213
Autor: Stary Testament


„Bacz, abyś nie był nazwany oszczercą i nie czyń swym językiem zasadzek… „
Źródło: Syr 5,14
Autor: Stary Testament


„Bądź dobry, prostą drogą prowadź twe serce, nie bądź z tych, co winu hołdują lub mięsem się lubią obżerać; bo pijak i żarłok jest w nędzy, ospałość chodzi w łachmanach… „
Źródło: Prz 23,1921
Autor: Stary Testament


„Bądź skory do słuchania, a odpowiadaj po namyśle… „
Źródło: Syr 5,11
Autor: Stary Testament


„Bezczynność człowieka jest jego wyrzutem, od nierzetelnego lepszy jest ubogi… „
Źródło: Prz 19,22
Autor: Stary Testament


„Bez drew zagaśnie ognisko, bez donosiciela spór zniknie… „
Źródło: Prz 26,20
Autor: Stary Testament


„Bez pożytku są skarby źle nabyte, lecz sprawiedliwość wyrywa ze śmierci… „
Źródło: Prz 10,2
Autor: Stary Testament


„Bezsenność z powodu bogactwa wyczerpuje ciało, a troska o nie oddala sen… „
Źródło: Syr 31,1
Autor: Stary Testament


„Bezwstyd kobiety można poznać po niespokojnym podnoszeniu oczu i po rzucaniu spojrzeń… „
Źródło: Syr 26,9
Autor: Stary Testament


„Biada ciągnącemu dla domu zysk nieprawy, aby zbudować wysoko swe gniazdo i tym sposobem uniknąć nieszczęścia! … „
Źródło: Ha 2,9
Autor: Stary Testament


„Biada temu, co miasto na krwi przelanej buduje, a gród umacnia nieprawością!… „
Źródło: Ha 2,12
Autor: Stary Testament


„Biada temu, co mienie cudze zbiera i obciąża się zastawem zbyt wielkim!… „
Źródło: Ha 2, 6
Autor: Stary Testament


„Biada temu, co zmusza bliźniego do picia, pucharem swego jadu go upaja, by się przyglądać jego nagości… „
Źródło: Ha 2, 15
Autor: Stary Testament


„Biedaka wszyscy bracia nie lubią, tym bardziej najbliżsi stronią od niego; on szuka słów ale ich nie ma… „
Źródło: Prz 19,7
Autor: Stary Testament


„Biedny zaś ponosi trud wskutek niedostatków życia, a gdy go przerywa, staje się jeszcze biedniejszy… „
Źródło: Syr 31,4
Autor: Stary Testament


„Błogosławieństwa na głowie prawego, w ustach nieprawych przemoc się kryje… „
Źródło: Prz 10,6
Autor: Stary Testament


„Błogosławieństwem prawych wznosi się miasto, usta występnych je burzą… „
Źródło: Prz 11 11
Autor: Stary Testament


„Błogosławiony bogacz, którego znaleziono bez winy, który nie gonił za złotem… „
Źródło: Syr 31,8
Autor: Stary Testament


„Błogosławiony, czyj wzrok miłosierny, bo chlebem dzieli się z biednym… „
Źródło: Prz 22,9
Autor: Stary Testament


„Bo czas i przypadek rządzi wszystkim… „
Źródło: Koh 9,11
Autor: Stary Testament


„Bo czegoż jeszcze może dokonać człowiek, który nastąpi po królu, nad to, czego on już dokonał?… „
Źródło: Koh 2,12
Autor: Stary Testament


„Bo czym góruje mędrzec nad głupcem? Czym biedny, co wie, jak radzić sobie w życiu?… „
Źródło: Koh 6,8
Autor: Stary Testament


„Bogactwa niesprawiedliwych wyschną jak potok i przeminą jak wielki grzmot, co się rozlega w czasie ulewy… „
Źródło: Syr 40,13
Autor: Stary Testament


„Bogactwo okupem za życie człowieka, lecz tyran pogróżek nie słucha… „
Źródło: Prz 13,8
Autor: Stary Testament


„Bogactwo zyskuje wielu przyjaciół, biednego opuszcza najbliższy… „
Źródło: Stary Testament


„Bogacz ponosi trud, aby zbierać pieniądze, a gdy go przerywa, syci się rozkoszami… „
Źródło: Syr 31,3
Autor: Stary Testament


„Bo jaki jest los chciwych zysku: zabiera on własne ich życie… „
Źródło: Prz 1,19
Autor: Stary Testament


„Bojaźń Pańska dni pomnaża, krótkie są lata grzesznika… „
Źródło: Prz 10,27
Autor: Stary Testament


„Bo mądrość cenniejsza od pereł i żaden klejnot nie jest jej równy… „
Źródło: Prz 8,11
Autor: Stary Testament


„Bo nie ma wiecznej pamięci po mędrcu tak samo, jak i po głupcu, gdyż już w najbliższych dniach w niepamięć idzie wszystko… „
Źródło: Koh 2,16
Autor: Stary Testament


„Bo rzecz przywłaszczona może ogłupić mędrca, a przekupstwo czyni serce przewrotnym… „
Źródło: Koh 7,7
Autor: Stary Testament


„Bo wszystko marność i pogoń za wiatrem… „
Źródło: Koh 2,17
Autor: Stary Testament


„Bo z wielu zajęć przychodzą sny, a mowa głupia z wielości słów… „
Źródło: Koh 5,2
Autor: Stary Testament


„Brak rady unicestwia zamiary, udają się one, gdzie wielu doradców… „
Źródło: Prz 15,22
Autor: Stary Testament


„Brat obrażony trudniejszy do zdobycia niż miasto warowne, a kłótnie jak zawory w twierdzy… „
Źródło: Prz 18,19
Autor: Stary Testament


„Burzy się dom przez zyski nieprawe, żyć będzie, kto darów nie znosi… „
Źródło: Prz 15,27
Autor: Stary Testament


„Bywa mędrzec, który jest mądry dla wielu innych, a dla siebie samego jest niczym… „
Źródło: Syr 37,19
Autor: Stary Testament


„Bywa mędrzec, który naród swój wychowuje, a owoce jego rozumu są niezawodne… „
Źródło: Syr 37,23
Autor: Stary Testament


„Bywa mędrzec, który przez swe mowy jest znienawidzony i wykluczają go z każdej wspaniałej uczty… „
Źródło: Syr 37,20
Autor: Stary Testament


„Bywa podarunek, który ci nie daje pożytku, i bywa też taki, który podwójną przyniesie ci korzyść… „
Źródło: Syr 20,10
Autor: Stary Testament


„Bywa przyjaciel, ale tylko jako towarzysz stołu, nie wytrwa w dniu twego ucisku… „
Źródło: Syr 6,10
Autor: Stary Testament


„Bywa przyjaciel, który przechodzi do nieprzyjaźni i wyjawia wasz spór na twoją hańbę… „
Źródło: Syr 6,9
Autor: Stary Testament


„Bywa upomnienie, ale nie w porę, niejeden milczy, a jednak jest mądry… „
Źródło: Stary Testament


„Cenny skarb i oliwa w domu mądrego, a głupiec je marnotrawi… „
Źródło: Prz 21,20
Autor: Stary Testament


„Chleb oszustwa miły jest człowiekowi, lecz potem usta napełni kamieniem… „
Źródło: Prz 20,17
Autor: Stary Testament


„Choć stłuczesz głupiego w moździerzu tłuczkiem razem z ziarnami głupota go nie opuści… „
Źródło: Prz 27,22
Autor: Stary Testament


„Chwałą Bożą rzecz taić, chwałą królów rzecz badać… „
Źródło: Prz 25,2
Autor: Stary Testament


„Chwyta za uszy psa, który biegnie kto w cudze spory się miesza… „
Źródło: Prz 26,17
Autor: Stary Testament


„Ciernie, sidła na drodze złoczyńcy, kto życia strzeże, ten od nich jest z dala… „
Źródło: Prz 22,5
Autor: Stary Testament


„Cierń wpił się w rękę pijaka, a przysłowie w usta głupców… „
Źródło: Prz 26,9
Autor: Stary Testament


„Cierpliwość ugnie zwierzchnika, a język łagodny złamie kości… „
Źródło: Prz 25,15
Autor: Stary Testament


„Cierpliwy do czasu dozna przykrości, ale później radość dla niego zakwitnie… „
Źródło: Syr 1,23
Autor: Stary Testament


„Cierpliwy jest lepszy niż mocny, opanowany od zdobywcy grodu… „
Źródło: Prz 16,32
Autor: Stary Testament


„Cieszy się miasto, gdy prawi są szczęśliwi, a woła z radości, gdy giną nieprawi… „
Źródło: Prz 11,10
Autor: Stary Testament


„Cieszy się prawy z czynów uczciwych, są one postrachem dla ludzi nieprawych… „
Źródło: Prz 21,15
Autor: Stary Testament


„Ciężkie są dla człowieka rozumnego obelgi wierzyciela i wymawianie gościny… „
Źródło: Syr 29,28
Autor: Stary Testament


„Ciężki jest kamień i piasek nie lekki, gniew głupiego cięższy od obu… „
Źródło: Prz 27,3
Autor: Stary Testament


„Ciszej płacz nad zmarłym, bo znalazł odpoczynek, życie zaś głupiego gorsze jest od śmierci… „
Źródło: Syr 22,11
Autor: Stary Testament


„Co do krętacza, to złe są jego krętactwa; knuje on podstępne sposoby, by zgubić biednych słowami kłamstwa, chociaż ubogi udowodni swe prawo… „
Źródło: Iz 32,7
Autor: Stary Testament


„Cokolwiek przekazujesz, niech będzie w liczbie i wadze, a dawanie i odbieranie wszystko na piśmie… „
Źródło: Syr 42,7
Autor: Stary Testament


„Co oczy twoje spostrzegły, nie podawaj szybko do sądu, bo co zrobisz w końcu, jeśli zawstydzi cię bliźni?… „
Źródło: Prz 25,8
Autor: Stary Testament


„Córka dla ojca to nikomu nieznane czuwanie nocne, a troska o nią oddala sen: w młodości, aby przypadkiem nie została bez wyjścia za mąż, gdy wyjdzie za mąż, by przypadkiem nie była znienawidzona, gdy jest dziewicą, by nie była zbeszczeszczona, stając się w domu ojcowskim brzemienną będąc z mężem, aby przypadkiem nie wykroczyła, a będąc mężatką, nie była niepłodna… „
Źródło: Syr 42,910
Autor: Stary Testament


„Córka roztropna jest bogactwem dla swego męża, a córka, która wstyd przynosi, zgryzotą dla swego… ojca. „
Źródło: Syr 22,4
Autor: Stary Testament


„Cóż jest cięższego nad ołów, a jak mu na imię? Głupi… „
Źródło: Syr 22,14
Autor: Stary Testament


„Czasem ktoś kupuje wiele za małe pieniądze, a płaci za to siedem razy więcej… „
Źródło: Syr 20,12
Autor: Stary Testament


„Czasem nieszczęście przynosi człowiekowi powodzenie, a czasem niespodziewany zysk wychodzi na szkodę… „
Źródło: Syr 20,9
Autor: Stary Testament


„Człowieka poniża jego pycha, pokorny zdobędzie uznanie… „
Źródło: Prz 29,23
Autor: Stary Testament


„Człowiek często przysięgający pomnoży bezprawia i rózga nie odejdzie od jego domu.Człowiek dobry ręczyć będzie za bliźniego, i byłby bezwstydny, gdyby go odtrącił… „
Źródło: Syr 29,14
Autor: Stary Testament


„Człowiek gniewliwy wznieca kłótnie, a cierpliwy spory łagodzi… „
Źródło: Prz 15,18
Autor: Stary Testament


„Człowiek mądry we wszystkim zachowa ostrożność, a w dniach, kiedy grzechy panują, powstrzyma się od błędu… „
Źródło: Syr 18,27
Autor: Stary Testament


„Człowiek mimo upomnień uparty, nagle doznaje klęski nie ma dla niego lęku… „
Źródło: Prz 29,1
Autor: Stary Testament


„Człowiekiem nikczemnym jest i nicponiem: kto chodzi z kłamstwem na ustach, oczyma strzela, szura nogami, palcami swymi wskazuje; a w sercu podstęp ukrywa, stale przemyśliwa zło, jest podnietą do kłótni… „
Źródło: Prz 6,1214
Autor: Stary Testament


„Człowiek mądry milczeć będzie do chwili odpowiedniej, a chełpliwy i głupi ją lekceważy… „
Źródło: Syr 20,7
Autor: Stary Testament


„Człowiek nie może zbadać dzieła, jakie się dokonuje pod słońcem; jakkolwiek się trudzi, by szukać nie zbada… „
Źródło: Koh 8,17
Autor: Stary Testament


„Człowiek nieprawy zło gotuje, i ogień mu płonie na wargach… „
Źródło: Prz 16,27
Autor: Stary Testament


„Człowiek o złym oku jest chciwy bogactwa, a nie wie, że bieda przyjdzie na niego… „
Źródło: Prz 28,22
Autor: Stary Testament


„Człowiek podstępny wznieca kłótnie, plotkarz poróżnia przyjaciół… „
Źródło: Prz 16,28
Autor: Stary Testament


„Człowiek porywczy popełnia głupstwa, a przebiegły jest znienawidzony… „
Źródło: Prz 14,17
Autor: Stary Testament


„Człowiek przyzwyczajony do mów haniebnych nie poprawi się przez wszystkie dni swego życia… „
Źródło: Syr 23,15
Autor: Stary Testament


„Człowiek roztropny nie gardzi myślą [obcą], a głupi i pyszny niczym się nie przejmuje… „
Źródło: Syr 32,18
Autor: Stary Testament


„Człowiek uczynny dozna nasycenia, obfitować będzie, kto [bliźnich] napoi… „
Źródło: Prz 11,25
Autor: Stary Testament


„Człowiek zrodzony z niewiasty ma krótkie i bolesne życie, wyrasta i więdnie jak kwiat, przemija jak cień chwilowy… „
Źródło: Job 14,12
Autor: Stary Testament


„Czy dziki osioł ryczy na trawie lub mruczy wół, gdy ma paszę?… „
Źródło: Job 6,5
Autor: Stary Testament


„Czym dla nóg starca wspinanie się po zboczu piaszczystym, tym żona gadatliwa dla spokojnego męża… „
Źródło: Syr 25,20
Autor: Stary Testament


„Czym dla srebra tygiel, dla złota piec, tym dla człowieka pochwała… „
Źródło: Prz 27,21
Autor: Stary Testament


„Czym jest pożądanie eunucha, by dziewczynę pozbawić dziewictwa, tym jest przeprowadzenie sprawiedliwości przemocą… „
Źródło: Syr 20,4
Autor: Stary Testament


„Czym na garnku glinianym srebrna polewa, tym wargi palące, a w sercu zło… „
Źródło: Prz 26,23
Autor: Stary Testament


„Czym ocet dla zębów, a dym dla oczu, tym leniwy dla tych, którzy go wysłali… „
Źródło: Prz 10,26
Autor: Stary Testament


„Czym pieczęć z rubinu w złotej oprawie, tym koncert muzyków na uczcie przy winie… „
Źródło: Syr 32,5
Autor: Stary Testament


„[Czym] w ryju świni złota obrączka, [tym] piękna kobieta, ale bez rozsądku… „
Źródło: Prz 11,22
Autor: Stary Testament


„Czyń siebie godnym kochania w zgromadzeniu, a przed władcą skłaniaj głowę… „
Źródło: Syr 4,7
Autor: Stary Testament


„Czyż ci, co knują zło, nie błądzą? Miłość i wierność dla tych, co mają dobre zamiary… „
Źródło: Prz 14,22
Autor: Stary Testament


„Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka? Czy nie pędzi on dni jak najemnik? Jak niewolnik, co wzdycha do cienia, jak robotnik, co czeka zapłaty… „
Źródło: Job 7, 12
Autor: Stary Testament


„Czyż rośnie papirus bez błota, czy się krzewi sitowie bez wody?… „
Źródło: Job 8, 11
Autor: Stary Testament


„Czyż to nie udręka, dla niejednego do śmiertelnej podobna, gdy towarzysz i przyjaciel odwraca się ku nieprzyjaźni?… „
Źródło: Stary Testament


„Ćwicz syna, dopóki jest nadzieja, nie unoś się aż do skrzywdzenia go… „
Źródło: Prz 19,18
Autor: Stary Testament


„Daleko znany jest mocny w języku, ale rozumny wie, kiedy on się potknął… „
Źródło: Syr 21,7
Autor: Stary Testament


„Dar człowieka toruje mu drogę i do możnych go prowadzi… „
Źródło: Prz 18,16
Autor: Stary Testament


„Dar potajemny uśmierza gniew, a złość największą podarek w zanadrzu… „
Źródło: Prz 21,14
Autor: Stary Testament


„Dla człowieka skąpego bogactwa nie są dobrem, a sknerze na co pieniądze?… „
Źródło: Syr 14,3
Autor: Stary Testament


„Dla sprawiedliwego i kara grzywny niedobra, zbić rózgą zacnego to przeciw prawości… „
Źródło: Stary Testament


„Dla szyderców gotowe są baty, a chłosta na plecy głupiego… „
Źródło: Prz 19,29
Autor: Stary Testament


„Dobra żona radować będzie męża, który osiągnie pełnię wieku w pokoju… „
Źródło: Sur 26,2
Autor: Stary Testament


„Dobre słowa są plastrem miodu, słodyczą dla gardła, lekiem dla ciała… „
Źródło: Prz 16,24
Autor: Stary Testament


„Dobrocią swą chełpi się wielu, lecz męża prawego któż znajdzie?… „
Źródło: Prz 20,6
Autor: Stary Testament


„Dołem głębokim jest nierządnica, a ciasną studnią jest obca niewiasta, czatuje jakby rozbójnik, pomnaża niewiernych w narodzie… „
Źródło: Prz 23,2728
Autor: Stary Testament


„Dom i bogactwo dziedzictwem po przodkach, lecz żona rozsądna darem od Pana… „
Źródło: Prz 19,14
Autor: Stary Testament


„Do mrówki się udaj, leniwcze, patrz na jej drogi bądź mądry… „
Źródło: Prz 6,6
Autor: Stary Testament


„Dostatnie życie jest liczbą dni ograniczone, a dobre imię trwa na wieki… „
Źródło: Syr 41,13
Autor: Stary Testament


„Doznaje pochwał człowiek za rozwagę, przewrotny będzie w pogardzie… „
Źródło: Prz 12,8
Autor: Stary Testament


„Drogą do życia upomnienie, nagana… „
Źródło: Prz 6,23
Autor: Stary Testament


„Drwiny i obelgi dla pyszałka, a pomsta jak lew czyha na niego… „
Źródło: Syr 27,28
Autor: Stary Testament


„Drzewem życia jest język łagodny, złamaniem na duchu przewrotny… „
Źródło: Prz 15,4
Autor: Stary Testament


„Drzewo ma jeszcze nadzieję, bo ścięte, na nowo wyrasta, świeży pęd nie obumrze. Choć bowiem korzeń zestarzeje się w ziemi, a pień jego w piasku zbutwieje, gdy wodę poczuje, odrasta, rozwija się jak młoda roślina… „
Źródło: Job 14,79
Autor: Stary Testament


„Drzewo życia owocem prawego, człowiek mądry ludzi zjednywa… „
Źródło: Prz 11,30
Autor: Stary Testament


„Duch ludzki zniesie chorobę, lecz złamanego ducha któż dźwignie?… „
Źródło: Prz 18,14
Autor: Stary Testament


„Duch przygnębiony, twarz zasmucona i rana serca żona przewrotna; ręce bezwładne i kolana bez siły taka, ktora unieszczęśliwia swojego męża… „
Źródło: Syr 25,23
Autor: Stary Testament


„Dusza grzesznika pożąda zła, w jego oczach bliźni nie znajduje łaski… „
Źródło: Prz 21,10
Autor: Stary Testament


„Dziedzictwo na początku pospiesznie zgarnięte na końcu jest bez błogosławieństwa… „
Źródło: Prz 20,21
Autor: Stary Testament


„Dziki osioł na pustyni jest żerem dla lwów, tak biedni są łupem dla bogatego… „
Źródło: Syr 13,19
Autor: Stary Testament


„Fałszu ust się wystrzegaj, od warg przewrotnych bądź z dala!… „
Źródło: Prz 4,24
Autor: Stary Testament


„Fałszywy język nie znosi skrzywdzonych, usta przymilne powodem zguby… „
Źródło: Prz 26,28
Autor: Stary Testament


„Fałszywy świadek nie ujdzie karania, kto kłamstwem oddycha, nie zdoła się wymknąć… „
Źródło: Prz 19,5
Autor: Stary Testament


„Fałszywy świadek nie ujdzie karania, zginie kto kłamstwem oddycha… „
Źródło: Prz 19,9
Autor: Stary Testament


„Flet i cytra umilają śpiewy, a nad jedno i drugie mowa przyjemna… „
Źródło: Syr 40,21
Autor: Stary Testament


„Gadanie człowieka, co często przysięga, stawia włosy dębem, a kłótnia takich ludzi każe zatykać uszy… „
Źródło: Syr 27,14
Autor: Stary Testament


„Gdy bogaty przemówi, wszyscy zamilkną i mowę jego wynosić będą pod obłoki, gdy biedny przemówi, spytają : „Któż to taki?” A jeśliby się potknął, całkiem go obalą… „
Źródło: Syr 13,23
Autor: Stary Testament


„Gdy bogaty wpadnie w nieszczęście, wielu ma takich, którzy mu pomogą, gdy wstrętnie mówić będzie, jeszcze uniewinniać go będą, gdy natomiast biedny w nieszczęście wpadnie, będą go ganili, a gdy mówić będzie mądrze, nie znajdzie uznania… „
Źródło: Syr 13,22
Autor: Stary Testament


„Gdy bogaty wyrządzi krzywdę, zżymać się będzie, gdy biedny sam poniesie krzywdę, jeszcze poprosi o przebaczenie… „
Źródło: Syr 13,3
Autor: Stary Testament


„Gdy człowiek zmazany krwią ludzką ucieka aż do grobu niech go nie wstrzymują!… „
Źródło: Prz 28,17
Autor: Stary Testament


„Gdy człowiek życie zakończy, odziedziczy zgniliznę, bestię i robaki… „
Źródło: Syr 10,11
Autor: Stary Testament


„Gdy górą przewrotni ukrywa się każdy; gdy giną mnożą się prawi… „
Źródło: Prz 28,28
Autor: Stary Testament


„Gdy karzą szydercę, mądrzeje prostaczek, gdy uczą mądrego, on wiedzę zdobywa… „
Źródło: Prz 21,11
Autor: Stary Testament


„Gdy król zasiada na tronie sędziowskim wszelkie zło rozprasza spojrzeniem… „
Źródło: Prz 20,8
Autor: Stary Testament


„Gdy mądry spiera się z głupim, ten krzyczy i śmieje się : nie ma pojednania… „
Źródło: Prz 29,9
Autor: Stary Testament


„Gdy prawi przy władzy cieszy się naród; naród wzdycha gdy rządzi występny… „
Źródło: Stary Testament


„Gdy sitem się przesiewa, zostają odpadki, podobnie [okazują się] błędy człowieka w jego rozumowaniu… „
Źródło: Syr 27,4
Autor: Stary Testament


„Gdyś słaby w dniu nieszczęścia, to bardzo mierna twoja siła… „
Źródło: Prz 24,10
Autor: Stary Testament


„Gdy spoczął zmarły, niech spocznie i pamięć o nim, pociesz się po nim, skoro już wyszedł duch jego… „
Źródło: Syr 38,23
Autor: Stary Testament


„Gdy wicher zawieje nie ma już grzesznika, lecz sprawiedliwego podstawy są wieczne… „
Źródło: Prz 10,25
Autor: Stary Testament


„Gdy występni się mnożą, to i złości się mnożą, lecz prawi upadek ich ujrzą… „
Źródło: Prz 29,16
Autor: Stary Testament


„Gdy za bliźniego ręczyłeś, mój synu, gdy za obcego ręką świadczyłeś słowami swych ust się związałeś, mową warg własnych jesteś schwytany… „
Źródło: Stary Testament


„Gdy z możnym do stołu usiądziesz, pilnie uważaj, co masz przed sobą; nóż sobie przyłóż do gardła, jeśli masz gardło żarłoczne… „
Źródło: Prz 23,12
Autor: Stary Testament


„Gdzie nie ma ogrodzenia, rozdrapią posiadłość, a gdzie brakuje żony, tam mąż wzdycha zbłąkany… „
Źródło: Syr 36,25
Autor: Stary Testament


„Gdzież będzie człowiek, gdy zginie?… „
Źródło: Job 14,10
Autor: Stary Testament


„Głęboką wodą plan w sercu człowieka, czerpie z niej człowiek przemyślny… „
Źródło: Prz 20,5
Autor: Stary Testament


„Głupców zwodzi występek, u sprawiedliwych jest łaska… „
Źródło: Prz 14,9
Autor: Stary Testament


„Głupiemu odpowiadaj według jego głupoty, by nie pomyślał, że mądry… „
Źródło: Prz 26,5
Autor: Stary Testament


„Głupi nie lubi się zastanawiać, lecz tylko swe zdanie przedstawić… „
Źródło: Prz 18,2
Autor: Stary Testament


„Głupi pogardza napomnieniem ojca, kto rad przestrzega mądrzeje… „
Źródło: Prz 15,5
Autor: Stary Testament


„Głupi przy śmiechu podnosi swój głos, natomiast człowiek mądry ledwie trochę się uśmiechnie… „
Źródło: Syr 21,20
Autor: Stary Testament


„Głupi swój gniew objawia od razu, roztropny ukryje obelgę… „
Źródło: Prz 12,16
Autor: Stary Testament


„Głupi ujawnia cały swój gniew, mądry go w końcu uśmierza… „
Źródło: Prz 29,11
Autor: Stary Testament


„Głupi uważa swą drogę za słuszną, ale rozważny posłucha rady… „
Źródło: Prz 12,15
Autor: Stary Testament


„Głupi z powodu słowa usłyszanego czuć będzie boleści jak rodząca z powodu dziecięcia… „
Źródło: Syr 19,11
Autor: Stary Testament


„Głupota człowieka niszczy mu drogę, a serce na Pana się gniewa… „
Źródło: Prz 19,3
Autor: Stary Testament


„Gniew króla to zwiastun śmierci, uśmierzy go człowiek rozumny… „
Źródło: Prz 16,14)/(Prz 19,14
Autor: Stary Testament


„Godzina nieszczęścia pokrywa zapomnieniem dobrobyt, a przy końcu życia wychodzą na jaw sprawy człowieka… „
Źródło: Syr 11,27
Autor: Stary Testament


„Gromadzenie skarbów językiem kłamliwym, to wiatr ścigany szukanie śmierci… „
Źródło: Prz 21,6
Autor: Stary Testament


„Gwałtowna sprzeczka roznieca ogień, a gwałtowna kłótnia wylewa krew… „
Źródło: Syr 28,11
Autor: Stary Testament


„Gwałtownik zwodzi bliźniego, prowadzi na drogę niedobrą… „
Źródło: Prz 16,29
Autor: Stary Testament


„Gwałtowny jest gniew, zapalczywość nieubłagana, a kto się ostoi przed zazdrością?… „
Źródło: Prz 27,4
Autor: Stary Testament


„Hańbą dla ojca, jeśli ma syna źle wychowanego, a jeśli córkę, to wstyd mu ona przyniesie… „
Źródło: Syr 22,3
Autor: Stary Testament


„Hodowlę drzewa poznaje się po jego owocach, podobnie serce człowieka po rozumnym słowie… „
Źródło: Syr 27,6
Autor: Stary Testament


„I głupi, gdy milczy, wydaje się mądrym, kto wargi zamyka bezpieczny… „
Źródło: Prz 17,28
Autor: Stary Testament


„I gorliwość niedobra przy braku rozwagi, błądzi, kto biegnie za prędko… „
Źródło: Stary Testament


„I przekonałem się, że bardziej gorzką niż śmierć jest kobieta, bo ona jest siecią, serce jej sidłem, a ręce jej więzami… „
Źródło: Koh 7,26
Autor: Stary Testament


„Jaka matka, taka córka… „
Źródło: Ez 15,44
Autor: Stary Testament


„Jak bowiem z odzienia wychodzą mole, tak przewrotność kobiety z jednej na drugą… „
Źródło: Syr 42,13
Autor: Stary Testament


„Jak chwieją się nogi chromego, tak w ustach głupiego przysłowie… „
Źródło: Prz 26,7
Autor: Stary Testament


„Jak człowiek niemiły, tak opowiadanie w niestosownym czasie, będzie ono stale na ustach ludzi bez wychowania… „
Źródło: Syr 20,19
Autor: Stary Testament


„Jak dom zniszczony, tak mądrość głupiego, a wiedza nierozumnego to słowa nieskładne… „
Źródło: Syr 21,18
Autor: Stary Testament


„Jak drewniana belka, wprawiona w budowę, nie rozpadnie się w czasie trzęsienia ziemi, tak serce umocnione dojrzałym zastanowieniem, gdy nadejdzie chwila, nie stchórzy… „
Źródło: Syr 22,16
Autor: Stary Testament


„Jakie jest paliwo, tak się ogień rozpala, jaka jest zapamiętałość w kłótni, tak się ona wzmaga; jaka siła człowieka taka będzie jego zapalczywość, i zależnie od zamożności, gniew jego będzie rosnąć… „
Źródło: Syr 28,10
Autor: Stary Testament


„Jak iskra gotowa jest napełnić wielkim ogniem węgle, tak człowiek niegodziwy czyha na krew… „
Źródło: Syr 11,32
Autor: Stary Testament


„Jaki władca ludu, tacy jego ministrowie, jaki władca miasta, tacy jego mieszkańcy… „
Źródło: Syr 10,2
Autor: Stary Testament


„Jak kolumny złote na podstawach srebrnych, tak piękne nogi na kształtnych stopach… „
Źródło: Syr 26,18
Autor: Stary Testament


„Jak muzyka w czas smutku, tak nauka w niewłaściwym czasie, natomiast chłosta i upomnienie są zawsze mądre… „
Źródło: Syr 22,6
Autor: Stary Testament


„Jak obrzydliwością jest dla pysznego pokora, tak obmierzłym dla bogatego jest biedny… „
Źródło: Syr 13,20
Autor: Stary Testament


„Jak podniebienie rozróżni pokarm z dziczyzny, tak serce mądre mowy kłamliwe… „
Źródło: Syr 36,19
Autor: Stary Testament


„Jak ptak, co uciekł z gniazda, tak człowiek, co uciekł z ojczyzny… „
Źródło: Prz 27,8
Autor: Stary Testament


„Jak światło błyszczące na świętym świeczniku, tak piękność oblicza na ciele dobrze zbudowanym… „
Źródło: Syr 26,17
Autor: Stary Testament


„Jak ten, co rzuca bezmyślnie strzały, oszczep i śmierć tak człowiek, co zwodzi bliźniego i mówi : „To tylko dla żartu”… „
Źródło: Prz 26,1819
Autor: Stary Testament


„Jak kamień przywiązać do procy, tak cześć oddawać głupiemu… „
Źródło: Prz 26,8
Autor: Stary Testament


„Jak lew czai się, gotuje do skoku, do lwicy podobny którz się ośmieli go drażnić… „
Źródło: Rdz 49,9
Autor: Stary Testament


„Jak łucznik raniący przechodniów, tak ten, kto głupca najmuje lub pijaka przechodnia… „
Źródło: Prz 26,10
Autor: Stary Testament


„Jak naczynie stłuczone jest wnętrze głupiego: nie zatrzyma żadnej wiedzy… „
Źródło: Syr 21,14
Autor: Stary Testament


„Jak pieczęć szmaragdowa w złotym obramowaniu, tak melodia muzyków przy słodkim winie… „
Źródło: Syr 32,6
Autor: Stary Testament


„Jako pierwsza przed wszystkim stworzona została mądrość, rozum roztropności od wieków… „
Źródło: Syr 1,4
Autor: Stary Testament


„Jak pies do wymiotów powraca, tak głupi powtarza szaleństwa… „
Źródło: Prz 26,11
Autor: Stary Testament


„Jak ptak, co ucieka, wróbel, co leci, tak niesłuszne przekleństwo bez skutku… „
Źródło: Stary Testament


„Jak ryk lwa, tak zagniewanie króla, jego życzliwość jak rosa na trawie… „
Źródło: Prz 19,12
Autor: Stary Testament


„Jak ryk lwa tak zapalczywość króla, kto go rozgniewa, życie naraża… „
Źródło: Stary Testament


„Jak sąd przystoi siwym włosom, tak starszym umieć doradzić… „
Źródło: Syr 25,4
Autor: Stary Testament


„Jak starcom przystoi mądrość, tak tym, co mają poważanie myśl i rada… „
Źródło: Syr 25,5
Autor: Stary Testament


„Jak strzała tkwiąca w mięsistym udzie, tak słowa we wnętrzu głupiego… „
Źródło: Syr 19,12
Autor: Stary Testament


„Jak śnieg w lecie, deszcz we żniwa, tak cześć nie przystoi głupiemu… „
Źródło: Stary Testament


„Jak w kuźni próbuje się twardość stali zanurzając ją w wodzie, tak wino doświadcza serca zuchwalców przez bójkę… „
Źródło: Syr 31,26
Autor: Stary Testament


„Jak zimna woda na gardło spragnione, tak dobre wieści z dalekiej krainy… „
Źródło: Prz 25,25
Autor: Stary Testament


„Jakże mało wystarcza człowiekowi dobrze wychowanemu, na łóżku swym nie będzie ciężko oddychał… „
Źródło: Syr 31,19
Autor: Stary Testament


„Jak żywopłot z ciernia, tak droga leniwych, ścieżka uczciwych jest wyrównana… „
Źródło: Prz 15,19
Autor: Stary Testament


„Jarzmo dla wołów źle dopasowane to żona niegodziwa, kto ją sobie bierze, jakby uchwycił garścią skorpiona… „
Źródło: Syr 26,7
Autor: Stary Testament


„Jasne oczy radują serce, radosna nowina odświeża kości… „
Źródło: Prz 15,30
Autor: Stary Testament


„Jeden jest hojny, a stale bogaty, a nad miarę skąpy zmierza do nędzy… „
Źródło: Prz 11,24
Autor: Stary Testament


„Jeden milczy, bo nie wie, co odpowiedzieć, a drugi milczy, gdyż umie czekać na stosowną chwilę… „
Źródło: Syr 20,6
Autor: Stary Testament


„Jeden udaje bogacza nie mając niczego, inny udaje nędzarza a opływa w dobra… „
Źródło: Prz 13,7
Autor: Stary Testament


„Jedz, co leży przed tobą, jak człowiek, nie bądź żarłoczny, abyś nie wzbudził odrazy… „
Źródło: Syr 31,16
Autor: Stary Testament


„Jest brakiem wychowania podsłuchiwać pod drzwiami, człowieka rozumnego zaś okrywałoby to hańbą… „
Źródło: Syr 21,24
Autor: Stary Testament


„Jest droga, co komuś zdaje się słuszna, lecz w końcu prowadzi do zguby… „
Źródło: Prz 14,12
Autor: Stary Testament


„Jest przebiegłość, a jednak budzi wstręt, a bywa głupi, który źle na mądrości wychodzi… „
Źródło: Syr 19,23
Autor: Stary Testament


„Jest wybitna zdolność do robienia wszystkiego, a służy niegodziwości, a bywa też taki, co używa podstępu, by ujawnić słuszność… „
Źródło: Syr 19,25
Autor: Stary Testament


„Jest złoto i obfitość pereł, lecz wargi rozumne to rzecz drogocenna… „
Źródło: Prz 20,15
Autor: Stary Testament


„Jest zło widziałem je pod słońcem, to błąd ze strony władcy: wynosi się głupotę na stanowiska wysokie, podczas gdy zdolni siedzą nisko… „
Źródło: Koh 10,6
Autor: Stary Testament


„Jeślibyś wyciągnął miecz na przyjaciela, nie martw się, jest bowiem droga powrotna… „
Źródło: Syr 22,21
Autor: Stary Testament


„Jeśli chcesz mieć przyjaciela, posiądź go po próbie, a niezbyt szybko mu zaufaj… „
Źródło: Syr 6,7
Autor: Stary Testament


„Jeśli dmuchać będziesz na iskrę zapłonie, a jeśli spluniesz na nią zgaśnie, a jedno i drugie pochodzi z ust twoich… „
Źródło: Syr 28,12
Autor: Stary Testament


„Jeśli jeden buduje, a drugi rozwala, jakiż pożytek im zostaje poza trudem?… „
Źródło: Syr 34,23
Autor: Stary Testament


„[Jeśli] kto przeleje krew ludzką, przez ludzi ma być przelana krew jego, bo człowiek został stworzony na obraz Boga… „
Źródło: Rdz 9,6
Autor: Stary Testament


„Jeśli pozwolisz duszy swej na upodobanie w namiętnościach, uczynisz z siebie pośmiewisko dla twych nieprzyjaciół… „
Źródło: Syr 18,31
Autor: Stary Testament


„Jeśli rozumny człowiek usłyszy słowo mądre, pochwali je i dorzuci doń swoje, gdy głupi posłyszy, nie spodoba mu się i odrzuci je za plecy… „
Źródło: Syr 21,15
Autor: Stary Testament


„Jeśli starać się będziesz o to, co jest sprawiedliwe, osiągniesz je i wdziejesz jak wspaniałą szatę… „
Źródło: Syr 27,8
Autor: Stary Testament


„Jeśli ujrzysz kogoś mądrego, już od wczesnego rana idź do niego, a stopa twoja niech ściera progi jego drzwi… „
Źródło: Syr 6,36
Autor: Stary Testament


„Jeśli w życiu bogactwo jest dobrem pożądanym cóż cenniejszego niż Mądrość, która wszystko sprawia?… „
Źródło: Mdr 8,5
Autor: Stary Testament


„Jeśli zajmiesz miejsce między wieloma, nie wyciągaj ręki jako pierwszy spomiędzy nich… „
Źródło: Syr 31,18
Autor: Stary Testament


„Jeśli znasz się na rzeczy, odpowiedz bliźniemu, a jeśli nie, twą rękę połóż na ustach… „
Źródło: Syr 5,12
Autor: Stary Testament


„Jeżeli okazać łaskę złoczyńcy, on nie nauczy się sprawiedliwości… „
Źródło: Iz 26,10
Autor: Stary Testament


„Jeżeli władca zważa na kłamstwa, to wszyscy dworzanie nieprawi… „
Źródło: Prz 29,12
Autor: Stary Testament


„Język prawego jest srebrem wybornym, a serce złych mało co warte… „
Źródło: Prz 10,20
Autor: Stary Testament


„Już chłopca można poznać po zachowaniu, czy prawe i czyste będą jego czyny… „
Źródło: Prz 20,11
Autor: Stary Testament


„Karać syna : kłopotów ci to zaoszczędzi i pociechą twej duszy się stanie… „
Źródło: Prz 29,17
Autor: Stary Testament


„Każda istota żyjąca lubi podobną do siebie, a każdy człowiek tego, kto jest mu równy… „
Źródło: Syr 13,15
Autor: Stary Testament


„Każda istota żyjąca łączy się według swego, a człowiek przystaje do podobnego sobie gatunku… „
Źródło: Syr 13,16
Autor: Stary Testament


„Każda rana, byle nie rana serca, wszelka złość, byle nie złość żony… „
Źródło: Syr 25,13
Autor: Stary Testament


„Każde dzieło polegające zepsuciu przepadnie i razem z nim pójdzie jego wykonawca… „
Źródło: Syr 14,19
Autor: Stary Testament


„Każde przekupstwo i niesprawiedliwość zostaną starte, a uczciwość na wieki trwać będzie… „
Źródło: Syr 40,12
Autor: Stary Testament


„Każde prześladowanie, byle nie prześladowanie od nienawidzących nas, każda zemsta, byle nie zemsta od nieprzyjaciół! … „
Źródło: Syr 25,14
Autor: Stary Testament


„Każdy doradca wysoko ceni swą radę, a przecież bywa i taki, który doradza na swoją korzyść… „
Źródło: Syr 37,7
Autor: Stary Testament


„Każdy przyjaciel mówi: Jestem i ja przyjacielem; ale są też przyjaciele tylko z imienia… „
Źródło: Stary Testament


„Każdy rozumny uzna mądrość, a temu, kto ją znalazł, wyrazi uznanie… „
Źródło: Syr 18,28
Autor: Stary Testament


„Każdy trud przynosi zyski, gadulstwo jedynie biedę… „
Źródło: Prz 14,23
Autor: Stary Testament


„Kiedy ktoś jest w pomyślności i nieprzyjaciele są mu przyjaciółmi, w niepowodzeniu oddala się nawet przyjaciel… „
Źródło: Syr 12,9
Autor: Stary Testament


„Kiedy się bogaty potknie, przyjaciele go podeprą, kiedy biedny upadnie, odepchną go nawet przyjaciele… „
Źródło: Syr 13,21
Autor: Stary Testament


„Kłamstwo jest złym nawykiem w człowieku i jest ono stale w ustach ludzi źle wychowanych… „
Źródło: Syr 20,24
Autor: Stary Testament


„Kłótnię zaczynać to dać upust wodzie, nim spór wybuchnie uciekaj!… „
Źródło: Stary Testament


„Kobieta przyjmie każdego męża, lecz jedna dziewczyna od drugiej jest lepsza… „
Źródło: Syr 36,21
Autor: Stary Testament


„Kochaj przyjaciela i bądź mu wierny, a jeślibyś zdradził tajemnice jego, nie usiłuj nawet biec za nim… „
Źródło: Syr 27,17
Autor: Stary Testament


„Koń nieujeżdżony jest narowisty, a syn zostawiony samemu sobie staje się zuchwały… „
Źródło: Syr 30,8
Autor: Stary Testament


„Koroną męża jest dzielna żona, a próchnicą jego kości bezwstydna… „
Źródło: Prz 12,4
Autor: Stary Testament


„Koroną starców synowie synów, a chlubą synów ojcowie. Korzeniem zamierzeń jest serce, skąd wyrastają cztery gałęzie: dobro i zło, życie i śmierć, a nad tym wszystkim język ma pełną władzę… „
Źródło: Syr 37,1718
Autor: Stary Testament


„Kręcą się drzwi na zawiasach, a człowiek leniwy na łóżku… „
Źródło: Prz 26,14
Autor: Stary Testament


„Kręta droga zbrodniarza, niewinny działa z prawością… „
Źródło: Prz 21,8
Autor: Stary Testament


„Król bez nauki zgubi swój lud, a mądrość władców zbuduje miasto… „
Źródło: Syr 10,3
Autor: Stary Testament


„Król państwo umacnia sprawiedliwością, niszczy je ten, kto podatkami uciska… „
Źródło: Prz 29,4
Autor: Stary Testament


„Król w rządach troskliwy o biednych tron swój umocni na zawsze… „
Źródło: Prz 29,14
Autor: Stary Testament


„Krwiożercy nienawidzą czystego, uczciwi o jego życie się troszczą… „
Źródło: Prz 29,10
Autor: Stary Testament


„Książę ubogi w rozsądek bogaty jest w zdzierstwo, kto zysków nieprawych nie znosi, dni swe przedłuża… „
Źródło: Prz 28,16
Autor: Stary Testament


„Kto baczy na wiatr, nie będzie siał, a kto na chmury patrzy, nie będzie zbierał… „
Źródło: Koh 11,4
Autor: Stary Testament


„Kto buduje dom za cudze pieniądze, podobny jest do gromadzącego kamienie na własny grobowiec… „
Źródło: Syr 21,8
Autor: Stary Testament


„Kto daje ubogim nie zazna biedy; kto [na nich] zamyka oczy, zbierze wiele przekleństw… „
Źródło: Prz 28,27
Autor: Stary Testament


„Kto dobrodziejstwami za dobrodziejstwa odpłaca, pamięta o przyszłości; a w chwili potknięcia się znajdzie podporę… „
Źródło: Syr 3,31
Autor: Stary Testament


„Kto dobrze czyni pragnie łaski [Boga], kto dąży do zła ono go dosięgnie… „
Źródło: Prz 11,27
Autor: Stary Testament


„Kto dom swój niepokoi wiatr odziedziczy, a głupiec będzie sługą mądrego… „
Źródło: Prz 11,29
Autor: Stary Testament


„Kto gardzi nakazem, ten szkodę ponosi, nagrodę otrzyma, kto rozkaz szanuje… „
Źródło: Prz 13,13
Autor: Stary Testament


„Kto jest mądry dla siebie, napełniony będzie zadowoleniem, a wszyscy, którzy go widzieć będą, nazwą go szczęśliwym… „
Źródło: Syr 37,24
Autor: Stary Testament


„Kto jest zły dla siebie, czyż będzie dobry dla innych? I nie ucieszy się swoimi pieniędzmi… „
Źródło: Syr 14,5
Autor: Stary Testament


„Kto kocha się w pieniądzach, pieniądzem się nie nasyci; a kto się kocha w zasobach, ten nie ma z nich pożytku… „
Źródło: Koh 5,9
Autor: Stary Testament


„Kto kogoś strofuje, w końcu łaski znajdzie bardziej niż język, co schlebia… „
Źródło: Prz 28,23
Autor: Stary Testament


„Kto kopie dół weń wpada, a kamień wraca na tego, co go toczy… „
Źródło: Prz 26,27
Autor: Stary Testament


„Kto kształci swego syna, budzi zazdrość u wroga, a wobec przyjaciół będzie się cieszył… „
Źródło: Syr 30,3
Autor: Stary Testament


„Kto krzywdę pocznie, ten rodzi nieszczęście, gdyż wnętrze gotuje mu zawód… „
Źródło: Job 15,35
Autor: Stary Testament


„Kto mądrość kocha ten ojca raduje, kto z nierządnicami przestaje, dobra trwoni… „
Źródło: Prz 29,3
Autor: Stary Testament


„Kto miłuje swego syna, często używa na niego rózgi, aby na końcu mógł się nim nacieszyć… „
Źródło: Syr 30,1
Autor: Stary Testament


„Kto nabywa mądrość ten siebie kocha, kto strzeże rozwagi ten dobro zdobędzie… „
Źródło: Prz 19,8
Autor: Stary Testament


„Kto napomnienie lubi, kocha mądrość, kto nagan nie znosi, jest głupi… „
Źródło: Stary Testament


„Kto nie ma doświadczenia, wie mało, a ten, kto podróżował, wzbogacił swą roztropność… „
Źródło: Syr 34,10
Autor: Stary Testament


„Kto oczy zamyka, podstęp obmyśla, kto wargi zaciska, dokonał zbrodni… „
Źródło: Prz 16,30
Autor: Stary Testament


„Kto ojca lub matkę ograbia mówiąc : „To nie grzech”, jest wspólnikiem zbójcy… „
Źródło: Prz 28,24
Autor: Stary Testament


„Kto ojca znieważa, a matkę wypędza, jest synem bezecnym, zhańbionym… „
Źródło: Prz 19,26
Autor: Stary Testament


„Kto okiem mruga knuje zło i nikt go od tego nie odwiedzie… „
Źródło: Syr 27,23
Autor: Stary Testament


„Kto okiem mruga sprawia cierpienie, upadnie, kto wargi ma nierozsądne… „
Źródło: Prz 10,10
Autor: Stary Testament


„Kto poucza szydercę, ściąga na siebie wzgardę, strofując nieprawego, sam sobie szkodzi… „
Źródło: Prz 9,7
Autor: Stary Testament


„Kto powie: „Ustrzegłem czystości serca, wolny jestem od grzechu”?… „
Źródło: Prz 20,9
Autor: Stary Testament


„Ten, kto pracuje, aby zarobić, pracuje [odkładając] do dziurawego mieszka!… „
Źródło: Ag 1, 6
Autor: Stary Testament


„Kto prawych sprowadza na drogę występku, i sam też we własny dół wpadnie; dziedzictwem zaś czystych będzie dobro… „
Źródło: Prz 28,10
Autor: Stary Testament


„Kto rzuca kamieniem na ptaki, wypłasza je, a kto lży przyjaciela, zrywa przyjaźń… „
Źródło: Syr 22,20
Autor: Stary Testament


„Kto rzuca kamień w górę, rzuca go na swoją głowę, a cios podstępem zadany zrani także uderzającego… „
Źródło: Syr 27,25
Autor: Stary Testament


„Kto schlebia kłamliwie bliźniemu, na nogi mu sidła zastawia… „
Źródło: Prz 29,5
Autor: Stary Testament


„Kto sercem mądry, zwie się rozumnym, a słodycz warg wiedzę pomnoży… „
Źródło: Prz 16,21
Autor: Stary Testament


„Kto sieje zło, wybiera nieszczęście, kij jego gniewu przepadnie… „
Źródło: Prz 22,8
Autor: Stary Testament


„Kto się dotyka smoły, ten się pobrudzi, a kto z pysznym przestaje do niego się upodobni… „
Źródło: Stary Testament


„Kto sługę rozpuści za młodu, ten w końcu z uporem się spotka… „
Źródło: Prz 29,21
Autor: Stary Testament


„Kto strzeże karności, ten idzie ku życiu, kto gardzi upomnieniem ku zatracie… „
Źródło: Prz 10,17
Autor: Stary Testament


„Kto swemu sercu ufa ten głupi; kto żyje w mądrości znajdzie ocalenie… „
Źródło: Prz 28,26
Autor: Stary Testament


„Kto syty depcze po miodzie, głodnemu i gorycz jest słodka… „
Źródło: Prz 27,7
Autor: Stary Testament


„Kto szuka miłości, cudzy błąd tai; kto sprawę rozgłasza, poróżnia przyjaciół… „
Źródło: Prz 17,9
Autor: Stary Testament


„Kto szuka prawości, dobroci, ten znajdzie życie, i chwałę… „
Źródło: Prz 21,21
Autor: Stary Testament


„Kto ucho odwraca, by Prawa nie słyszeć, tego nawet modlitwa jest wstrętna… „
Źródło: Prz 28,9
Autor: Stary Testament


„Kto ufa bogactwu upadnie, jak liście zazielenią się prawi… „
Źródło: Prz 11,28
Autor: Stary Testament


„Kto urazi oko, wyciska łzy, kto urazi serce, odkrywa uczucie… „
Źródło: Syr 22,19
Autor: Stary Testament


„Kto ust swych strzeże ten strzeże życia, kto usta rozwiera gubi sam siebie… „
Źródło: Prz 13,3
Autor: Stary Testament


„Kto uszy zatyka na krzyk ubogiego, sam będzie wołał bez skutku… „
Źródło: Prz 21,13
Autor: Stary Testament


„Kto w mówieniu miarę przebiera, odrazę budzić będzie, a ten, co na wszystko sobie pozwala, popadnie w nienawiść… „
Źródło: Syr 20,8
Autor: Stary Testament


„Kto wychowuje swego syna, będzie miał z niego pociechę i dumny będzie z niego między znajomymi… „
Źródło: Syr 30,2
Autor: Stary Testament


„Kto za drugiego ręczy, w zło wpadnie, kto poręczać nie lubi bezpieczny… „
Źródło: Prz 11,15
Autor: Stary Testament


„Kto zbacza z drogi rozwagi, odpocznie w towarzystwie cieni… „
Źródło: Prz 21,16
Autor: Stary Testament


„Kto zdobędzie żonę, ma początek pomyślności, pomoc podobną do siebie i słup oparcia… „
Źródło: Syr 36,24
Autor: Stary Testament


„Kto zdradza tajemnicę, trafi zaufanie nie znajdzie sobie przyjaciela… „
Źródło: Syr 27,16
Autor: Stary Testament


„Kto ziemię uprawia, nasyci się chlebem; kto ściga ułudę, nasyci się nędzą… „
Źródło: Prz 28,19
Autor: Stary Testament


„Kto ziemię uprawia, nasyci się chlebem, kto ściga ułudy z rozumu obrany… „
Źródło: Prz 12,11
Autor: Stary Testament


„Kto złem za dobre odpłaca, temu zło nie ustąpi z domu… „
Źródło: Prz 17,13
Autor: Stary Testament


„Kto zło dokładnie obmyśla, tego zwą wichrzycielem… „
Źródło: Prz 24,8
Autor: Stary Testament


„Kto z mądrym przestaje nabywa mądrości, towarzysz głupców poniesie szkodę… „
Źródło: Prz 13,20
Autor: Stary Testament


„Kto zrodził głupca, wiele ma zmartwień, nie cieszy się ojciec nicponia… „
Źródło: Prz 17,21
Autor: Stary Testament


„Kto żyje uczciwie będzie ocalony; kto przewrotnie chodzi dwiema drogami, zapewne na jednej z nich zginie… „
Źródło: Prz 28,18
Autor: Stary Testament


„Kto żyje uczciwie, żyje bezpiecznie, zdradzi się ten, kto szuka dróg krętych… „
Źródło: Prz 10,9
Autor: Stary Testament


„Kto źle czyni, na tego spadnie zło, a nawet nie pozna, skąd na niego przyjdzie… „
Źródło: Syr 27,27
Autor: Stary Testament


„Któż pozna, czy siła życiowa synów ludzkich idzie w górę, a siła życiowa zwierząt zstępuje w dół, do ziemi?… „
Źródło: Koh 3,21
Autor: Stary Testament


„Lecz samotnemu biada, gdy upadnie, nie ma drugiego, który by go podniósł… „
Źródło: Koh 4,10
Autor: Stary Testament


„Lenistwo nie złowi zwierzyny, ludzka pilność cennym bogactwem… „
Źródło: Prz 12,27
Autor: Stary Testament


„Lenistwo pogrąża w ospałość, głód cierpi dusza niedbała… „
Źródło: Prz 19,15
Autor: Stary Testament


„Leniwiec przyrównany będzie do krowiego nawozu, każdy, kto uchwyci, otrząśnie rękę… „
Źródło: Stary Testament


„Leniwiec przyrównany będzie do obłoconego kamienia, a każdy zagwiżdże nad jego hańbą… „
Źródło: Stary Testament


„Leniwy ma się za mądrzejszego niż siedmiu co odpowiada rozumnie… „
Źródło: Prz 26,16
Autor: Stary Testament


„Leniwy mówi: „Lew jest na drodze: zginę na środku ulicy”… „
Źródło: Prz 22,13
Autor: Stary Testament


„Leniwy wyciągnie rękę do misy, ale do ust jej nie, doprowadzi… „
Źródło: Prz 19,24
Autor: Stary Testament


„Lepiej być prostym, ale mieć pracę, niż pysznić się nie mając chleba… „
Źródło: Prz 12,9
Autor: Stary Testament


„Lepiej być skromnym pośród pokornych, niż łupy dzielić z pysznymi… „
Źródło: Prz 16,19
Autor: Stary Testament


„Lepiej jest dawać jałmużnę, aniżeli gromadzić złoto… „
Źródło: Tb 12,8
Autor: Stary Testament


„Lepiej jest dwom niż jednemu, gdyż mają dobry zysk ze swej pracy… „
Źródło: Koh 4,9
Autor: Stary Testament


„Lepiej jest słuchać karcenia przez mędrca, niż słuchać pochwały ze strony głupców… „
Źródło: Koh 7,5
Autor: Stary Testament


„Lepiej mieć mało żyjąc sprawiedliwie, niż niegodziwie mieć wielkie zyski… „
Źródło: Prz 16,8
Autor: Stary Testament


„Lepiej mieszkać w pustyni niż z żoną kłótliwą, mrukliwą… „
Źródło: Prz 21,19
Autor: Stary Testament


„Lepiej postępuje człowiek, co ukrywa swoją głupotę, niż ten, co tai swoją mądrość… „
Źródło: Syr 20,31
Autor: Stary Testament


„Lepsza jest jawna nagana niż miłość tajona… „
Źródło: Prz 27,5
Autor: Stary Testament


„”Lepsza jest mądrość niż siła”. Lecz mądrość biednego bywa w pogardzie, a słowa jego nie mają posłuchu… „
Źródło: Koh 9,16
Autor: Stary Testament


„Lepsza jest mądrość od narzędzi wojennych, lecz jeden grzesznik popsuć może wiele dobrego… „
Źródło: Koh 9,18
Autor: Stary Testament


„Lepsza jest śmierć niż przykre życie i lepszy wieczny odpoczynek niż stała choroba… „
Źródło: Syr 30,17
Autor: Stary Testament


„Lepsza przewrotność mężczyzny, niż dobroć kobiety, a kobieta, która wstyd przynosi to hańba!… „
Źródło: Syr 42,14
Autor: Stary Testament


„Lepsze jest dobre imię niż wonne olejki, a dzień śmierci niż dzień urodzenia… „
Źródło: Koh 7,1
Autor: Stary Testament


„Lepsze jest potknięcie się przez grunt pod nogami niż przez język; tak też upadek złych przyjdzie znienacka… „
Źródło: Syr 20,18
Autor: Stary Testament


„Lepsze jest to, na co oczy patrzą, niż nie zaspokojone pragnienie… „
Źródło: Koh 6,9
Autor: Stary Testament


„Lepsze jest trochę jarzyn z miłością, niż tłusty wół z nienawiścią… „
Źródło: Prz 15,17
Autor: Stary Testament


„Lepsze jest życie biednego pod dachem z tarcic niż wspaniałe uczty u obcych… „
Źródło: Syr 29,22
Autor: Stary Testament


„Lepsza jest jedna garść pokoju niż dwie garści bogactw i pogoń za wiatrem… „
Źródło: Koh 4,6
Autor: Stary Testament


„Lepsze mieszkanie w kącie dachu niż żona swarliwa i dom obszerny… „
Źródło: Prz 21,9
Autor: Stary Testament


„Lepszy jest człowiek ukrywający swoją głupotę, niż człowiek ukrywający swoją mądrość… „
Źródło: Syr 41,15
Autor: Stary Testament


„Lepszy jest koniec mowy niż jej początek, lepszy jest umysł cierpliwy niż pyszny… „
Źródło: Koh 7,8
Autor: Stary Testament


„Lepszy jest smutek niż uśmiech, bo przy smutnym obliczu serce jest dobre… „
Źródło: Koh 7,3
Autor: Stary Testament


„Lepszy jest suchy kęs chleba w spokoju niż dom pełen biesiad kłótliwych… „
Źródło: Stary Testament


„Lepszy jest ten, który pracuje, a opływa we wszystko, niż ten, co przechadza się poważny, a nie ma chleba… „
Źródło: Syr 10,27
Autor: Stary Testament


„Lepszy młodzieniec ubogi, lecz mądry, od króla starego, ale głupiego, co już nie umie korzystać z rad… „
Źródło: Koh 4,13
Autor: Stary Testament


„Lepszy szacunek niż wielkie bogactwo, lepsze uznanie niż srebro i złoto… „
Źródło: Stary Testament


„Lepszy złodziej niż ten, co stale kłamstwem się posługuje, obydwaj zaś zgubę odziedziczą w spadku… „
Źródło: Syr 20,25
Autor: Stary Testament


„Losem łagodzi się spory i rozstrzyga pomiędzy możnymi… „
Źródło: Prz 18,18
Autor: Stary Testament


„Lwem ryczącym, zgłodniałym niedźwiedziem jest władca występny nad biednym ludem… „
Źródło: Prz 28,15
Autor: Stary Testament


„Łagodny w rozwagę bogaty, porywczy ujawnia głupotę… „
Źródło: Prz 14,29
Autor: Stary Testament


„Łaskawość i stałość są strażą króla, tron oparty jest na łaskawości… „
Źródło: Prz 20,28
Autor: Stary Testament


„Majętność bogacza jest mocną warownią, murem wysokim w jego mniemaniu… „
Źródło: Prz 18,11
Autor: Stary Testament


„Majętność bogacza jest mocną warownią, zagładą nędzarzy ich własne ubóstwo… „
Źródło: Prz 10,15
Autor: Stary Testament


„Mała jest pszczoła wśród latających stworzeń, lecz owoc jej ma pierwszeństwo pośród słodyczy… „
Źródło: Stary Testament


„Małe jest wszelkie zło wobec przewrotności kobiety, toteż spadnie na nią los grzesznika… „
Źródło: Syr 25,19
Autor: Stary Testament


„”Marne, marne „, krzyczy nabywca, lecz po odejściu [z nabytku] się chwali… „
Źródło: Prz 20,14
Autor: Stary Testament


„Marzenia senne bardzo wielu w błąd wprowadziły, którzy zawierzywszy im upadli… „
Źródło: Syr 34,7
Autor: Stary Testament


„Marzenia senne podobne są do obrazów w zwierciadle, naprzeciw oblicza odbicie oblicza… „
Źródło: Syr 34,3
Autor: Stary Testament


„Masz dzieci? Wychowuj je, zginaj im karki od młodości… „
Źródło: Syr 7,23
Autor: Stary Testament


„”
Źródło: Syr 7,26
Autor: Stary Testament


„Mądrością rozumnego poznawanie swej drogi, zwodzenie siebie głupotą niemądrych… „
Źródło: Prz 14,8
Autor: Stary Testament


„Mądrość biednego podniesie mu głowę i posadzi go między możnymi… „
Źródło: Syr 11,1
Autor: Stary Testament


„Mądrość bowiem jest ruchliwsza od wszelkiego ruchu i przez wszystko przechodzi i przenika dzięki swej czystości… „
Źródło: Mdr 7,24
Autor: Stary Testament


„Mądrość człowieka rozjaśnia jego oblicze, tak iż surowy wyraz jego twarzy się zmienia. „
Źródło: Stary Testament


„Mądrość jest wspaniała i niewiędnąca : ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują, i ci ją znajdą, którzy jej szukają, uprzedza bowiem tych, co jej pragną, wpierw dając się im poznać. (Mdr 6,1213) Mądrość nie wejdzie w duszę przewrotną… „
Źródło: Mdr 1,4
Autor: Stary Testament


„Mądrość nie z wiekiem przychodzi, a prawość nie tylko starcom jest znana… „
Źródło: Job 32,9
Autor: Stary Testament


„Mądrość ukryta i skarb niewidoczny, jakiż pożytek z obojga?… „
Źródło: Syr 20,30
Autor: Stary Testament


„Mądrość wywyższa swych synów i ma pieczę o tych, którzy jej szukają… „
Źródło: Syr 4,11
Autor: Stary Testament


„Mądrość zakryta i skarb niewidzialny, jakiż pożytek z obojga?… „
Źródło: Syr 41,14
Autor: Stary Testament


„Mądry jest bogacz w swych oczach, lecz przejrzał go biedak rozumny… „
Źródło: Prz 28,11
Autor: Stary Testament


„Mądry sercem przyjmie nakazy, upadnie kto wargi ma nierozsądne… „
Źródło: Prz 10,8
Autor: Stary Testament


„Mądry się boi, od złego ucieka, a głupi się unosi, czuje się pewnym… „
Źródło: Prz 14,16
Autor: Stary Testament


„Mądry się wdarł do miasta siłaczy i zniszczył moc, której ufali… „
Źródło: Prz 21,22
Autor: Stary Testament


„Mądry syn radością ojca, a matką gardzi syn głupi… „
Źródło: Prz 15,20
Autor: Stary Testament


„Mądry syn radością ojca, strapieniem matki syn głupi… „
Źródło: Stary Testament


„Mądrzy dostąpią chwały, udziałem głupich jest hańba… „
Źródło: Prz 3,35
Autor: Stary Testament


„Mądrzy swą wiedzę gromadzą, usta głupiego grożą zniszczeniem… „
Źródło: Prz 10, 14
Autor: Stary Testament


„Mąż bywa poznany z wejrzenia, z wyglądu twarzy poznaje się rozumnego… „
Źródło: Syr 19,29
Autor: Stary Testament


„Mąż głupi miewa czcze i zwodnicze nadzieje, a marzenia senne uskrzydlają bezrozumnych… „
Źródło: Stary Testament


„Mąż, ktory podróżował , zna wiele rzeczy i mądrze przemawiać będzie, kto ma wielkie doświadczenie… „
Źródło: Syr 34,9
Autor: Stary Testament


„Mąż prawy zmierza do życia, kto zaś goni za grzechem do śmierci… „
Źródło: Prz 11,19
Autor: Stary Testament


„Mąż rozumny jest lepszy niż krzepki, a światły muskularnego przewyższa… „
Źródło: Prz 24,5
Autor: Stary Testament


„Mędrzec ma w głowie swoje oczy, a głupiec chodzi w ciemności… „
Źródło: Koh 2,14
Autor: Stary Testament


„Mędrzec słowami zdobywa sobie miłość, a uprzejmości głupich będą wzgardzone… „
Źródło: Syr 20,13
Autor: Stary Testament


„Miastem odkrytym, bez murów, jest człowiek nieopanowany… „
Źródło: Prz 25,28
Autor: Stary Testament


„Miecz dosięga raz tego, raz innego… „
Źródło: 2Sm 11,25
Autor: Stary Testament


„Miła mowa pomnaża przyjaciół, a język słodko mówiący uprzejme pozdrowienia… „
Źródło: Syr 6,5
Autor: Stary Testament


„Miłosierny dobrze czyni sobie, a okrutnik dręczy samego siebie… „
Źródło: Prz 11,17
Autor: Stary Testament


„Morderca nie wstaje za dnia, by zabić biedaka, nędzarza, lecz chodzi po nocy jak złodziej… „
Źródło: Job 24,14
Autor: Stary Testament


„Mów do mądrości: „Ma siostro!”, przyjaciółką nazywaj roztropność, abyś się ustrzegł przed cudzą żoną, przed obcą, co mowę ma gładką… „
Źródło: Prz 7,45
Autor: Stary Testament


„Mówienie jest wysiłkiem : nie zdoła człowiek wyrazić [wszystkiego] słowami. Nie nasyci się oko patrzeniem ani ucho napełni słuchaniem… „
Źródło: Koh 1,8
Autor: Stary Testament


„Na bliźnich polegać to siebie zgubić, czasem przyjaciel przylgnie nad brata… „
Źródło: Prz 18,24
Autor: Stary Testament


„Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa, albowiem nasienie zła w nim zapuściło korzenie… „
Źródło: Syr 2,28
Autor: Stary Testament


„Nad córką zuchwałą wzmocnij czuwanie, aby czując ulgę, nie wyzyskała sposobności… „
Źródło: Syr 26,10
Autor: Stary Testament


„Nad córką zuchwałą wzmocnij czuwanie, aby nie uczyniła z ciebie pośmiewiska dla wrogów, przedmiotu gadania w mieście i zbiegowiska pospólstwa i by ci nie przyniosła wstydu wśród wielkiego tłumu… „
Źródło: Syr 42,11
Autor: Stary Testament


„Na drodze prawości jest życie, kroczenie po niej jest nieśmiertelnością… „
Źródło: Prz 12,28
Autor: Stary Testament


„Na drogę wyboistą nie wchodź, abyś noga nie uderzył o kamień… „
Źródło: Syr 32,20
Autor: Stary Testament


„Nadzieja bowiem niewdzięcznika jak lód zimowy stopnieje i rozpłynie się jak woda nieużyteczna… „
Źródło: Mdr 16,29
Autor: Stary Testament


„Nadzieja grzesznika znika przy śmierci, oczekiwanie przewrotnych upada… „
Źródło: Prz 11,7
Autor: Stary Testament


„Nagana głębiej działa na mądrego niżeli na głupiego sto batów… „
Źródło: Prz 17,10
Autor: Stary Testament


„Na jakiejkolwiek uczcie nie bądź nienasycony i nie rzucaj się na potrawy… „
Źródło: Syr 37,29
Autor: Stary Testament


„Najmędrsza z niewiast dom sobie buduje, własnoręcznie go niszczy głupota… „
Źródło: Stary Testament


„Na każdą bowiem sprawę i na każdy czyn jest czas wyznaczony… „
Źródło: Koh 3,17
Autor: Stary Testament


„Na konia bicz, na osła wędzidło, a kij na plecy głupiego… „
Źródło: Prz 26,3
Autor: Stary Testament


„Na razie ustalisz plany, wojnę prowadź roztropnie… „
Źródło: Prz 20,18
Autor: Stary Testament


„Naród przeklina kryjących swe zboże, błogosławi zaś tych, co je sprzedają… „
Źródło: Prz 11,26
Autor: Stary Testament


„”
Źródło: Syr 22,10
Autor: Stary Testament


„Nauka dla nierozumnego to pęta na nogi i jakby więzy na prawej ręce… „
Źródło: Syr 21,19
Autor: Stary Testament


„Nauka mądrego jest źródłem życia, by sideł śmierci uniknąć… „
Źródło: Prz 13,14
Autor: Stary Testament


„Na ustach człowieka bezwstydnego żebractwo jest słodkie, ale we wnętrzu jego zapłonie jak ogień… „
Źródło: Syr 40,30
Autor: Stary Testament


„Na wargach rozumnego jest mądrość, a kij na grzbiecie tego, komu jej brak… „
Źródło: Prz 10,13
Autor: Stary Testament


„Nawet gdy głupiec idzie drogą, brakuje mu rozwagi i mówi o każdym: „To głupiec”… „
Źródło: Koh 10,3
Autor: Stary Testament


„Nawet ten, kto w pracy opieszały, jest bratem niszczyciela… „
Źródło: Prz 18,9
Autor: Stary Testament


„Nędzny chleb jest życiem biednych, a kto go zabiera, jest zabójcą… „
Źródło: Syr 34,21
Autor: Stary Testament


„Nie bądź jak lew we własnym domu: nie podejrzewaj domowników z urojonych przyczyn… „
Źródło: Syr 4,30
Autor: Stary Testament


„Nie bądź mądrym we własnych oczach… „
Źródło: Prz 3,7
Autor: Stary Testament


„Nie bądź obłudnikiem wobec ludzi i zwróć uwagę na swoje wargi… „
Źródło: Syr 1,29
Autor: Stary Testament


„Nie bądź odważny w języku, a gnuśny i leniwy w swych czynach… „
Źródło: Syr 4,29
Autor: Stary Testament


„Nie bądź pochopny w duchu do gniewu, bo gniew przebywa w piersi głupców… „
Źródło: Koh 7,9
Autor: Stary Testament


„Nie bądź przesadnie sprawiedliwy i nie uważaj się za zbyt mądrego… „
Źródło: Koh 7,16
Autor: Stary Testament


„Nie będziesz kładł przeszkody przed niewidomym… „
Źródło: Kpł 19,14
Autor: Stary Testament


„Nie będziecie kraść, nie będziecie kłamać, nie będziecie oszukiwać jeden drugiego… „
Źródło: Kpł 19,11
Autor: Stary Testament


„Nie będziesz obcował z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą. To jest obrzydliwość!… „
Źródło: Kpł 18,22
Autor: Stary Testament


„Nie będziesz przyjmował podarków, ponieważ podarki zaślepiają dobrze widzących i są zgubą spraw słusznych… „
Źródło: Wj 23,8
Autor: Stary Testament


„Nie będziesz uciskał bliźniego, nie będziesz go wyzyskiwał… „
Źródło: Kpł 19,13
Autor: Stary Testament


„Nie będziesz złorzeczył głuchemu… „
Źródło: Stary Testament


„Nie bierz ciężaru ponad swoje siły i nie szukaj towarzystwa z możniejszymi i bogatszymi od siebie… „
Źródło: Stary Testament


„Nie bierz na siebie za wiele spraw, bo jeśli będziesz je mnożył, nie unikniesz szkody… „
Źródło: Syr 11,10
Autor: Stary Testament


„Nie bój się wyroku śmierci, pamiętaj o tych, co przed tobą byli i będą po tobie… „
Źródło: Syr 41,3
Autor: Stary Testament


„Niech inny się chwali nie twe własne usta, ktoś obcy nie własne twe wargi… „
Źródło: Stary Testament


„Nie chlub się ubraniem, które cię okrywa, a w dniu chwały nie bądź zarozumiały… „
Źródło: Syr 11,4
Autor: Stary Testament


„Niech mądrość wychodzi z ust prawych, język przewrotny będzie wyrwany… „
Źródło: Prz 10,31
Autor: Stary Testament


„Nie chwal człowieka, zanim nie poznasz, jak przemawia, to bowiem jest próbą dla ludzi… „
Źródło: Syr 27,7
Autor: Stary Testament


„Nie chwal się dniem jutrzejszym, bo nie wiesz, co dzień ci przyniesie… „
Źródło: Prz 27,1
Autor: Stary Testament


„Nie cofaj się przed zuchwalcem, aby się nie zasadził jak sidło przeciw tobie… „
Źródło: Syr 8,11
Autor: Stary Testament


„Nie czuj się bezpieczny na drodze bez przeszkód i miej się na baczności na twoich ścieżkach… „
Źródło: Syr 32,22
Autor: Stary Testament


„Nie czyń nic bez zastanowienia, a nie będziesz żałował swego czynu… „
Źródło: Syr 32,19
Autor: Stary Testament


„Nie czyń się biednym, urządzając uczty za pożyczone pieniądze, gdy nie masz nic w kieszeni… „
Źródło: Syr 18,33
Autor: Stary Testament


„Nie czyń zła, aby cię zło nie pochłonęło… „
Źródło: Syr 7,1
Autor: Stary Testament


„Nie daj się uwieść żądzom i sile, by iść za zachciankami własnego serca… „
Źródło: Syr 5,2
Autor: Stary Testament


„Nie dawaj ujścia wodzie ani możności rządzenia przewrotnej żonie… „
Źródło: Syr 25,25
Autor: Stary Testament


„Niedobrze za wiele jeść miodu: a gardzenie wyniosłością jest zaszczytne… „
Źródło: Prz 25,27
Autor: Stary Testament


„Niedobrze winnego popierać, krzywdząc prawego w sądzie… „
Źródło: Prz 18,5
Autor: Stary Testament


„Niedostępne jest to, co istnieje, i niezgłębione któż może to zbadać?… „
Źródło: Koh 7,24
Autor: Stary Testament


„Nie dręcz duszy głodnego i nie pobudzaj do gniewu człowieka w niedostatku… „
Źródło: Stary Testament


„Nie gardź opowiadaniem mędrców, a zajmuj się ich przypowieściami; albowiem od nich zdobędziesz naukę, abyś mógł urzędować u władców… „
Źródło: Syr 8,8
Autor: Stary Testament


„Nie gardź swoim i ojca przyjacielem, a w dniu klęski nie chodź do brata, bo lepszy sąsiad bliski niż brat daleki… „
Źródło: Prz 27,10
Autor: Stary Testament


„Niegodziwiec dar bierze z zanadrza, by ścieżki prawa naginać… „
Źródło: Prz 17,23
Autor: Stary Testament


„Niegodziwiec jest wstrętny dla prawych, dla nieprawych wstrętny jest uczciwy… „
Źródło: Prz 29,27
Autor: Stary Testament


„Niegodziwy ustami chce zabić bliźniego, lecz przenikliwość prawych wybawia… „
Źródło: Prz 11,9
Autor: Stary Testament


„Nie idź za twymi namiętnościami : powstrzymuj się od pożądań… „
Źródło: Syr 18,30
Autor: Stary Testament


„Niejeden milczący został uznany za mądrego, a innego dla wielomówstwa znienawidzono… „
Źródło: Syr 20,5
Autor: Stary Testament


„Nie jeden też przez wstyd zrobił obietnicę przyjacielowi i niepotrzebnie uczynił go sobie wrogiem… „
Źródło: Syr 20,23
Autor: Stary Testament


„Nie kochaj spania, byś nie zubożał, miej oczy otwarte nasycisz się chlebem… „
Źródło: Prz 20,13
Autor: Stary Testament


„Nie kocha syna, kto rózgi żałuje, kto kocha go w porę go karci… „
Źródło: Prz 13,24
Autor: Stary Testament


„Nie ma gorszego od człowieka, który jest sknerą dla siebie samego, i to jest odpłatą za jego przewrotność : jeśli coś dobrego zrobi, przez zapomnienie to czyni, a na ostatek okaże swą przewrotność… „
Źródło: Syr 14,67
Autor: Stary Testament


„Nie ma większego bogactwa nad zdrowie ciała i nie ma zadowolenia nad radość serca… „
Źródło: Syr 30,16
Autor: Stary Testament


„Niemądry głupotą się cieszy, rozumny idzie prawą drogą… „
Źródło: Prz 15,21
Autor: Stary Testament


„Niemądry jest ten, kto daje porękę i kto przysięgą ręczy za bliźniego… „
Źródło: Prz 17,18
Autor: Stary Testament


„Niemądry, kto bliźnim pogardza, lecz rozumny umie milczeć… „
Źródło: Prz 11,12
Autor: Stary Testament


„Nie miej ręki wydłużonej do brania, a do dawania skróconej… „
Źródło: Syr 4,31
Autor: Stary Testament


„Nie miej upodobania w życiu wystawnym, abyś się nie uwikłał w jego wydatki… „
Źródło: Syr 18,32
Autor: Stary Testament


„Nie może zdobyć wykształcenia ten, komu brak zdolności, ale jest zdolność, ktora przymnaża goryczy… „
Źródło: Stary Testament


„Nie mów bliźniemu: „Idź sobie, przyjdź później, dam jutro” gdy możesz dać zaraz… „
Źródło: Prz 3,28
Autor: Stary Testament


„Nie mów do uszu głupiego, bo wzgardzi mądrością twej mowy… „
Źródło: Prz 23,9
Autor: Stary Testament


„Nie mów żadnego kłamstwa, albowiem trwanie w nim wcale nie prowadzi do dobrego… „
Źródło: Syr 7,13
Autor: Stary Testament


„Nie naradzaj się z głupim, bo nie potrafi rozmowy zachować w tajemnicy… „
Źródło: Syr 8,17
Autor: Stary Testament


„Nie rozpatruj z kobietą co do jej rywalki, z tchórzliwymi co do wojny, z kupcem co do zamiany towarów, z handlarzem co do sprzedaży, z zawistnym co do wdzięczności, z niemiłosiernym co do dobroczynności, z leniwym co do jakiejkolwiek pracy, z okresowym najemnikiem co do zakończenia zajęcia, z niewolnikiem opieszałym co do wielkiej pracy gdy chodzi o jakąkolwiek radę, nie polegaj na nich… „
Źródło: Syr 37,11
Autor: Stary Testament


„Nie naradzaj się z tym, kto na cię patrzy krzywym okiem, a przed tymi, co ci zazdroszczą, ukryj zamiary… „
Źródło: Syr 37,10
Autor: Stary Testament


„Nienawiść wznieca kłótnię, miłość wszelki błąd ukrywa… „
Źródło: Prz 10,12
Autor: Stary Testament


„Nie oburzaj się na złoczyńców, występnym nie zazdrość: bo nie ma przyszłości nieprawy, zagaśnie światło występnych… „
Źródło: Prz 24,1920
Autor: Stary Testament


„Nie ociągaj się z odwiedzeniem chorego człowieka, albowiem przez to będą cię miłować… „
Źródło: Syr 7,35
Autor: Stary Testament


„Nie odchodź od żony mądrej i dobrej, albowiem miłość jej ponad złoto… „
Źródło: Syr 7,19
Autor: Stary Testament


„Nie oddawaj siebie na wolę swych żądz, abyś jak bawół nie był miotany… „
Źródło: Stary Testament


„Nie oddawaj smutkowi swego serca, odsuń go pomnąc na swój koniec… „
Źródło: Syr 38,20
Autor: Stary Testament


„Nie odmawiaj biedakowi rzeczy niezbędnych do życia i oczu potrzebującego nie męcz zwlekaniem… „
Źródło: Stary Testament


„Nie odpowiadaj głupiemu według jego głupoty, byś nie stał się jemu podobnym… „
Źródło: Prz 26,4
Autor: Stary Testament


„Nie odpowiadaj, zanim nie wysłuchasz, a w środek mów nie wpadaj… „
Źródło: Syr 11,8
Autor: Stary Testament


„Nie odsuwaj od siebie opowiadania starców, albowiem oni nauczyli się go od swoich ojców; od nich i ty nauczysz się rozumu, by w czasie potrzeby dać odpowiedź… „
Źródło: Syr 8,9
Autor: Stary Testament


„Nie okradaj nędzarza, ponieważ jest nędzarzem, nie uciskaj w bramie biednego, bo Pan rzecznikiem ich sprawy… „
Źródło: Prz 22,2223
Autor: Stary Testament


„Nie oskarżaj, zanim dokładnie nie zbadasz, najpierw zastanów się, a dopiero potem udzielaj nagany… „
Źródło: Syr 11,7
Autor: Stary Testament


„Nie otwieraj swego serca każdemu człowiekowi, abyś nie usunął od siebie szczęścia… „
Źródło: Syr 8,19
Autor: Stary Testament


„Nie pchaj się, aby cię nie odsunięto, ani nie stój za daleko, żeby cię nie zapomniano… „
Źródło: Syr 13,10
Autor: Stary Testament


„Nie płaszcz się przed człowiekiem głupim i nie kieruj się względem na osobę władcy… „
Źródło: Syr 4,27
Autor: Stary Testament


„Nie podejrzewaj swej żony, byś nie nauczył jej złego postępowania przeciw sobie… „
Źródło: Syr 9,1
Autor: Stary Testament


„Nie polegaj na bogactwach niesprawiedliwie nabytych, nic ci bowiem nie pomogą w nieszczęściu… „
Źródło: Syr 5,8
Autor: Stary Testament


„Nie polegaj na swych bogactwach i nie mów : „Jestem samowystarczalny”… „
Źródło: Stary Testament


„Nie porzucaj starego nieprzyjaciela; nowego nie można postawić wyżej nad niego… „
Źródło: Syr 9,10
Autor: Stary Testament


„Nie powstrzymuj mowy, gdy jej potrzeba, mądrość bowiem poznaje się z mowy, a naukę ze słów języka… „
Źródło: Syr 4,23
Autor: Stary Testament


„Nie pozbawiaj się dobra obecnej chwili, a przedmiot szlachetnego pożądania niech cię nie mija… „
Źródło: Syr 14,14
Autor: Stary Testament


„Nie pozwól się doprowadzić do upadku pięknością kobiety, ani nawet jej nie pożądaj… „
Źródło: Syr 25,21
Autor: Stary Testament


„Nie pożyczaj człowiekowi możniejszemu od siebie, a jeślibyś pożyczył, uważaj to za stracone… „
Źródło: Syr 8,12
Autor: Stary Testament


„Nie pracuje leniwy w jesieni, więc w żniwa darmo szuka plonu… „
Źródło: Prz 20,4
Autor: Stary Testament


„Nieprawością nikt się nie utwierdzi, a korzeń prawych się nie poruszy… „
Źródło: Prz 12,3
Autor: Stary Testament


„Nie prawuj się z sędzią, ponieważ według jego uznania wydadzą mu wyrok… „
Źródło: Syr 8,14
Autor: Stary Testament


„Nieprawy jest zawsze w strachu, zliczone są lata tyrana, głos wrogów brzmi w jego uszach, że w szczęściu napadnie niszczyciel… „
Źródło: Job 15,2021
Autor: Stary Testament


„Nieprawy otrzyma zysk zawodny, pewna nagroda dla siewcy prawości… „
Źródło: Prz 11,18
Autor: Stary Testament


„Nie przechwalaj się niesławą ojca, albowiem hańba ojca nie jest dla ciebie chwałą… „
Źródło: Syr 2,10
Autor: Stary Testament


„Nie przesuwaj starej miedzy, ustalonej przez twoich przodków… „
Źródło: Prz 22,28
Autor: Stary Testament


„Nieprzyjaciel udaje słodycz wargami, a w sercu zamyśla wtrącić cię do dołu… „
Źródło: Syr 12,16
Autor: Stary Testament


„Nie przystoi głupcowi mowa wytworna, tym mniej możnemu warga kłamliwa… „
Źródło: Prz 17,7
Autor: Stary Testament


„Nie przystoi głupiemu opływać w rozkosze, tym bardziej słudze kierować panami… „
Źródło: Prz 19,10
Autor: Stary Testament


„Nie ręcz ponad swoją możliwość, a jeśliś poręczył, troszcz się jako płatnik… „
Źródło: Syr 8,13
Autor: Stary Testament


„Nierozważnie mówić to ranić jak mieczem, a język mądrych lekarstwem… „
Źródło: Prz 12,18
Autor: Stary Testament


„Nierządnicy wystarczy kęs chleba, zamężna zaś czyha na cenne życie… „
Źródło: Prz 6, 26
Autor: Stary Testament


„Nie siej w bruzdy niesprawiedliwości, a nie będziesz żął jej siedmiokrotnych plonów… „
Źródło: Stary Testament


„Niesłusznie nie sprzeczaj się z nikim, o ile ci zła nie wyrządził… „
Źródło: Prz 3,30
Autor: Stary Testament


„Nie spieraj się z człowiekiem bogatym, by nie przeciwstawił ci ciężaru swojego złota… „
Źródło: Syr 8,2
Autor: Stary Testament


„Nie spiskuj przeciw bliźniemu, gdy mieszka przy tobie beztrosko… „
Źródło: Prz 3, 29
Autor: Stary Testament


„Nie spotka zło żyjących uczciwie, ale u grzesznych pełno nieszczęścia… „
Źródło: Prz 12,21
Autor: Stary Testament


„Nie sprzeciwiaj się prawdzie, ale wstydź się swej nieumiejętności… „
Źródło: Syr 4,25
Autor: Stary Testament


„Nie sprzeczaj się z człowiekiem gadatliwym i nie dorzucaj drew do jego ognia… „
Źródło: Syr 8,3
Autor: Stary Testament


„Nie sprzeczaj się z człowiekiem potężnym, abyś przypadkiem nie wpadł w jego ręce… „
Źródło: Stary Testament


„Nie sprzedawaj nabywaj prawdę, mądrość, karność, rozwagę!… „
Źródło: Prz 23,23
Autor: Stary Testament


„Nie strofuj szydercy, by cię nie znienawidził, strofuj mądrego, a będzie cię kochał… „
Źródło: Stary Testament


„Nieszczęsny bowiem, kto mądrością gardzi i karnością… „
Źródło: Mdr 3,11
Autor: Stary Testament


„Nie szukaj wymówek, gdy masz spełnić swój obowiązek, i nie przechwalaj się. gdy przyszedł czas twego poniżenia… „
Źródło: Syr 10,26
Autor: Stary Testament


„Nie uchybiaj ani w wielkich, ani w małych rzeczach, i nie stawaj się wrogiem zamiast być przyjacielem… „
Źródło: Syr 5,15
Autor: Stary Testament


„Nie ufaj miłemu głosowi, gdyż siedem ohyd ma w sercu; choć się zatai nienawiść podstępnie, to złość się wyda na zgromadzeniu… „
Źródło: Prz 26,2526
Autor: Stary Testament


„Nie ukryje się, kto mówi niegodziwie, i nie ominie go karząca sprawiedliwość… „
Źródło: Mdr 1,8
Autor: Stary Testament


„Nie uniknie się grzechu w gadulstwie, kto ostrożny w języku jest mądry… „
Źródło: Prz 10,19
Autor: Stary Testament


„Nie usuwaj się od płaczących i smuć się ze smucącymi… „
Źródło: Syr 7,34
Autor: Stary Testament


„Nie uwłaczaj człowiekowi w jego starości, albowiem i z nas niektórzy się zestarzeją… „
Źródło: Syr 8,6
Autor: Stary Testament


„Nie wchodź na drogę złych ludzi… „
Źródło: Prz 4,14
Autor: Stary Testament


„Nie wdawaj się z głupim w długie rozmowy i nie chodź do tego, kto nie ma rozumu… „
Źródło: Syr 22,13
Autor: Stary Testament


„Nie wiąż się z człowiekiem gniewliwym, nie obcuj z człowiekiem porywczym, byś do dróg jego nie przywykł i nie zgotował pułapki na swe życie… „
Źródło: Prz 22,2425
Autor: Stary Testament


„Niewierne serce z postępków swych rade, jak z czynów swoich człowiek uczciwy… „
Źródło: Prz 14,14
Autor: Stary Testament


„Niewierny ma upór na twarzy, a prawy umacnia swe drogi… „
Źródło: Prz 21,29
Autor: Stary Testament


„Nie wierz nigdy twemu nieprzyjacielowi, jak bowiem spiż śniedzieje, tak i jego przewrotność… „
Źródło: Syr 12,10
Autor: Stary Testament


„Nie wprowadzaj do domu swego każdego człowieka, różnorodne są bowiem podstępy oszusta… „
Źródło: Syr 11,29
Autor: Stary Testament


„Nie wstydź się upomnieć nierozumnego i głupiego ani zgrzybiałego starca, gdy prowadzi spór z młodymi, a będziesz prawdziwie wychowany i przez wszystkich, co żyją, będziesz uznawany przez sprawiedliwego… „
Źródło: Syr 42,8
Autor: Stary Testament


„Nie wszystko służy wszystkim i nie każdy we wszystkim ma upodobanie… „
Źródło: Syr 37,28
Autor: Stary Testament


„Nie wychwalaj męża z powodu jego pięknej postawy ani się nie brzydź człowiekiem z powodu jego wyglądu… „
Źródło: Stary Testament


„Nie wydawaj duszy swej smutkowi ani nie dręcz siebie myślami… „
Źródło: Syr 30,21
Autor: Stary Testament


„Nie wyruszaj w drogę z człowiekiem nieroztropnie odważnym, aby ci nie był ciężarem; on bowiem według swej woli będzie postępować i mógłbyś zginąć przez jego szaleństwo… „
Źródło: Syr 8,15
Autor: Stary Testament


„Nie wywyższaj się między dostojnikami, a gdy inny mówi, wiele nie gadaj… „
Źródło: Syr 32,9
Autor: Stary Testament


„Nie zapominaj dobrodziejstw poręczyciela, dał bowiem życie za ciebie… „
Źródło: Syr 29,15
Autor: Stary Testament


„Nie zapomnij w duszy swej o przyjacielu i nie trać pamięci o nim wśród bogactw… „
Źródło: Syr 37,6
Autor: Stary Testament


„Nie zaprzedawaj kobiecie swej duszy, by się nie wyniosła nad twoją władzę… „
Źródło: Syr 9,2
Autor: Stary Testament


„Nie zazdrość krzywdzicielowi, nie skłaniaj się ku jego drogom… „
Źródło: Prz 3,31
Autor: Stary Testament


„Nie zazdrość ludziom nieprawym, nie pragnij ich towarzystwa: bo serce ich przemoc obmyśla, ich wargi mówią złośliwie… „
Źródło: Prz 24,12
Autor: Stary Testament


„Nie zazna szczęścia, kto błędy swe ukrywa; kto je wyznaje, porzuca ten miłosierdzia dostąpi… „
Źródło: Prz 28,13
Autor: Stary Testament


„Nieżywa mucha zepsuje naczynie wonnego olejku. Bardziej niż mądrość, niż sława zaważy trochę głupoty… „
Źródło: Koh 10,1
Autor: Stary Testament


„Nigdy nie powtarzaj słów zasłyszanych, a nic na tym nie stracisz… „
Źródło: Syr 19,7
Autor: Stary Testament


„Nikczemnik zważa na wargi nieprawe, oszust słuch języka przewrotnych… „
Źródło: Prz 17,4
Autor: Stary Testament


„Nikogo z nas braknąć nie może w swawoli, wszędzie zostawmy ślady uciechy : bo to nasz dział, nasze dziedzictwo!… „
Źródło: Mdr 2,9
Autor: Stary Testament


„Noga głupiego jest skora, by wejść do domu, człowiek z ogładą, przeciwnie, krępować się będzie… „
Źródło: Syr 21,22
Autor: Stary Testament


„Nogi sobie odcina, szkody się nabawi, kto posyła wiadomość przez głupca… „
Źródło: Prz 26,6
Autor: Stary Testament


„Oblicze odbija się w wodzie, a w sercu odbija się człowiek… „
Źródło: Prz 27,19
Autor: Stary Testament


„Obmówca chodząc wyjawia tajemnice, duch wierny zamilczy o sprawie… „
Źródło: Prz 11,13
Autor: Stary Testament


„Obmówca wyjawia sekrety, zatem nie obcuj z gadułą!… „
Źródło: Prz 20,19
Autor: Stary Testament


„Obrzydłe królom działanie nieprawe, bo tron się opiera na sprawiedliwości… „
Źródło: Prz 16,12)/(Prz 19,12
Autor: Stary Testament


„Oczekiwanie uczciwych radością, nadzieja bezbożnych przepadnie… „
Źródło: Prz 10,28
Autor: Stary Testament


„Od człowieka głupiego się odsuń : rozumnych warg tam nie znajdziesz… „
Źródło: Prz 14,7
Autor: Stary Testament


„Odłącz żużel od srebra, a rozbłyśnie złotnikowi naczynie: nieprawego usuń sprzed króla, a sprawiedliwość jego tron umocni… „
Źródło: Prz 25,45
Autor: Stary Testament


„Od młodości swej staraj się o naukę, a będziesz ją nabywał aż do siwizny… „
Źródło: Syr 6,18
Autor: Stary Testament


„Od nieprzyjaciół bądź z daleka i miej się na baczności przed twymi przyjaciółmi… „
Źródło: Syr 6,13
Autor: Stary Testament


„Odpowiedzieć, nim się wysłucha, uchodzi za głupotę i hańbę… „
Źródło: Prz 18,13
Autor: Stary Testament


„Odpowiedź łagodna uśmierza zapalczywość, słowo raniące pobudza do gniewu… „
Źródło: Stary Testament


„Odpowiedź ust własnych cieszy człowieka, jak miłe jest zdanie stosowne… „
Źródło: Prz 15,23
Autor: Stary Testament


„Odrzucić wskazówki to sobą pogardzić, zdobywa się mądrość słuchaniem uwag… „
Źródło: Prz 15,32
Autor: Stary Testament


„Odrzućcie głupotę i żyjcie, chodźcie drogą rozwagi!… „
Źródło: Prz 9,6
Autor: Stary Testament


„Od serca mądrego i usta mądrzeją, przezorność na wargach się mnoży… „
Źródło: Prz 16,23
Autor: Stary Testament


„Odsetką i lichwą powiększać majątek to zbierać dla tych, co miłosierni dla biednych… „
Źródło: Prz 28,8
Autor: Stary Testament


„Odstąp od nieprawości, a ona odstąpi od ciebie… „
Źródło: Stary Testament


„Odwróć oko od pięknej kobiety, a nie przyglądaj się obcej piękności; przez piękność kobiety wielu zeszło na złe drogi, przez nią bowiem miłość namiętna rozpala się jak ogień… „
Źródło: Syr 9,8
Autor: Stary Testament


„O ileż lepiej jest upomnieć, niż trwać w gniewie, a kto uznaje błąd, ustrzeże się szkody… „
Źródło: Stary Testament


„Oko chciwca nie zadowoli się tym, co posiada, a niegodziwa przewrotność wysusza duszę… „
Źródło: Syr 14,9
Autor: Stary Testament


„Oko złe jest zazdrosne o chleb i brakuje go na jego stole… „
Źródło: Syr 14,10
Autor: Stary Testament


„O przewrotna skłonności! Czemuż zostałaś stworzona, by okryć ziemię podstępem?… „
Źródło: Syr 37,3
Autor: Stary Testament


„Osądzaj sprawy bliźniego według swoich własnych i nad każdą sprawą się namyśl… „
Źródło: Syr 31,15
Autor: Stary Testament


„O, śmierci, dobry jest twój wyrok dla człowieka biednego, który nie ma siły, dla starca zgrzybiałego, nękanego troskami o wszystko, dla zbuntowanego i tego, co stracił cierpliwość… „
Źródło: Syr 41,2
Autor: Stary Testament


„O, śmierci, jakże przykra pamięć o tobie dla człowieka żyjącego spokojnie wśród swoich bogactw.; dla męża, który jest beztroski i ma we wszystkim powodzenie i posiada jeszcze siłę, by oddać się używaniu… „
Źródło: Stary Testament


„Owocem pokory jest bojaźń Pańska, bogactwo, szacunek i życie… „
Źródło: Prz 22,4
Autor: Stary Testament


„Pamięć o prawym jest błogosławiona, a imię nieprawych zaginie… „
Źródło: Prz 10,7
Autor: Stary Testament


„Pamiętaj, że źle jest mieć oko chciwe. Cóż między rzeczami stworzonymi gorszego nad takie oko, które z powodu każdej rzeczy napełnia się łzami… „
Źródło: Syr 31,13
Autor: Stary Testament


„Pan oparciem ludzi prawych, dla czyniących nieprawość jest zgubą… „
Źródło: Prz 10,29
Autor: Stary Testament


„Panowanie przechodzi od narodu do narodu, przez krzywdy, bezprawia, pieniądze… „
Źródło: Syr 10,8
Autor: Stary Testament


„Pan stworzył z ziemi lekarstwa, a człowiek mądry nie będzie nimi gardził… „
Źródło: Syr 38,4
Autor: Stary Testament


„Piasek morski, krople deszczu i dni wieczności któż może policzyć?… „
Źródło: Stary Testament


„Piasek, sól i bryłę żelaza łatwiej unieść, niż [znieść] człowieka nierozumnego… „
Źródło: Syr 22,15
Autor: Stary Testament


„Piec wystawia na próbę naczynia garncarza, a sprawdzianem człowieka jest jego wypowiedź… „
Źródło: Syr 27,5
Autor: Stary Testament


„Pierwszy ma rację w swej sprawie, lecz przyjdzie przeciwnik i poprawi go… „
Źródło: Prz 18,17
Autor: Stary Testament


„Pieść dziecko, a wprawi cię w osłupienie, baw się nim, a sprawi ci smutek… „
Źródło: Syr 30,9
Autor: Stary Testament


„Pijaństwo powiększa szał głupiego na jego zgubę, osłabia siły i sprowadza rany… „
Źródło: Syr 31,30
Autor: Stary Testament


„Pij wodę z własnej cysterny, tę która płynie z twej studni… „
Źródło: Prz 5,15
Autor: Stary Testament


„Pisaniu wielu ksiąg nie ma końca, a wiele nauki utrudza ciało… „
Źródło: Koh 12,12
Autor: Stary Testament


„Płaczliwie prosi ubogi, a bogacz twardo go zbywa… „
Źródło: Prz 18,23
Autor: Stary Testament


„Płacz nad zmarłym, stracił bowiem światło, płacz nad głupim, bo rozum zgubił… „
Źródło: Stary Testament


„Po cóż pieniądze w ręku głupiego? Brak mu rozumu, by nabyć mądrości… „
Źródło: Prz 17,16
Autor: Stary Testament


„Początek grzechu przez kobietę i przez nią też wszyscy umieramy… „
Źródło: Syr 25,24
Autor: Stary Testament


„Początkiem każdego dzieła słowo, a przed każdym działaniem myśl… „
Źródło: Syr 37,16
Autor: Stary Testament


„Podobny do chwytającego cień i goniącego wiatr jest ten, kto się opiera na marzeniach sennych… „
Źródło: Stary Testament


„Podstawą mądrości: zdobywaj mądrość, za wszystko, co masz, mądrości nabywaj!… „
Źródło: Prz 4,7
Autor: Stary Testament


„Pomagaj bliźniemu według swej możności, a uważaj na siebie, abyś i ty nie wpadł… „
Źródło: Syr 29,20
Autor: Stary Testament


„Popada w nędzę, kto lubi hulanki, nie wzbogaci się, kto lubi oliwę i wino… „
Źródło: Prz 21,17
Autor: Stary Testament


„Poseł nikczemny wtrąca w niedolę, wierny posłaniec lekarstwem… „
Źródło: Prz 13,17
Autor: Stary Testament


„Posłuchaj rady, przyjmij naukę, abyś był mądry w przyszłości… „
Źródło: Prz 19,20
Autor: Stary Testament


„Posłyszałeś słowo? Niech umrze razem z tobą! Nie obawiaj się nie rozsadzi ciebie… „
Źródło: Syr 19,10
Autor: Stary Testament


„Postawione na szczytach gór cienkie tyczki nie oprą się wiatrowi, tak serce zalęknione przez niemądre myśli nie ostoi się wobec byle jakiego strachu… „
Źródło: Syr 22,18
Autor: Stary Testament


„Po to, co ktoś sobie upatrzył, nie wyciągaj ręki i nie pchaj się wraz z nim do półmiska… „
Źródło: Syr 31,14
Autor: Stary Testament


„Potwarca ubliża sobie samemu i znienawidzą go sąsiedzi… „
Źródło: Syr 21,28
Autor: Stary Testament


„Powaleni nieprawi przepadli, a stoi dom sprawiedliwych… „
Źródło: Prz 12,7
Autor: Stary Testament


„Poza tym bądź dla biednego łaskawy i nie daj mu długo czekać na jałmużnę… „
Źródło: Syr 29,8
Autor: Stary Testament


„Pożycza bliźniemu kto dla biednych życzliwy, za dobrodziejstwa On mu nagrodzi… „
Źródło: Prz 19,17
Autor: Stary Testament


„Pożycz bliźniemu, gdy jest w potrzebie, a także oddaj mu w swoim czasie; dotrzymaj słowa, bądź godny jego zaufania, a zawsze znajdziesz to, czego będziesz potrzebował… „
Źródło: Syr 29,23
Autor: Stary Testament


„Póki żyjesz i tchnienie jest w tobie, nikomu nie dawaj nad sobą władzy. Lepszą jest bowiem rzeczą, żeby dzieci ciebie prosiły, niż żebyś ty patrzył na ręce swych synów… „
Źródło: Syr 33,2122
Autor: Stary Testament


„Pracownikom nie odmawiaj zapłaty… „
Źródło: Prz 3,27
Autor: Stary Testament


„Pragnieniem prawych jest tylko dobro, oczekiwaniem złych ludzi jest gniew… „
Źródło: Prz 11,23
Autor: Stary Testament


„Pragnienie uśmierca leniucha, bo jego rękom nie chce się pracować… „
Źródło: Prz 21,25
Autor: Stary Testament


„Prawe serce rozważa odpowiedź, złością buchają usta występnych… „
Źródło: Prz 15,28
Autor: Stary Testament


„Prawdomówny język trwa wieki, a chwilkę język kłamliwy… „
Źródło: Prz 12,19
Autor: Stary Testament


„Prawdomówny mówi, co słuszne, a świadek fałszywy oszustwo… „
Źródło: Prz 12,17
Autor: Stary Testament


„Prawdomówny świadek nie kłamie, kłamstwa szerzy świadek fałszywy… „
Źródło: Prz 14,5
Autor: Stary Testament


„Prawe usta królowi są miłe, uczciwie mówiących on kocha… „
Źródło: Prz 19,13
Autor: Stary Testament


„Prawość niewinnego równa mu drogę, a zły przez swą złość upada… „
Źródło: Prz 11,5
Autor: Stary Testament


„Prawy się brzydzi słowem przewrotnym, źle i haniebnie czyni występny… „
Źródło: Prz 13,5
Autor: Stary Testament


„Prawy uznaje potrzeby swych bydląt, a serce nieprawych okrutne… „
Źródło: Prz 12,10
Autor: Stary Testament


„Pręgi, rany leczą zło, a razy głębie wnętrzności… „
Źródło: Prz 20,30
Autor: Stary Testament


„Prostacy mądrości się uczcie, nierozumni nabierzcie rozsądku!… „
Źródło: Prz 8,5
Autor: Stary Testament


„Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną; jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować… „
Źródło: Rdz 4,7
Autor: Stary Testament


„Przeciw bratu nie uprawiaj kłamstwa ani nie czyń podobnie wobec przyjaciela… „
Źródło: Syr 7,12
Autor: Stary Testament


„Przed dobrymi źli chylą czoła, a występni u bram sprawiedliwego… „
Źródło: Prz 14,19
Autor: Stary Testament


„Przed grzmotem przelatuje błyskawica, a przed skromnym człowiekiem idzie przychylność… „
Źródło: Syr 32,10
Autor: Stary Testament


„Przed ogniem para w piecu i dym, a przed wylaniem krwi obelgi… „
Źródło: Syr 22,24
Autor: Stary Testament


„Przed porażką wyniosłość, duch pyszny poprzedza upadek… „
Źródło: Prz 16,18
Autor: Stary Testament


„Przed rozumnego obliczem jest mądrość, lecz oczy głupiego na krańcach ziemi… „
Źródło: Prz 17,24
Autor: Stary Testament


„Przed śmiercią nikogo nie nazywaj szczęśliwym, gdyż dopiero w ostatniej chwili poznaje się męża… „
Źródło: Syr 11,28
Autor: Stary Testament


„Przed upadkiem serce ludzkie się wynosi, lecz pokora poprzedza sławę… „
Źródło: Prz 18,12
Autor: Stary Testament


„Przeklęty, kto bierze podarunek, by rozlać krew niewinnego… „
Źródło: Pwt 27,25
Autor: Stary Testament


„Przeklęty, kto gardzi swoim ojcem lub matką… „
Źródło: Pwt 27,16
Autor: Stary Testament


„Przeklęty, kto łamie prawo obcokrajowca, sieroty i wdowy… „
Źródło: Pwt 27,19
Autor: Stary Testament


„Przeklęty, kto obcuje cieleśnie ze swoją siostrą, córką ojca swego albo córką swojej matki… „
Źródło: Pwt 27,22
Autor: Stary Testament


„Przeklęty, kto obcuje cieleśnie z jakimkolwiek zwierzęciem… „
Źródło: Pwt 27,21
Autor: Stary Testament


„Przeklęty, kto obcuje cieleśnie z żoną swego ojca, gdyż odkrywa brzeg płaszcza swojego ojca… „
Źródło: Pwt 27,20
Autor: Stary Testament


„Przeklęty, kto obcuje tak ze swoją teściową… „
Źródło: Pwt 27,23
Autor: Stary Testament


„Przeklęty, kto przesuwa miedzę swego bliźniego… „
Źródło: Pwt 27,17
Autor: Stary Testament


„Przeklęty, kto sprawia, że niewidomy błądzi na drodze… „
Źródło: Pwt 27,18
Autor: Stary Testament


„Przeklęty, kto w ukryciu wymierzy cios bliźniemu… „
Źródło: Pwt 27,24
Autor: Stary Testament


„Przeklinajcie potwarcę i dwujęzycznego, wielu bowiem zgubili żyjących w zgodzie… „
Źródło: Syr 28,13
Autor: Stary Testament


„Przemoc występnych porwie ich samych, bo nie chcą strzec prawości… „
Źródło: Prz 21,7
Autor: Stary Testament


„Przepadnie bogactwo podstępnie zagarnięte, a krok za krokiem zdobywane rośnie… „
Źródło: Prz 13,11
Autor: Stary Testament


„Przepędź szydercę, a kłótnia ustąpi, ucichnie zatarg i potwarz… „
Źródło: Prz 22,10
Autor: Stary Testament


„Przewlekłe czekanie jest raną dla duszy, ziszczone pragnienie jest drzewem życia… „
Źródło: Prz 13,12
Autor: Stary Testament


„Przez dobre wychowanie pierwszy zaprzestań [jedzenia], nie bądź nienasycony, byś kogo nie zraził… „
Źródło: Syr 31,17
Autor: Stary Testament


„Przezorności, rozwagi, strzeż mój synu, niech one ci z oczu nie schodzą… „
Źródło: Prz 3,21
Autor: Stary Testament


„Przez zbrodnie kraju wielu jest władców, lecz ktoś mądry i roztropny trwały ład zaprowadzi… „
Źródło: Stary Testament


„”
Źródło: Syr 12,8
Autor: Stary Testament


„Przyjaciel i towarzysz spotykają się od czasu do czasu a częściej niż ci dwoje kobieta z mężczyzną… „
Źródło: Syr 40,23
Autor: Stary Testament


„Przyjaciel kocha w każdym czasie, a bratem się staje w nieszczęściu… „
Źródło: Prz 17,17
Autor: Stary Testament


„Przyjaciel niestały podobny jest do ogiera, który rży pod każdym jeźdźcem… „
Źródło: Syr 33,6
Autor: Stary Testament


„Przyjemna jest woda kradziona, chleb wzięty skrycie jest smaczny… „
Źródło: Prz 9,17
Autor: Stary Testament


„Przyjmij obcego w domu, a wtrąci cię w zamieszanie i oddali cię od twoich najbliższych… „
Źródło: Syr 11,34
Autor: Stary Testament


„Przy piciu wina nie bądź zbyt odważny, albowiem ono zgubiło wielu… „
Źródło: Syr 31,25
Autor: Stary Testament


„Przysłowie z ust głupiego będzie wzgardzone, nie powie go bowiem w swoim czasie… „
Źródło: Syr 20,20
Autor: Stary Testament


„Ptaki trzymają się razem z podobnymi sobie, a prawda powróci do tych, którzy ja w czyn wprowadzają… „
Źródło: Syr 27,9
Autor: Stary Testament


„Pyszałek, samochwał : nazywany szydercą działa z nadmiaru swej pychy… „
Źródło: Prz 21,24
Autor: Stary Testament


„Raczej mądrość nabywać niż złoto, lepiej mieć rozum niż srebro… „
Źródło: Prz 16,16)/(Prz 19,16
Autor: Stary Testament


„Raczej spotkać niedźwiedzicę, co straciła małe, niżeli głupiego z jego głupotą… „
Źródło: Prz 17,12
Autor: Stary Testament


„Radością głupiego czyny haniebne, a męża rozważnego mądrość… „
Źródło: Prz 10,23
Autor: Stary Testament


„Radość serca jest życiem człowieka, a wesołość męża przedłuża jego dni… „
Źródło: Syr 30,22
Autor: Stary Testament


„Radość serca wychodzi na zdrowie, duch przygnębiony wysusza kości… „
Źródło: Prz 17,22
Autor: Stary Testament


„Rana może być opatrzona, obelga darowana, ale ten, kto wyjawił tajemnicę, nie ma już nadziei… „
Źródło: Syr 27,21
Autor: Stary Testament


„Razy przyjaciela symbolem wierności, pocałunki wroga zwodnicze są… „
Źródło: Prz 27,6
Autor: Stary Testament


„Ręczenie zgubiło wielu uczciwych i wstrząsnęło nimi jak morska fala… „
Źródło: Syr 29,17
Autor: Stary Testament


„Ręka gorliwych zdobędzie władzę, a leń pracować musi pod batem… „
Źródło: Prz 12,24
Autor: Stary Testament


„Ręka leniwa sprowadza ubóstwo, ręka zaś pilnych wzbogaca… „
Źródło: Prz 10,4
Autor: Stary Testament


„Robotnik pijak nie wzbogaci się, a kto ma za nic małe rzeczy, wnet podupadnie… „
Źródło: Stary Testament


„Rozmach jest chlubą młodzieży, ozdobą starców siwizna… „
Źródło: Prz 20,29
Autor: Stary Testament


„Rozpieszcza syna swego, kto opatruje każdą jego ranę i komu na każdy jego głos wzruszają się wnętrzności… „
Źródło: Syr 30,7
Autor: Stary Testament


„Rozsądek posiadł, kto w słowach oszczędny, kto spokojnego ducha roztropny… „
Źródło: Prz 17,27
Autor: Stary Testament


„Roztropny czyni wszystko z rozwagą, a dureń ujawnia głupotę… „
Źródło: Prz 13,16
Autor: Stary Testament


„Rozumny swą wiedzę ukrywa, serce niemądrych głosi głupotę… „
Źródło: Prz 12,23
Autor: Stary Testament


„Rozum źródłem życia dla tych, co go mają, głupota karą dla niemądrych… „
Źródło: Prz 16,22
Autor: Stary Testament


„Rozważny człowiek nad pragnieniem panuje, a chwałą jego zapomnienie uraz… „
Źródło: Prz 19,11
Autor: Stary Testament


„Rozważny zło widzi i kryje się, nierozważni tam idą i szkodę ponoszą… „
Źródło: Prz 27,12
Autor: Stary Testament


„Rozważny zło widzi i odwraca się, nierozważni tam idą i szkodę ponoszą… „
Źródło: Prz 22,3
Autor: Stary Testament


„Rózga i karcenie udziela mądrości; chłopiec pozostawiony sobie jest wstydem matki… „
Źródło: Prz 29,15
Autor: Stary Testament


„Są sprawiedliwi, którym się zdarza to, na co zasługują grzesznicy, a są grzesznicy, którym się zdarza to, na co zasługują sprawiedliwi… „
Źródło: Koh 8,14
Autor: Stary Testament


„Serca rozgniewanego w większy zamęt nie wprowadzaj i nie zwlekaj z datkiem dla potrzebującego… „
Źródło: Stary Testament


„Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne któż je zgłębi?… „
Źródło: Jr 17,9
Autor: Stary Testament


„Serce leniwego czeka bez skutku, a pilnych zamiary stale się spełniają… „
Źródło: Prz 13,4
Autor: Stary Testament


„Serce mędrca zwraca się ku prawej stronie, a serce głupca ku lewej… „
Źródło: Koh 10,2
Autor: Stary Testament


„Serce mędrców jest w domu żałoby, a serce głupców w domu wesela… „
Źródło: Koh 7,4
Autor: Stary Testament


„Serce przewrotne wyrządza przykrości, ale człowiek z wielkim doświadczeniem będzie umiał mu odpłacić… „
Źródło: Syr 36,20
Autor: Stary Testament


„Serce radosne twarz rozwesela, gdy smutek w sercu, i duch przygnębiony… „
Źródło: Prz 15,13
Autor: Stary Testament


„Serce rozumnego rozważa przypowieści, a ucho słuchacza jest pragnieniem mędrca… „
Źródło: Syr 2,29
Autor: Stary Testament


„Serce rozumne zdobywa wiedzę, a ucho mądrych dąży do wiedzy… „
Źródło: Prz 18,15
Autor: Stary Testament


„Serce rozważne szuka mądrości, usta niemądrych sycą się głupotą… „
Źródło: Prz 15,14
Autor: Stary Testament


„Serce się smuci i w śmiechu, a boleść jest końcem radości… „
Źródło: Prz 14,13
Autor: Stary Testament


„Serce wsparte na mądrym myśleniu jest jak ozdoba z piasku na murze wygładzonym… „
Źródło: Syr 22,17
Autor: Stary Testament


„Serce zna własną swą gorycz, obcy nie dzieli jego radości… „
Źródło: Prz 14,10
Autor: Stary Testament


„Siwy włos ozdobną koroną : na drodze prawości się znajdzie… „
Źródło: Prz 16,31
Autor: Stary Testament


„Skracaj czas między nierozumnymi, a wśród mądrych przedłużaj… „
Źródło: Syr 27,12
Autor: Stary Testament


„Skutkiem pychy stale są kłótnie, u szukających rady jest mądrość… „
Źródło: Prz 13,10
Autor: Stary Testament


„Skutkiem wielkiego lenistwa chyli się strop, gdy ręce są opuszczone, przecieka dom… „
Źródło: Koh 10,18
Autor: Stary Testament


„Sławy dostąpi urocza kobieta, do majątku dochodzą odważni… „
Źródło: Prz 11,16
Autor: Stary Testament


„Słodki jest sen robotnika, czy mało, czy dużo on zje, lecz bogacz mimo swej sytości nie ma spokojnego snu… „
Źródło: Koh 5,11
Autor: Stary Testament


„Słowa donosiciela są jak przysmaki: zapadają do głębi wnętrzności… „
Źródło: Prz 26,22
Autor: Stary Testament


„Słowa donosiciela są jak smaczne kąski : zapadają do głębi wnętrzności… „
Źródło: Prz 18,8
Autor: Stary Testament


„Słowa mędrców są jak ościenie, a zdania zbioru przysłów jak [mocno] wbite gwoździe… „
Źródło: Koh 12,11
Autor: Stary Testament


„Słowami nie poprawi się sługi, bo rozumie, a nie odpowiada… „
Źródło: Prz 29,19
Autor: Stary Testament


„Słowa ust ludzkich są wodą głęboką, potokiem obfitym jest źródło mądrości… „
Źródło: Prz 18,4
Autor: Stary Testament


„Słuchaj ojca, który cię zrodził, i nie gardź matką, staruszką!… „
Źródło: Prz 23,22
Autor: Stary Testament


„Smutek bowiem powoduje śmierć i smutek serca łamie siłę… „
Źródło: Syr 38,18
Autor: Stary Testament


„Smutek przygnębia serce człowieka, rozwesela je dobre słowo… „
Źródło: Prz 12,25
Autor: Stary Testament


„Smutek serca i ból: kobieta zazdrosna o kobietę i bicz języka, co wszystkich dosięga… „
Źródło: Syr 26,6
Autor: Stary Testament


„Spełnione pragnienie ukoi duszę, wstrętne głupiemu od zła się odwrócić… „
Źródło: Prz 13,19
Autor: Stary Testament


„Spokojne słowa mędrców więcej znaczą niż krzyk panującego wśród głupców… „
Źródło: Koh 9,17
Autor: Stary Testament


„Spotykają się bogacz i nędzarz Pan obydwu jest Stwórcą… „
Źródło: Stary Testament


„Spraw, by sługa pracował, a znajdziesz odpoczynek, zostaw mu wolne ręce, a szukać będzie wolności… „
Źródło: Syr 33,26
Autor: Stary Testament


„Sprawiedliwość wywyższa naród, a czym haniebny pomniejsza narody… „
Źródło: Prz 14,34
Autor: Stary Testament


„Sprawiedliwych ratuje ich prawość, żądza pułapką nieprawych… „
Źródło: Prz 11,6
Autor: Stary Testament


„Sprawiedliwych zamiary uczciwe, zamysły nieprawych podstępne… „
Źródło: Prz 12,5
Autor: Stary Testament


„Sprawiedliwy nie runie na wieki, grzesznicy na ziemi nietrwali… „
Źródło: Prz 10,30
Autor: Stary Testament


„Sprawiedliwy w prawości swej żyje, szczęśliwe po nim są dzieci… „
Źródło: Prz 20,7
Autor: Stary Testament


„Sprawiedliwy wyrwany z udręki, zamiast niego wpada w nią nieprawy… „
Źródło: Prz 11,8
Autor: Stary Testament


„Stawaj rzadko w domu sąsiada, by nie miał cię dość i nie nabrał wstrętu… „
Źródło: Prz 25,17
Autor: Stary Testament


„Strać raczej pieniądze dla brata i przyjaciela, niżby miały zardzewieć zmarnować się pod kamieniem… „
Źródło: Syr 29,10
Autor: Stary Testament


„Strapieniem dla ojca syn głupi, a rynną wciąż cieknącą kłótliwa kobieta… „
Źródło: Stary Testament


„Stróż drzewa figowego spożywa jego owoc, czujny o pana doznaje szacunku… „
Źródło: Prz 27,18
Autor: Stary Testament


„Strzec przykazań to chronić swe życie, kto gardzi powagą, zginie… „
Źródło: Stary Testament


„Strzegąc swych ust i języka, chroni się życie przed uciskami… „
Źródło: Prz 21,23
Autor: Stary Testament


„Strzeż się człowieka złego, który knuje niegodziwości, by nie sprowadzał na ciebie hańby niezatartej… „
Źródło: Stary Testament


„Strzeż się oka bezwstydnego i nie dziw się, jeśli cię przywiedzie do upadku… „
Źródło: Syr 26,11
Autor: Stary Testament


„Strzeż, synu, nakazów ojca, nie gardź nauką matki, w sercu je wyryj na zawsze i zawieś sobie na szyi!… „
Źródło: Prz 6,2021
Autor: Stary Testament


„Swój spór z bliźnim załatw polubownie, lecz cudzych tajemnic nie zdradzaj, by słuchający ciebie nie zganił i nie przylgnęła do ciebie niesława… „
Źródło: Prz 25,910
Autor: Stary Testament


„Syn mądry miłuje karcenie, naśmiewca nie słucha nagany… „
Źródło: Stary Testament


„Syn to mądry, co w lecie gromadzi, a kto prześpi czas żniwa, hańbą okryty… „
Źródło: Prz 10,5
Autor: Stary Testament


„Synu, nie prowadź życia żebraczego, lepiej umrzeć, niż żebrać… „
Źródło: Syr 40,28
Autor: Stary Testament


„Szczęścia nie zazna serce przewrotne, w zło wpada kto przewrotny w języku… „
Źródło: Prz 17,20
Autor: Stary Testament


„Szczęśliwy, kto mądrość osiągnął, mąż, który nabył rozwagi… „
Źródło: Prz 3,13
Autor: Stary Testament


„Szczęśliwy mąż, gdy trwale trwa w bojaźni; kto serce zatwardza wpadnie w nieszczęście… „
Źródło: Prz 28,14
Autor: Stary Testament


„Szczęśliwy mąż, który ma dobrą żonę, liczba dni jego będzie podwójna… „
Źródło: Stary Testament


„Szczęśliwy mąż, który się ćwiczy w mądrości i który się radzi swego rozumu który rozważa drogi jej w swym sercu i zastanawia się nad jej ukrytymi sprawami… „
Źródło: Syr 14,2021
Autor: Stary Testament


„Szlachetny człowiek zamierza rzeczy szlachetne i trwa statecznie w szlachetnym działaniu… „
Źródło: Iz 32,8
Autor: Stary Testament


„Szukaj rady u każdego mądrego i nie gardź żadną pożyteczną radą… „
Źródło: Tb 4,18
Autor: Stary Testament


„Szyderca nie lubi upomnień, do ludzi mądrych nie chodzi… „
Źródło: Prz 15,12
Autor: Stary Testament


„Szyderca próżno szuka mądrości, rozumny łatwo nabędzie wiedzę… „
Źródło: Prz 14,6
Autor: Stary Testament


„Szydercą jest wino, swarliwą sycera, każdy, kto tutaj błądzi, niemądry… „
Źródło: Stary Testament


„Ścieżka prawych to światło poranne, wschodzi wzrasta aż do południa… „
Źródło: Prz 4,18
Autor: Stary Testament


„Ścieżka sprawiedliwego jest prosta… „
Źródło: Iz 26,7
Autor: Stary Testament


„Świadek bezecny drwi sobie z prawości, usta występne grzech pożerają… „
Źródło: Prz 19,28
Autor: Stary Testament


„Świadek prawdomówny ratuje ludzi, oszustwo rozszerza kłamstwa… „
Źródło: Prz 14,25
Autor: Stary Testament


„Tego, kto wykracza przeciw samemu sobie, któż usprawiedliwi, i ktoż będzie poważał tego, kto hańbi swe życie… „
Źródło: Syr 10,29
Autor: Stary Testament


„Temu, kto ojcu i matce złorzeczy, w noc ciemną lampa zgaśnie… „
Źródło: Prz 20,20
Autor: Stary Testament


„Ten, kto jest poważanym w ubóstwie, o ileż bardziej nim będzie w bogactwie, a kto jest bez czci w bogactwie, o ileż bardziej będzie nim w ubóstwie… „
Źródło: Syr 10,31
Autor: Stary Testament


„Ten, kto kopie dół, sam w niego wpadnie, a kto zastawia sidła, sam w nie zostanie schwytany… „
Źródło: Syr 27,26
Autor: Stary Testament


„Ten, kto złoto miłuje, nie ustrzeże się winy, a ten, kto goni za zyskami, przez nie zostanie oszukany… „
Źródło: Syr 31,5
Autor: Stary Testament


„Ten, który gromadzi od ust sobie odejmując, dla innych gromadzi, a z jego dostatków inni wystawnie żyć będą… „
Źródło: Syr 14,4
Autor: Stary Testament


„To, co było, jest tym, co będzie, a to, co się stało, jest tym, co znowu się stanie : więc nic zgoła nowego nie ma pod słońcem… „
Źródło: Koh 1,9
Autor: Stary Testament


„Trochę snu i trochę drzemania, trochę założenia rąk, aby zasnąć: a przyjdzie na ciebie nędza jak włóczęga i niedostatek jak biedak żebrzący… „
Źródło: Prz 6,1011
Autor: Stary Testament


„Trudno jest kupcowi ustrzec się od przestępstw, a handlarz nie będzie wolny od grzechu… „
Źródło: Syr 26,29
Autor: Stary Testament


„Trzeci język oddalił żony od mężów i pozbawił je owocu ich trudów… „
Źródło: Syr 28,15
Autor: Stary Testament


„Twardo stój przy swoim przekonaniu i jedno miej tylko słowo… „
Źródło: Syr 5,10
Autor: Stary Testament


„Tylko do chwili pogrzebu niechaj trwa smutek, bo życie udręczone przekleństwem dla serca… „
Źródło: Syr 38,19
Autor: Stary Testament


„Ubogi będzie poważany z powodu swej wiedzy, a bogaty dzięki swej zamożności… „
Źródło: Stary Testament


„Ubogim kieruje bogaty, sługą wierzyciela jest dłużnik… „
Źródło: Prz 22,7
Autor: Stary Testament


„Ubogi niemiły nawet najbliższemu, a bogacz ma wielu przyjaciół… „
Źródło: Prz 14,20
Autor: Stary Testament


„Ubranie męża, uśmiech ust i chód jego mówią o nim, kim jest… „
Źródło: Syr 19,30
Autor: Stary Testament


„Ucho posłuszne zbawiennej radzie pomiędzy mędrcami przebywa… „
Źródło: Prz 15,31
Autor: Stary Testament


„Ucieka występny, choć go nikt nie goni, lecz prawy jest ufny jak młody lew… „
Źródło: Stary Testament


„Uciskać biedaka to jego bogacić, bogacza wspierać to wtrącać go w biedę… „
Źródło: Prz 22,16
Autor: Stary Testament


„Uczciwość kieruje prawymi, a wiarołomnych gubi ich nieprawość… „
Źródło: Stary Testament


„Uczciwy cieszy się błogosławieństwem, kto się chce szybko wzbogacić, nie ujdzie kary… „
Źródło: Prz 28,20
Autor: Stary Testament


„Uczciwy rozumie sprawę ubogich, występny nie ma zrozumienia… „
Źródło: Prz 29,7
Autor: Stary Testament


„Uczestnik kradzieży wrogiem swej duszy, słysząc przekleństwa nie wydaje… „
Źródło: Prz 29,24
Autor: Stary Testament


„Ucz mądrego, a stanie się mędrszy, oświeć mądrego, a zwiększy swą wiedzę… „
Źródło: Prz 9,9
Autor: Stary Testament


„Ucz się, zanim ci przyjdzie przemawiać, i miej staranie o siebie, zanim zasłabniesz… „
Źródło: Syr 18,19
Autor: Stary Testament


„Uczyć głupiego to kleić skorupy lub budzić śpiącego z głębokiego snu… „
Źródło: Syr 22,9
Autor: Stary Testament


„Uderzenie rózgi wywołuje sińce, uderzenie języka łamie kości… „
Źródło: Syr 28,17
Autor: Stary Testament


„Udręka bezsenności, bóle żołądka i kolki w brzuchu u łakomego człowieka… „
Źródło: Syr 31,20
Autor: Stary Testament


„Udziałem łatwowiernych głupota, umiejętność wieńczy rozumnych… „
Źródło: Prz 14,18
Autor: Stary Testament


„Umiejętność jest wieńcem mądrych, koroną niemądrych głupota… „
Źródło: Prz 14,24
Autor: Stary Testament


„Unikać złego to droga prawych, chroni życie, kto czuwa nad drogą… „
Źródło: Prz 16,17
Autor: Stary Testament


„Unikaj poufałości z prostakiem, aby twoi przodkowie nie byli znieważani… „
Źródło: Syr 8,4
Autor: Stary Testament


„Upominki i dary zaślepiają mądrych i jak kaganiec na ustach tłumią nagany… „
Źródło: Syr 20,29
Autor: Stary Testament


„Upomnij przyjaciela, często bowiem rzuca się oszczerstwa, i nie wierz każdemu słowu… „
Źródło: Syr 19,15
Autor: Stary Testament


„Usta głupiego są jego zgubą, a wargi pułapką na jego życie… „
Źródło: Prz 18,7
Autor: Stary Testament


„Ustami wróg zwodzi a w sercu kryje podstęp… „
Źródło: Prz 26,24
Autor: Stary Testament


„Usta nieprawe nienawiść ujawnią, głupi, kto rozgłasza niesławę… „
Źródło: Prz 10,18
Autor: Stary Testament


„Usta żon cudzych są dołem głębokim: na kogo Pan się gniewa, ten tam wpadnie… „
Źródło: Prz 22,14
Autor: Stary Testament


„Usuń przygnębienie ze swego serca i oddal ból od twego ciała, bo młodość jak zorza poranna szybko przemija… „
Źródło: Koh 11,10
Autor: Stary Testament


„Uważaj, gdzie krok masz postawić, i wszystkie twe drogi niech będą pewne… „
Źródło: Prz 4,26
Autor: Stary Testament


„Uważaj! Otocz posiadłość swą płotem z cierni, srebro swoje i złoto mocno zawiąż; słowom twoim uczyń wagę i ciężarki, a ustom drzwi i zasuwę… „
Źródło: Syr 28,25
Autor: Stary Testament


„Używaj życia z niewiastą, którąś ukochał, po wszystkie dni marnego twego życia… „
Źródło: Koh 9,9
Autor: Stary Testament


„Wargi głupiego prowadzą do kłótni, jego usta wołają o razy… „
Źródło: Prz 18,6
Autor: Stary Testament


„Wargi mądrego szerzą mądrość, lecz serce głupich niestałe… „
Źródło: Prz 15,7
Autor: Stary Testament


„Wargi sprawiedliwego prowadzą wielu, lecz głupcy umrą z nierozsądku… „
Źródło: Prz 10,21
Autor: Stary Testament


„W biedzie jest i hańbie, kto gardzi karnością, we czci zaś kto strzeże upomnień… „
Źródło: Prz 13,18
Autor: Stary Testament


„W czasie pomyślności zapomina się o przykrościach, a w czasie przykrości nie pamięta się o pomyślności… „
Źródło: Syr 11,25
Autor: Stary Testament


„W domu prawego wielki dostatek, a w zyskach grzesznika niepokój… „
Źródło: Prz 15,6
Autor: Stary Testament


„Wdrażaj chłopca w prawidła jego drogi, a nie zejdzie z niej i w starości… „
Źródło: Prz 22,6
Autor: Stary Testament


„W dzień gniewu bogactwo jest bez pożytku, sprawiedliwość wyrywa się śmierci… „
Źródło: Prz 11,4
Autor: Stary Testament


„W dzień zakończenia dni twego życia i dopiero w godzinie śmierci rozdaj dziedzictwo… „
Źródło: Syr 33,24
Autor: Stary Testament


„Wdzięk i piękność pociągają oko, a nad jedno i drugie świeża zieleń zasiewów… „
Źródło: Syr 40,22
Autor: Stary Testament


„Wdzięk nad wdziękami skromna kobieta i nie masz nic równego osobie powściągliwej… „
Źródło: Syr 26,15
Autor: Stary Testament


„Wdzięk żony rozwesela jej męża, a mądrość jej orzeźwia jego kości… „
Źródło: Syr 26,13
Autor: Stary Testament


„Według możności staraj się zyskiwać życzliwość bliźnich, a naradzaj się z mądrymi… „
Źródło: Syr 9,14
Autor: Stary Testament


„We wszystkich czynach swych bądź uważny, a żadna choroba nie zbliży się do ciebie… „
Źródło: Syr 31,22
Autor: Stary Testament


„Węgiel dla żaru, drwa dla ognia a człowiek kłótliwy dla wzniecania sporu… „
Źródło: Prz 26,21
Autor: Stary Testament


„Wiedza mędrca jak potop rozlewać się będzie, a rada jego jak żywe źródło… „
Źródło: Syr 21,13
Autor: Stary Testament


„Widziałeś człowieka gadatliwego? Więcej nadziei w głupim niż w takim… „
Źródło: Prz 29,20
Autor: Stary Testament


„Widziałeś takiego, co mądry w swych oczach? Więcej nadziei w głupim niż w takim… „
Źródło: Prz 26,12
Autor: Stary Testament


„Wielka jest radość, gdy prawi zwyciężą; gdy górą przewrotni, każdy się chowa… „
Źródło: Prz 28,12
Autor: Stary Testament


„Wielkie zło kobieta pijaczka i nie ukryje ona swojej hańby… „
Źródło: Syr 26,8
Autor: Stary Testament


„Wielu padło od ostrza miecza, ale nie tylu, co od języka… „
Źródło: Syr 28,18
Autor: Stary Testament


„Wielu schlebia możnemu, każdy jest bliski temu, kto daje… „
Źródło: Prz 19,6
Autor: Stary Testament


„Wielu upadło przez złoto, a zguba ich stała się jawna… „
Źródło: Syr 31,6
Autor: Stary Testament


„Wielu uważa pożyczkę za rzecz znalezioną i sprawia kłopot tym, którzy ich wspomogli… „
Źródło: Syr 29,4
Autor: Stary Testament


„Wierny bowiem przyjaciel potężna obrona, kto go znalazł, skarb znalazł… „
Źródło: Syr 6,14
Autor: Stary Testament


„Więcej wart biedak, co żyje uczciwie, niż bogacz o drogach krętych… „
Źródło: Prz 28,6
Autor: Stary Testament


„Więcej wart biedak, co żyje uczciwie, niż głupiec o ustach kłamliwych… „
Źródło: Stary Testament


„Więcej wart biedny, a zdrowy o silnej postawie niż bogaty, a ukarany na swoim ciele chorobą… „
Źródło: Syr 30,14
Autor: Stary Testament


„Więc za szczęśliwych uznałem umarłych, którzy dawno już zeszli… „
Źródło: Koh 4,2
Autor: Stary Testament


„Wino dla ludzi jest życiem, jeżeli pić je będziesz w miarę Jakież ma życie ten, który jest pozbawiony wina? Stworzone jest ono bowiem dla rozweselania ludzi… „
Źródło: Syr 31,27
Autor: Stary Testament


„Wino i kobiety wykoleją mądrych, a kto przylgnie do nierządnic, będzie bardziej bezwstydny… „
Źródło: Stary Testament


„Wino i muzyka rozweselają serce, a ponad jedno i drugie umiłowanie mądrości… „
Źródło: Syr 40,20
Autor: Stary Testament


„Wino nowe, przyjaciel nowy jeśli się zestarzeje z przyjemnością wypijesz… „
Źródło: Stary Testament


„W każdym czynie bądź tym, kto góruje, i nie przynoś ujmy swej sławie… „
Źródło: Syr 33,23
Autor: Stary Testament


„W mowie jest chwała i hańba człowieka, a język może sprowadzić jego upadek… „
Źródło: Syr 5,13
Autor: Stary Testament


„Wnętrze głupiego jest jak koło u ciężkiego wozu i jak oś obracająca się jego myślenie… „
Źródło: Syr 33,5
Autor: Stary Testament


„W niczym więc człowiek nie przewyższa zwierząt, bo wszystko jest marnością… „
Źródło: Koh 3,19
Autor: Stary Testament


„Wobec obcego nie zdradzaj tajemnic, nie wiesz bowiem, co wymyśli… „
Źródło: Syr 8,18
Autor: Stary Testament


„W pogodnym obliczu króla jest życie, jego łaska jak chmura deszczowa na wiosnę… „
Źródło: Stary Testament


„W pomyślności towarzysz cieszy się wraz z przyjacielem, a w czasie utrapienia staje przeciw niemu… „
Źródło: Syr 37, 4
Autor: Stary Testament


„Wróżbiarstwo, przepowiednie z lotu ptaków i marzenia senne są bez wartości, jak urojenia, które tworzy serce rodzącej… „
Źródło: Syr 34,5
Autor: Stary Testament


„W sercu chłopięcym głupota się mieści, rózga karności wypędzi ją stamtąd… „
Źródło: Prz 22,15
Autor: Stary Testament


„W sercu knujących zło podstęp, u doradzających pokój radość… „
Źródło: Prz 12,20
Autor: Stary Testament


„W sercu rozumnym jest mądrość, i pośród głupców powinna być znana… „
Źródło: Prz 14,33
Autor: Stary Testament


„Wspaniałe są owoce dobrych wysiłków, a korzeń mądrości nie usycha… „
Źródło: Mdr 3,15
Autor: Stary Testament


„Wszak i król wyszedł z łona, i mimo swej godności królewskiej urodził się biednym… „
Źródło: Koh 4,14
Autor: Stary Testament


„Wszelkie ciało starzeje się jak odzienie i to jest odwieczne prawo : „Na pewno umrzesz”… „
Źródło: Syr 14,17
Autor: Stary Testament


„Wszyscy bowiem umrzemy z pewnością, tak jak woda rozlana po ziemi, której już zebrać niepodobna… „
Źródło: 2Sm 13,14
Autor: Stary Testament


„Wszystkie dni są złe dla nieszczęśliwego, serce szczęśliwe to uczta wieczysta… „
Źródło: Prz 15,15
Autor: Stary Testament


„Wszystko, co jest z ziemi, do ziemi się wróci, a co z wody, powróci do morza… „
Źródło: Syr40,11
Autor: Stary Testament


„Wszystko, co mówią, przyjmuje niemądry, a człowiek rozumny na kroki swe zważa… „
Źródło: Prz 14,15
Autor: Stary Testament


„Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem… „
Źródło: Stary Testament


„Wszystko to marność i pogoń za wiatrem! Z niczego nie ma pożytku pod słońcem… „
Źródło: Koh 2,11
Autor: Stary Testament


„W ślad za występnym idzie pogarda, wraz z godnym pogardy hańba… „
Źródło: Prz 18,3
Autor: Stary Testament


„W ustach głupich jest ich serce, w sercu mądrych są ich usta… „
Źródło: Syr 21,26
Autor: Stary Testament


„W ustach głupiego rózga na jego pychę, a wargi mądrych osłonią ich samych… „
Źródło: Stary Testament


„W wielkiej mądrości wiele utrapienia, a kto przysparza wiedzy przysparza i cierpień… „
Źródło: Koh 1,18
Autor: Stary Testament


„Wychowuj syna swego i używaj do pracy, abyś nie został zaskoczony jego bezczelnością… „
Źródło: Stary Testament


„Wyciągnął leniwy swą rękę do misy, trudno mu ją do ust doprowadzić… „
Źródło: Prz 26,15
Autor: Stary Testament


„Wydaj za mąż córkę, a dokonasz wielkiego dzieła, ale daj ją mądremu mężowi… „
Źródło: Syr 7,25
Autor: Stary Testament


„Wyjaśnienia głupiego są jak toboły w drodze, na wargach zaś mądrego znajdzie się wdzięk… „
Źródło: Syr 21,16
Autor: Stary Testament


„Wylanie krwi kłótnia pyszałków, i przykro słuchać ich wyzwisk… „
Źródło: Syr 27,15
Autor: Stary Testament


„Wyrazem serca w pomyślności twarz wesoła, ale wynajdywanie przypowieści to trudne myślenie… „
Źródło: Syr 13,26
Autor: Stary Testament


„Wysokość nieba, szerokość ziemi, przepaść i mądrość któż potrafi zbadać?… „
Źródło: Syr 1,3
Autor: Stary Testament


„Występny, co biednych uciska, jest jak ulewa, co chleba nie daje… „
Źródło: Prz 28,3
Autor: Stary Testament


„Występny w złu szuka ostoi, sprawiedliwych korzeń jest bezpieczny… „
Źródło: Prz 12,12
Autor: Stary Testament


„Wzgarda zazwyczaj towarzyszy kłamcy, a hańba stale ciąży na nim… „
Źródło: Syr 20,26
Autor: Stary Testament


„Zabierz mu suknię, bo ręczy za obcych, za nieznajomego weź zastaw!… „
Źródło: Prz 20,16
Autor: Stary Testament


„Zabija bliźniego, kto mu zabiera środki do życia, i krew wylewa, kto pozbawia zapłaty robotnika… „
Źródło: Syr 34,22
Autor: Stary Testament


„Zachowaj wierność bliźniemu twemu w biedzie, abyś z nim razem wzbogacił się w jego pomyślności… „
Źródło: Syr 22,23
Autor: Stary Testament


„Zadowolenia serca i radość duszy daje wino pite w swoim czasie i z umiarkowaniem. Udręczeniem dla duszy jest zaś wino pite w nadmiernej ilości wśród podniecenia i zwady… „
Źródło: Syr 31,2829
Autor: Stary Testament


„Zaiste, bogactwo oszukuje; a człowiek pyszny nie zazna spokoju; traci rozsądek i spokój… „
Źródło: Ha 2, 5
Autor: Stary Testament


„Zająłeś miejsce przy stole suto zastawionym? Nie otwieraj nad nim gardzieli i nie wołaj: „Jakże wiele na nim!”… „
Źródło: Syr 31,12
Autor: Stary Testament


„Za każdy zły czyn nie unoś się gniewem na bliźniego i nie czyń nic, co jest dziełem zuchwalstwa… „
Źródło: Syr 10,6
Autor: Stary Testament


„Zamiary pracowitego zysk, a wszystkich spieszących się biedę… „
Źródło: Prz 21,5
Autor: Stary Testament


„Za mocny gniew należy się grzywna, a chcąc go wyrwać, jeszcze go wzmożesz… „
Źródło: Prz 19,19
Autor: Stary Testament


„Zanim umrzesz, czyń dobrze przyjacielowi i według swej możności wydobądź coś i daj mu… „
Źródło: Syr 14,13
Autor: Stary Testament


„Zapłatą prawego jest życie, niegodziwiec zyskuje karę… „
Źródło: Prz 10,16
Autor: Stary Testament


„Zaprzestać sporu zaszczytem dla męża, bo każdy, kto głupi, wybucha… „
Źródło: Stary Testament


„Zaprzestań, synu, słuchać pouczeń, a zbłądzisz bez słów rozsądku… „
Źródło: Prz 19,27
Autor: Stary Testament


„Zazdrość i gniew skracają dni, a zmartwienie sprowadza przedwczesną starość… „
Źródło: Syr 30,24
Autor: Stary Testament


„Za żądzą idzie odludek i z każdą radą wojuje… „
Źródło: Stary Testament


„Zbij szydercę a prosty zmądrzeje, upomnij mądrego a nabędzie karności… „
Źródło: Prz 19,25
Autor: Stary Testament


„Z braku rządów naród upada, wybawienie, gdzie wielki doradca… „
Źródło: Prz 11,14
Autor: Stary Testament


„Z całą pilnością strzeż swego serca, bo życie ma tam swoje źródło… „
Źródło: Prz 4,23
Autor: Stary Testament


„Z całego serca czcij swego ojca, a boleści rodzicielki nie zapominaj… „
Źródło: Syr 7,27
Autor: Stary Testament


„Zdrowie i siła lepsze są niż wszystko złoto, a mocne ciało niż niezmierny majątek… „
Źródło: Syr 30,15
Autor: Stary Testament


„Zdrowy jest sen, gdy ma umiarkowanie syty żołądek, wstaje on wcześnie, jest panem samego siebie… „
Źródło: Stary Testament


„Ze skromnością dbaj o cześć dla swej osoby i oceniaj siebie w sposób należyty… „
Źródło: Syr 10,28
Autor: Stary Testament


„Zginie świadek fałszywy, kto słuchać, może ciągle mówić… „
Źródło: Prz 21,28
Autor: Stary Testament


„Złamanie za złamanie, oko za oko, ząb za ząb… „
Źródło: Kpł 24,20
Autor: Stary Testament


„Zła żądza zgubi tego, kto jej nabył, i uczyni go uciechą dla wrogów… „
Źródło: Syr 6,4
Autor: Stary Testament


„Złem jest, bezwstydem i wielką hańbą, jeśli żona utrzymuje swego męża… „
Źródło: Syr 25,22
Autor: Stary Testament


„Zło, którego się grzesznik boi, spadnie na niego, sprawiedliwi uzyskają to, czego pragną… „
Źródło: Prz 10,24
Autor: Stary Testament


„Złość kobiety zmienia wyraz jej twarzy, zeszpecą jej oblicze na kształt niedźwiedzia… „
Źródło: Syr 25,17
Autor: Stary Testament


„Złote jabłka na sprzętach ze srebra to słowo mówione w czasie właściwym… „
Źródło: Prz 25,11
Autor: Stary Testament


„Złoto i srebro umacnia stopy, a nad jedno i drugie ceni się radę… „
Źródło: Syr 40,25
Autor: Stary Testament


„Zły jest, kto zazdrosnym okiem patrzy, odwraca oblicze i z góry spogląda na innych… „
Źródło: Syr 14,8
Autor: Stary Testament


„Znalazłem jednego [prawego] mężczyznę pośród tysiąca, ale kobiety nie znalazłem… „
Źródło: Koh 7,28
Autor: Stary Testament


„Znalazłeś miód tyle zjedz, ile trzeba, byś się objadłszy nie zwrócił… „
Źródło: Prz 25,16
Autor: Stary Testament


„Zobaczyłem więc, że nie ma nic lepszego nad to, że się człowiek cieszy ze swych dzieł, gdyż taki jest jego udział… „
Źródło: Koh 3,22
Autor: Stary Testament


„Z owocu swych ust spożywa się dobro, a gwałtem się sycą przewrotni… „
Źródło: Stary Testament


„Z przejedzenia powstaje choroba, a nieumiarkowanie powoduje rozstrój żołądka… „
Źródło: Syr 37, 30
Autor: Stary Testament


„Z przejedzenia wielu umarło, ale umiarkowany przedłuży swe życie… „
Źródło: Syr 37,31
Autor: Stary Testament


„Zuchwali miasto podniecą, a prawi gniew uspokoją… „
Źródło: Prz 29,8
Autor: Stary Testament


„Z ust mądrych ludzi wiedza się sączy, usta niemądrych zioną głupotą… „
Źródło: Stary Testament


„Z winy swych ust nieprawy w potrzasku, mąż prawy uniknie nieszczęścia… „
Źródło: Prz 12,13
Autor: Stary Testament


„Żebrzącego w strapieniu nie odpychaj, a od ubogiego nie odwracaj swej twarzy… „
Źródło: Syr 4,4
Autor: Stary Testament


„Żelazo żelazem się ostrzy, a człowiek urabia charakter bliźniego… „
Źródło: Prz 27,17
Autor: Stary Testament


„Żołądek przyjmuje każde pożywienie, ale jest pokarm lepszy jeden od drugiego… „
Źródło: Syr 36,18
Autor: Stary Testament


„Życie i śmierć są w mocy języka, [jak] kto go lubi [używać], taki spożyje zeń owoc… „
Źródło: Prz 18,21
Autor: Stary Testament


„Życiem dla ciała jest serce spokojne, próchnieniem kości jest namiętność… „
Źródło: Prz 14,30
Autor: Stary Testament


„Życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę, noga za nogę… „
Źródło: Pwt 19,21
Autor: Stary Testament


„Żyjących z tobą w pokoju może być wielu, ale gdy idzie o doradców jeden z tysiąca… „
Źródło: Syr 6,6
Autor: Stary Testament


„Źle, gdy się kto kieruje względami na osobę; człek za kęs chleba popełni przestępstwo… „
Źródło: Prz 28,21
Autor: Stary Testament


„Źródłem życia usta prawego, w ustach nieprawych przemoc się kryje… „
Źródło: Prz 10,11
Autor: Stary Testament


„Czyż ci nie rozkazałem: Bądź mężny i mocny? Nie bój się i nie lękaj, ponieważ z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie gdziekolwiek pójdziesz… „
Źródło: K.Joz. 1, 9
Autor: Stary Testament


„Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twojego serca… „
Źródło: K. Ps. 37, 4
Autor: Stary Testament


„Bóg jest naszą ucieczką i mocą: łatwo u niego znaleźć pomoc w trudnościach… „
Źródło: K. Ps. 46, 2
Autor: Stary Testament


„Zrzuć swą troskę na Pana, a On cię podtrzyma… „
Źródło: K. Ps. 55, 23
Autor: Stary Testament


„Oskarżają mnie za miłość moją, Chociaż ja się za nich modlę… „
Źródło: K. Ps. 109, 4
Autor: Stary Testament


„Przeklęty każdy, kto wykona posąg rzeźbiony lub z lanego metalu rzecz obrzydliwą dla Pana, robotę rąk rzemieślnika i postawi w miejscu ukrytym. A w odpowiedzi cały lud powie: Amen… „
Źródło: K. Pow. Prawa 27, 15
Autor: Stary Testament


„Pan cię zawsze prowadzić będzie… „
Źródło: K. Iz. 58, 11
Autor: Stary Testament


„Wołaj do mnie, a odpowiem ci, oznajmię ci rzeczy wielkie, niezgłębione, jakich nie znasz… „
Źródło: K. Jer. 58, 11
Autor: Stary Testament


 


Similar Posts:


« »