Najbardziej twórczą ze wszystkich prac jest praca nad sobą, która pozwala odnajdywać urok życia w jego prawdziwej istocie….
Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka…..
 Jan Paweł II

 

Cytaty z Starego Testamentu

 

 


Nadab i Abihu oraz siedemdziesięciu starszych Izraela szli pod górę i ujrzeli Boga Izraela. A pod jego stopami było coś, co wyglądało jak twór z szafirowych płyt i jak same niebiosa, jeśli chodzi o czystość. I nie wyciągnął ręki przeciw znaczniejszym spośród synów Izraela, lecz otrzymali oni wizję prawdziwego Boga, a potem jedli i pili. Następnie Jehowa rzekł do Mojżesza: „Wstąp do mnie na górę i pozostań tam, gdyż chcę ci dać kamienne tablice i prawo, i przykazanie, które napiszę, żeby ich pouczyć”. Toteż Mojżesz i Jozue, jego sługa, poszli i Mojżesz wstąpił na górę prawdziwego Boga. Lecz do starszych powiedział: „Czekajcie na nas w tym miejscu, aż do was wrócimy. A oto są z wami Aaron i Chur. Kto ma sprawę sądową, niech się zwróci do nich”. I wstąpił Mojżesz na górę, podczas gdy górę zakrywał obłok… “
Źródło: Księga Wyjścia 24:9–15
Autor: Stary Testament


“Aaron zaś miał sto dwadzieścia trzy lata, gdy umarł na górze Hor… “
Źródło: Księga Liczb 33:39
Autor: Stary Testament


“A wygnawszy zaś człowieka, Bóg postawił przed ogrodem Eden cherubów i połyskujące ostrze miecza, aby strzec drogi do drzewa życia… “
Źródło: Księga Rodzaju 3, 24
Autor: Stary Testament


“A wziął tedy Pan Bóg człowieka, i postawił go w sadzie Eden, aby go sprawował, i aby go strzegł. “
Źródło: Księga Rodzaju 2, 15
Autor: Stary Testament


“Albowiem miłość mocna jest jak śmierć, a jej żar jest żarem ognistym, bezmiar wód nie ugasi miłości ani strumienie jej nie utopią. “
Źródło: PP. 8, 6–7
Autor: Stary Testament


“Potem ubrał go w długą szatę i przepasał szarfą, i przyodział w płaszcz bez rękawów, założył mu też efod oraz przepasał go przepaską i nią przymocował efod do niego. Następnie założył mu napierśnik, a do napierśnika włożył Urim i Tummim. Potem włożył mu na głowę zawój, a na zawoju umieścił z przodu lśniącą płytkę ze złota, święty znak poświęcenia, tak jak Jehowa nakazał Mojżeszowi… “
Źródło: Księga Kapłańska 8:7–9
Autor: Stary Testament


“Abszalom, syn Dawida, miał piękną siostrę imieniem Tamar. Pokochał ją Amnon, syn Dawida. Amnon tak został opanowany [namiętnością], że aż się rozchorował z powodu Tamar, swej siostry; ona była bowiem dziewicą i wydawało się Amnonowi rzeczą niemożliwą, by mógł się dopuścić z nią czegokolwiek… “
Źródło: 2 Księga Samuela 13, 1–2
Autor: Stary Testament


“Tymczasem lud zobaczył, że Mojżesz długo nie schodzi z góry. Lud zebrał się więc wokół Aarona i powiedział do niego: „Wstań, uczyń nam boga, który pójdzie przed nami, bo jeśli chodzi o tego Mojżesza, męża, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej, naprawdę nie wiemy, co się z nim stało”… “
Źródło: Stary Testament


“A główny dworzanin ponadawał im imiona. Danielowi dał imię Belteszaccar, Chananiaszowi – Szadrach, Miszaelowi – Meszach, Azariaszowi zaś AbedNego… “
Źródło: Księga Daniela 1:7
Autor: Stary Testament


“Abrahamie! (..) Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę… “
Źródło: Księga Rodzaju 22, 1–2
Autor: Stary Testament


“Absalom zaś nie rozmawiał z Amnonem ani źle, ani dobrze; bo Absalom znienawidził Amnona za to, że upokorzył Tamar, jego siostrę… “
Źródło: 2 Księga Samuela 13:22
Autor: Stary Testament


“Absalom nakazał swym sługom, mówiąc: „Patrzcie, proszę – gdy tylko serce Amnona rozweseli się od wina, a ja wam powiem: “Zabijcie Amnona!, macie go uśmiercić. Nie bójcie się. Czyż nie ja wam nakazałem? Bądźcie silni i okażcie się dzielni”. I słudzy Absaloma uczynili Amnonowi tak, jak nakazał Absalom… “
Źródło: 2 Księga Samuela 13:28, 29
Autor: Stary Testament


“Ani synowi, ani żonie, ani bratu, ani przyjacielowi nie dawaj władzy nad sobą za życia, nie oddawaj też twoich dostatków komu innemu, abyś pożałowawszy tego, nie musiał o nie prosić… “
Źródło: Syr 33, 20
Autor: Stary Testament


“A nieszczęśni i w rzeczach martwych zadufani ci, co bogami zwą dzieła rąk ludzkich : złoto i srebro dzieła sztuki, wyobrażenia zwierząt lub bezużyteczny kamień, dzieło starożytnej ręki. .. “
Źródło: Mdr 13,10
Autor: Stary Testament


“A przy tym serce synów ludzkich pełne jest zła i głupota w ich sercu, dopóki żyją… “
Źródło: Koh 9,3
Autor: Stary Testament


“A skąd pochodzi mądrość i gdzie jest siedziba wiedzy? Człowiek nie zna tam drogi, nie ma jej w ziemi żyjących… “
Źródło: Job 28,1213
Autor: Stary Testament


“Bacz, abyś nie był nazwany oszczercą i nie czyń swym językiem zasadzek… “
Źródło: Syr 5,14
Autor: Stary Testament


“Bądź dobry, prostą drogą prowadź twe serce, nie bądź z tych, co winu hołdują lub mięsem się lubią obżerać; bo pijak i żarłok jest w nędzy, ospałość chodzi w łachmanach… “
Źródło: Prz 23,1921
Autor: Stary Testament


“Bądź skory do słuchania, a odpowiadaj po namyśle… “
Źródło: Syr 5,11
Autor: Stary Testament


“Bezczynność człowieka jest jego wyrzutem, od nierzetelnego lepszy jest ubogi… “
Źródło: Prz 19,22
Autor: Stary Testament


“Bez drew zagaśnie ognisko, bez donosiciela spór zniknie… “
Źródło: Prz 26,20
Autor: Stary Testament


“Bez pożytku są skarby źle nabyte, lecz sprawiedliwość wyrywa ze śmierci… “
Źródło: Prz 10,2
Autor: Stary Testament


“Bezsenność z powodu bogactwa wyczerpuje ciało, a troska o nie oddala sen… “
Źródło: Syr 31,1
Autor: Stary Testament


“Bezwstyd kobiety można poznać po niespokojnym podnoszeniu oczu i po rzucaniu spojrzeń… “
Źródło: Syr 26,9
Autor: Stary Testament


“Biada ciągnącemu dla domu zysk nieprawy, aby zbudować wysoko swe gniazdo i tym sposobem uniknąć nieszczęścia! … “
Źródło: Ha 2,9
Autor: Stary Testament


“Biada temu, co miasto na krwi przelanej buduje, a gród umacnia nieprawością!… “
Źródło: Ha 2,12
Autor: Stary Testament


“Biada temu, co mienie cudze zbiera i obciąża się zastawem zbyt wielkim!… “
Źródło: Ha 2, 6
Autor: Stary Testament


“Biada temu, co zmusza bliźniego do picia, pucharem swego jadu go upaja, by się przyglądać jego nagości… “
Źródło: Ha 2, 15
Autor: Stary Testament


“Biedaka wszyscy bracia nie lubią, tym bardziej najbliżsi stronią od niego; on szuka słów ale ich nie ma… “
Źródło: Prz 19,7
Autor: Stary Testament


“Biedny zaś ponosi trud wskutek niedostatków życia, a gdy go przerywa, staje się jeszcze biedniejszy… “
Źródło: Syr 31,4
Autor: Stary Testament


“Błogosławieństwa na głowie prawego, w ustach nieprawych przemoc się kryje… “
Źródło: Prz 10,6
Autor: Stary Testament


“Błogosławieństwem prawych wznosi się miasto, usta występnych je burzą… “
Źródło: Prz 11 11
Autor: Stary Testament


“Błogosławiony bogacz, którego znaleziono bez winy, który nie gonił za złotem… “
Źródło: Syr 31,8
Autor: Stary Testament


“Błogosławiony, czyj wzrok miłosierny, bo chlebem dzieli się z biednym… “
Źródło: Prz 22,9
Autor: Stary Testament


“Bo czas i przypadek rządzi wszystkim… “
Źródło: Koh 9,11
Autor: Stary Testament


“Bo czegoż jeszcze może dokonać człowiek, który nastąpi po królu, nad to, czego on już dokonał?… “
Źródło: Koh 2,12
Autor: Stary Testament


“Bo czym góruje mędrzec nad głupcem? Czym biedny, co wie, jak radzić sobie w życiu?… “
Źródło: Koh 6,8
Autor: Stary Testament


“Bogactwa niesprawiedliwych wyschną jak potok i przeminą jak wielki grzmot, co się rozlega w czasie ulewy… “
Źródło: Syr 40,13
Autor: Stary Testament


“Bogactwo okupem za życie człowieka, lecz tyran pogróżek nie słucha… “
Źródło: Prz 13,8
Autor: Stary Testament


“Bogactwo zyskuje wielu przyjaciół, biednego opuszcza najbliższy… “
Źródło: Stary Testament


“Bogacz ponosi trud, aby zbierać pieniądze, a gdy go przerywa, syci się rozkoszami… “
Źródło: Syr 31,3
Autor: Stary Testament


“Bo jaki jest los chciwych zysku: zabiera on własne ich życie… “
Źródło: Prz 1,19
Autor: Stary Testament


“Bojaźń Pańska dni pomnaża, krótkie są lata grzesznika… “
Źródło: Prz 10,27
Autor: Stary Testament


“Bo mądrość cenniejsza od pereł i żaden klejnot nie jest jej równy… “
Źródło: Prz 8,11
Autor: Stary Testament


“Bo nie ma wiecznej pamięci po mędrcu tak samo, jak i po głupcu, gdyż już w najbliższych dniach w niepamięć idzie wszystko… “
Źródło: Koh 2,16
Autor: Stary Testament


“Bo rzecz przywłaszczona może ogłupić mędrca, a przekupstwo czyni serce przewrotnym… “
Źródło: Koh 7,7
Autor: Stary Testament


“Bo wszystko marność i pogoń za wiatrem… “
Źródło: Koh 2,17
Autor: Stary Testament


“Bo z wielu zajęć przychodzą sny, a mowa głupia z wielości słów… “
Źródło: Koh 5,2
Autor: Stary Testament


“Brak rady unicestwia zamiary, udają się one, gdzie wielu doradców… “
Źródło: Prz 15,22
Autor: Stary Testament


“Brat obrażony trudniejszy do zdobycia niż miasto warowne, a kłótnie jak zawory w twierdzy… “
Źródło: Prz 18,19
Autor: Stary Testament


“Burzy się dom przez zyski nieprawe, żyć będzie, kto darów nie znosi… “
Źródło: Prz 15,27
Autor: Stary Testament


“Bywa mędrzec, który jest mądry dla wielu innych, a dla siebie samego jest niczym… “
Źródło: Syr 37,19
Autor: Stary Testament


“Bywa mędrzec, który naród swój wychowuje, a owoce jego rozumu są niezawodne… “
Źródło: Syr 37,23
Autor: Stary Testament


“Bywa mędrzec, który przez swe mowy jest znienawidzony i wykluczają go z każdej wspaniałej uczty… “
Źródło: Syr 37,20
Autor: Stary Testament


“Bywa podarunek, który ci nie daje pożytku, i bywa też taki, który podwójną przyniesie ci korzyść… “
Źródło: Syr 20,10
Autor: Stary Testament


“Bywa przyjaciel, ale tylko jako towarzysz stołu, nie wytrwa w dniu twego ucisku… “
Źródło: Syr 6,10
Autor: Stary Testament


“Bywa przyjaciel, który przechodzi do nieprzyjaźni i wyjawia wasz spór na twoją hańbę… “
Źródło: Syr 6,9
Autor: Stary Testament


“Bywa upomnienie, ale nie w porę, niejeden milczy, a jednak jest mądry… “
Źródło: Stary Testament


“Cenny skarb i oliwa w domu mądrego, a głupiec je marnotrawi… “
Źródło: Prz 21,20
Autor: Stary Testament


“Chleb oszustwa miły jest człowiekowi, lecz potem usta napełni kamieniem… “
Źródło: Prz 20,17
Autor: Stary Testament


“Choć stłuczesz głupiego w moździerzu tłuczkiem razem z ziarnami głupota go nie opuści… “
Źródło: Prz 27,22
Autor: Stary Testament


“Chwałą Bożą rzecz taić, chwałą królów rzecz badać… “
Źródło: Prz 25,2
Autor: Stary Testament


“Chwyta za uszy psa, który biegnie kto w cudze spory się miesza… “
Źródło: Prz 26,17
Autor: Stary Testament


“Ciernie, sidła na drodze złoczyńcy, kto życia strzeże, ten od nich jest z dala… “
Źródło: Prz 22,5
Autor: Stary Testament


“Cierń wpił się w rękę pijaka, a przysłowie w usta głupców… “
Źródło: Prz 26,9
Autor: Stary Testament


“Cierpliwość ugnie zwierzchnika, a język łagodny złamie kości… “
Źródło: Prz 25,15
Autor: Stary Testament


“Cierpliwy do czasu dozna przykrości, ale później radość dla niego zakwitnie… “
Źródło: Syr 1,23
Autor: Stary Testament


“Cierpliwy jest lepszy niż mocny, opanowany od zdobywcy grodu… “
Źródło: Prz 16,32
Autor: Stary Testament


“Cieszy się miasto, gdy prawi są szczęśliwi, a woła z radości, gdy giną nieprawi… “
Źródło: Prz 11,10
Autor: Stary Testament


“Cieszy się prawy z czynów uczciwych, są one postrachem dla ludzi nieprawych… “
Źródło: Prz 21,15
Autor: Stary Testament


“Ciężkie są dla człowieka rozumnego obelgi wierzyciela i wymawianie gościny… “
Źródło: Syr 29,28
Autor: Stary Testament


“Ciężki jest kamień i piasek nie lekki, gniew głupiego cięższy od obu… “
Źródło: Prz 27,3
Autor: Stary Testament


“Ciszej płacz nad zmarłym, bo znalazł odpoczynek, życie zaś głupiego gorsze jest od śmierci… “
Źródło: Syr 22,11
Autor: Stary Testament


“Co do krętacza, to złe są jego krętactwa; knuje on podstępne sposoby, by zgubić biednych słowami kłamstwa, chociaż ubogi udowodni swe prawo… “
Źródło: Iz 32,7
Autor: Stary Testament


“Cokolwiek przekazujesz, niech będzie w liczbie i wadze, a dawanie i odbieranie wszystko na piśmie… “
Źródło: Syr 42,7
Autor: Stary Testament


“Co oczy twoje spostrzegły, nie podawaj szybko do sądu, bo co zrobisz w końcu, jeśli zawstydzi cię bliźni?… “
Źródło: Prz 25,8
Autor: Stary Testament


“Córka dla ojca to nikomu nieznane czuwanie nocne, a troska o nią oddala sen: w młodości, aby przypadkiem nie została bez wyjścia za mąż, gdy wyjdzie za mąż, by przypadkiem nie była znienawidzona, gdy jest dziewicą, by nie była zbeszczeszczona, stając się w domu ojcowskim brzemienną będąc z mężem, aby przypadkiem nie wykroczyła, a będąc mężatką, nie była niepłodna… “
Źródło: Syr 42,910
Autor: Stary Testament


“Córka roztropna jest bogactwem dla swego męża, a córka, która wstyd przynosi, zgryzotą dla swego… ojca. “
Źródło: Syr 22,4
Autor: Stary Testament


“Cóż jest cięższego nad ołów, a jak mu na imię? Głupi… “
Źródło: Syr 22,14
Autor: Stary Testament


“Czasem ktoś kupuje wiele za małe pieniądze, a płaci za to siedem razy więcej… “
Źródło: Syr 20,12
Autor: Stary Testament


“Czasem nieszczęście przynosi człowiekowi powodzenie, a czasem niespodziewany zysk wychodzi na szkodę… “
Źródło: Syr 20,9
Autor: Stary Testament


“Człowieka poniża jego pycha, pokorny zdobędzie uznanie… “
Źródło: Prz 29,23
Autor: Stary Testament


“Człowiek często przysięgający pomnoży bezprawia i rózga nie odejdzie od jego domu.Człowiek dobry ręczyć będzie za bliźniego, i byłby bezwstydny, gdyby go odtrącił… “
Źródło: Syr 29,14
Autor: Stary Testament


“Człowiek gniewliwy wznieca kłótnie, a cierpliwy spory łagodzi… “
Źródło: Prz 15,18
Autor: Stary Testament


“Człowiek mądry we wszystkim zachowa ostrożność, a w dniach, kiedy grzechy panują, powstrzyma się od błędu… “
Źródło: Syr 18,27
Autor: Stary Testament


“Człowiek mimo upomnień uparty, nagle doznaje klęski nie ma dla niego lęku… “
Źródło: Prz 29,1
Autor: Stary Testament


“Człowiekiem nikczemnym jest i nicponiem: kto chodzi z kłamstwem na ustach, oczyma strzela, szura nogami, palcami swymi wskazuje; a w sercu podstęp ukrywa, stale przemyśliwa zło, jest podnietą do kłótni… “
Źródło: Prz 6,1214
Autor: Stary Testament


“Człowiek mądry milczeć będzie do chwili odpowiedniej, a chełpliwy i głupi ją lekceważy… “
Źródło: Syr 20,7
Autor: Stary Testament


“Człowiek nie może zbadać dzieła, jakie się dokonuje pod słońcem; jakkolwiek się trudzi, by szukać nie zbada… “
Źródło: Koh 8,17
Autor: Stary Testament


“Człowiek nieprawy zło gotuje, i ogień mu płonie na wargach… “
Źródło: Prz 16,27
Autor: Stary Testament


“Człowiek o złym oku jest chciwy bogactwa, a nie wie, że bieda przyjdzie na niego… “
Źródło: Prz 28,22
Autor: Stary Testament


“Człowiek podstępny wznieca kłótnie, plotkarz poróżnia przyjaciół… “
Źródło: Prz 16,28
Autor: Stary Testament


“Człowiek porywczy popełnia głupstwa, a przebiegły jest znienawidzony… “
Źródło: Prz 14,17
Autor: Stary Testament


“Człowiek przyzwyczajony do mów haniebnych nie poprawi się przez wszystkie dni swego życia… “
Źródło: Syr 23,15
Autor: Stary Testament


“Człowiek roztropny nie gardzi myślą [obcą], a głupi i pyszny niczym się nie przejmuje… “
Źródło: Syr 32,18
Autor: Stary Testament


“Człowiek uczynny dozna nasycenia, obfitować będzie, kto [bliźnich] napoi… “
Źródło: Prz 11,25
Autor: Stary Testament


“Człowiek zrodzony z niewiasty ma krótkie i bolesne życie, wyrasta i więdnie jak kwiat, przemija jak cień chwilowy… “
Źródło: Job 14,12
Autor: Stary Testament


“Czy dziki osioł ryczy na trawie lub mruczy wół, gdy ma paszę?… “
Źródło: Job 6,5
Autor: Stary Testament


“Czym dla nóg starca wspinanie się po zboczu piaszczystym, tym żona gadatliwa dla spokojnego męża… “
Źródło: Syr 25,20
Autor: Stary Testament


“Czym dla srebra tygiel, dla złota piec, tym dla człowieka pochwała… “
Źródło: Prz 27,21
Autor: Stary Testament


“Czym jest pożądanie eunucha, by dziewczynę pozbawić dziewictwa, tym jest przeprowadzenie sprawiedliwości przemocą… “
Źródło: Syr 20,4
Autor: Stary Testament


“Czym na garnku glinianym srebrna polewa, tym wargi palące, a w sercu zło… “
Źródło: Prz 26,23
Autor: Stary Testament


“Czym ocet dla zębów, a dym dla oczu, tym leniwy dla tych, którzy go wysłali… “
Źródło: Prz 10,26
Autor: Stary Testament


“Czym pieczęć z rubinu w złotej oprawie, tym koncert muzyków na uczcie przy winie… “
Źródło: Syr 32,5
Autor: Stary Testament


“[Czym] w ryju świni złota obrączka, [tym] piękna kobieta, ale bez rozsądku… “
Źródło: Prz 11,22
Autor: Stary Testament


“Czyń siebie godnym kochania w zgromadzeniu, a przed władcą skłaniaj głowę… “
Źródło: Syr 4,7
Autor: Stary Testament


“Czyż ci, co knują zło, nie błądzą? Miłość i wierność dla tych, co mają dobre zamiary… “
Źródło: Prz 14,22
Autor: Stary Testament


“Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka? Czy nie pędzi on dni jak najemnik? Jak niewolnik, co wzdycha do cienia, jak robotnik, co czeka zapłaty… “
Źródło: Job 7, 12
Autor: Stary Testament


“Czyż rośnie papirus bez błota, czy się krzewi sitowie bez wody?… “
Źródło: Job 8, 11
Autor: Stary Testament


“Czyż to nie udręka, dla niejednego do śmiertelnej podobna, gdy towarzysz i przyjaciel odwraca się ku nieprzyjaźni?… “
Źródło: Stary Testament


“Ćwicz syna, dopóki jest nadzieja, nie unoś się aż do skrzywdzenia go… “
Źródło: Prz 19,18
Autor: Stary Testament


“Daleko znany jest mocny w języku, ale rozumny wie, kiedy on się potknął… “
Źródło: Syr 21,7
Autor: Stary Testament


“Dar człowieka toruje mu drogę i do możnych go prowadzi… “
Źródło: Prz 18,16
Autor: Stary Testament


“Dar potajemny uśmierza gniew, a złość największą podarek w zanadrzu… “
Źródło: Prz 21,14
Autor: Stary Testament


“Dla człowieka skąpego bogactwa nie są dobrem, a sknerze na co pieniądze?… “
Źródło: Syr 14,3
Autor: Stary Testament


“Dla sprawiedliwego i kara grzywny niedobra, zbić rózgą zacnego to przeciw prawości… “
Źródło: Stary Testament


“Dla szyderców gotowe są baty, a chłosta na plecy głupiego… “
Źródło: Prz 19,29
Autor: Stary Testament


“Dobra żona radować będzie męża, który osiągnie pełnię wieku w pokoju… “
Źródło: Sur 26,2
Autor: Stary Testament


“Dobre słowa są plastrem miodu, słodyczą dla gardła, lekiem dla ciała… “
Źródło: Prz 16,24
Autor: Stary Testament


“Dobrocią swą chełpi się wielu, lecz męża prawego któż znajdzie?… “
Źródło: Prz 20,6
Autor: Stary Testament


“Dołem głębokim jest nierządnica, a ciasną studnią jest obca niewiasta, czatuje jakby rozbójnik, pomnaża niewiernych w narodzie… “
Źródło: Prz 23,2728
Autor: Stary Testament


“Dom i bogactwo dziedzictwem po przodkach, lecz żona rozsądna darem od Pana… “
Źródło: Prz 19,14
Autor: Stary Testament


“Do mrówki się udaj, leniwcze, patrz na jej drogi bądź mądry… “
Źródło: Prz 6,6
Autor: Stary Testament


“Dostatnie życie jest liczbą dni ograniczone, a dobre imię trwa na wieki… “
Źródło: Syr 41,13
Autor: Stary Testament


“Doznaje pochwał człowiek za rozwagę, przewrotny będzie w pogardzie… “
Źródło: Prz 12,8
Autor: Stary Testament


“Drogą do życia upomnienie, nagana… “
Źródło: Prz 6,23
Autor: Stary Testament


“Drwiny i obelgi dla pyszałka, a pomsta jak lew czyha na niego… “
Źródło: Syr 27,28
Autor: Stary Testament


“Drzewem życia jest język łagodny, złamaniem na duchu przewrotny… “
Źródło: Prz 15,4
Autor: Stary Testament


“Drzewo ma jeszcze nadzieję, bo ścięte, na nowo wyrasta, świeży pęd nie obumrze. Choć bowiem korzeń zestarzeje się w ziemi, a pień jego w piasku zbutwieje, gdy wodę poczuje, odrasta, rozwija się jak młoda roślina… “
Źródło: Job 14,79
Autor: Stary Testament


“Drzewo życia owocem prawego, człowiek mądry ludzi zjednywa… “
Źródło: Prz 11,30
Autor: Stary Testament


“Duch ludzki zniesie chorobę, lecz złamanego ducha któż dźwignie?… “
Źródło: Prz 18,14
Autor: Stary Testament


“Duch przygnębiony, twarz zasmucona i rana serca żona przewrotna; ręce bezwładne i kolana bez siły taka, ktora unieszczęśliwia swojego męża… “
Źródło: Syr 25,23
Autor: Stary Testament


“Dusza grzesznika pożąda zła, w jego oczach bliźni nie znajduje łaski… “
Źródło: Prz 21,10
Autor: Stary Testament


“Dziedzictwo na początku pospiesznie zgarnięte na końcu jest bez błogosławieństwa… “
Źródło: Prz 20,21
Autor: Stary Testament


“Dziki osioł na pustyni jest żerem dla lwów, tak biedni są łupem dla bogatego… “
Źródło: Syr 13,19
Autor: Stary Testament


“Fałszu ust się wystrzegaj, od warg przewrotnych bądź z dala!… “
Źródło: Prz 4,24
Autor: Stary Testament


“Fałszywy język nie znosi skrzywdzonych, usta przymilne powodem zguby… “
Źródło: Prz 26,28
Autor: Stary Testament


“Fałszywy świadek nie ujdzie karania, kto kłamstwem oddycha, nie zdoła się wymknąć… “
Źródło: Prz 19,5
Autor: Stary Testament


“Fałszywy świadek nie ujdzie karania, zginie kto kłamstwem oddycha… “
Źródło: Prz 19,9
Autor: Stary Testament


“Flet i cytra umilają śpiewy, a nad jedno i drugie mowa przyjemna… “
Źródło: Syr 40,21
Autor: Stary Testament


“Gadanie człowieka, co często przysięga, stawia włosy dębem, a kłótnia takich ludzi każe zatykać uszy… “
Źródło: Syr 27,14
Autor: Stary Testament


“Gdy bogaty przemówi, wszyscy zamilkną i mowę jego wynosić będą pod obłoki, gdy biedny przemówi, spytają : “Któż to taki?” A jeśliby się potknął, całkiem go obalą… “
Źródło: Syr 13,23
Autor: Stary Testament


“Gdy bogaty wpadnie w nieszczęście, wielu ma takich, którzy mu pomogą, gdy wstrętnie mówić będzie, jeszcze uniewinniać go będą, gdy natomiast biedny w nieszczęście wpadnie, będą go ganili, a gdy mówić będzie mądrze, nie znajdzie uznania… “
Źródło: Syr 13,22
Autor: Stary Testament


“Gdy bogaty wyrządzi krzywdę, zżymać się będzie, gdy biedny sam poniesie krzywdę, jeszcze poprosi o przebaczenie… “
Źródło: Syr 13,3
Autor: Stary Testament


“Gdy człowiek zmazany krwią ludzką ucieka aż do grobu niech go nie wstrzymują!… “
Źródło: Prz 28,17
Autor: Stary Testament


“Gdy człowiek życie zakończy, odziedziczy zgniliznę, bestię i robaki… “
Źródło: Syr 10,11
Autor: Stary Testament


“Gdy górą przewrotni ukrywa się każdy; gdy giną mnożą się prawi… “
Źródło: Prz 28,28
Autor: Stary Testament


“Gdy karzą szydercę, mądrzeje prostaczek, gdy uczą mądrego, on wiedzę zdobywa… “
Źródło: Prz 21,11
Autor: Stary Testament


“Gdy król zasiada na tronie sędziowskim wszelkie zło rozprasza spojrzeniem… “
Źródło: Prz 20,8
Autor: Stary Testament


“Gdy mądry spiera się z głupim, ten krzyczy i śmieje się : nie ma pojednania… “
Źródło: Prz 29,9
Autor: Stary Testament


“Gdy prawi przy władzy cieszy się naród; naród wzdycha gdy rządzi występny… “
Źródło: Stary Testament


“Gdy sitem się przesiewa, zostają odpadki, podobnie [okazują się] błędy człowieka w jego rozumowaniu… “
Źródło: Syr 27,4
Autor: Stary Testament


“Gdyś słaby w dniu nieszczęścia, to bardzo mierna twoja siła… “
Źródło: Prz 24,10
Autor: Stary Testament


“Gdy spoczął zmarły, niech spocznie i pamięć o nim, pociesz się po nim, skoro już wyszedł duch jego… “
Źródło: Syr 38,23
Autor: Stary Testament


“Gdy wicher zawieje nie ma już grzesznika, lecz sprawiedliwego podstawy są wieczne… “
Źródło: Prz 10,25
Autor: Stary Testament


“Gdy występni się mnożą, to i złości się mnożą, lecz prawi upadek ich ujrzą… “
Źródło: Prz 29,16
Autor: Stary Testament


“Gdy za bliźniego ręczyłeś, mój synu, gdy za obcego ręką świadczyłeś słowami swych ust się związałeś, mową warg własnych jesteś schwytany… “
Źródło: Stary Testament


“Gdy z możnym do stołu usiądziesz, pilnie uważaj, co masz przed sobą; nóż sobie przyłóż do gardła, jeśli masz gardło żarłoczne… “
Źródło: Prz 23,12
Autor: Stary Testament


“Gdzie nie ma ogrodzenia, rozdrapią posiadłość, a gdzie brakuje żony, tam mąż wzdycha zbłąkany… “
Źródło: Syr 36,25
Autor: Stary Testament


“Gdzież będzie człowiek, gdy zginie?… “
Źródło: Job 14,10
Autor: Stary Testament


“Głęboką wodą plan w sercu człowieka, czerpie z niej człowiek przemyślny… “
Źródło: Prz 20,5
Autor: Stary Testament


“Głupców zwodzi występek, u sprawiedliwych jest łaska… “
Źródło: Prz 14,9
Autor: Stary Testament


“Głupiemu odpowiadaj według jego głupoty, by nie pomyślał, że mądry… “
Źródło: Prz 26,5
Autor: Stary Testament


“Głupi nie lubi się zastanawiać, lecz tylko swe zdanie przedstawić… “
Źródło: Prz 18,2
Autor: Stary Testament


“Głupi pogardza napomnieniem ojca, kto rad przestrzega mądrzeje… “
Źródło: Prz 15,5
Autor: Stary Testament


“Głupi przy śmiechu podnosi swój głos, natomiast człowiek mądry ledwie trochę się uśmiechnie… “
Źródło: Syr 21,20
Autor: Stary Testament


“Głupi swój gniew objawia od razu, roztropny ukryje obelgę… “
Źródło: Prz 12,16
Autor: Stary Testament


“Głupi ujawnia cały swój gniew, mądry go w końcu uśmierza… “
Źródło: Prz 29,11
Autor: Stary Testament


“Głupi uważa swą drogę za słuszną, ale rozważny posłucha rady… “
Źródło: Prz 12,15
Autor: Stary Testament


“Głupi z powodu słowa usłyszanego czuć będzie boleści jak rodząca z powodu dziecięcia… “
Źródło: Syr 19,11
Autor: Stary Testament


“Głupota człowieka niszczy mu drogę, a serce na Pana się gniewa… “
Źródło: Prz 19,3
Autor: Stary Testament


“Gniew króla to zwiastun śmierci, uśmierzy go człowiek rozumny… “
Źródło: Prz 16,14)/(Prz 19,14
Autor: Stary Testament


“Godzina nieszczęścia pokrywa zapomnieniem dobrobyt, a przy końcu życia wychodzą na jaw sprawy człowieka… “
Źródło: Syr 11,27
Autor: Stary Testament


“Gromadzenie skarbów językiem kłamliwym, to wiatr ścigany szukanie śmierci… “
Źródło: Prz 21,6
Autor: Stary Testament


“Gwałtowna sprzeczka roznieca ogień, a gwałtowna kłótnia wylewa krew… “
Źródło: Syr 28,11
Autor: Stary Testament


“Gwałtownik zwodzi bliźniego, prowadzi na drogę niedobrą… “
Źródło: Prz 16,29
Autor: Stary Testament


“Gwałtowny jest gniew, zapalczywość nieubłagana, a kto się ostoi przed zazdrością?… “
Źródło: Prz 27,4
Autor: Stary Testament


“Hańbą dla ojca, jeśli ma syna źle wychowanego, a jeśli córkę, to wstyd mu ona przyniesie… “
Źródło: Syr 22,3
Autor: Stary Testament


“Hodowlę drzewa poznaje się po jego owocach, podobnie serce człowieka po rozumnym słowie… “
Źródło: Syr 27,6
Autor: Stary Testament


“I głupi, gdy milczy, wydaje się mądrym, kto wargi zamyka bezpieczny… “
Źródło: Prz 17,28
Autor: Stary Testament


“I gorliwość niedobra przy braku rozwagi, błądzi, kto biegnie za prędko… “
Źródło: Stary Testament


“I przekonałem się, że bardziej gorzką niż śmierć jest kobieta, bo ona jest siecią, serce jej sidłem, a ręce jej więzami… “
Źródło: Koh 7,26
Autor: Stary Testament


“Jaka matka, taka córka… “
Źródło: Ez 15,44
Autor: Stary Testament


“Jak bowiem z odzienia wychodzą mole, tak przewrotność kobiety z jednej na drugą… “
Źródło: Syr 42,13
Autor: Stary Testament


“Jak chwieją się nogi chromego, tak w ustach głupiego przysłowie… “
Źródło: Prz 26,7
Autor: Stary Testament


“Jak człowiek niemiły, tak opowiadanie w niestosownym czasie, będzie ono stale na ustach ludzi bez wychowania… “
Źródło: Syr 20,19
Autor: Stary Testament


“Jak dom zniszczony, tak mądrość głupiego, a wiedza nierozumnego to słowa nieskładne… “
Źródło: Syr 21,18
Autor: Stary Testament


“Jak drewniana belka, wprawiona w budowę, nie rozpadnie się w czasie trzęsienia ziemi, tak serce umocnione dojrzałym zastanowieniem, gdy nadejdzie chwila, nie stchórzy… “
Źródło: Syr 22,16
Autor: Stary Testament


“Jakie jest paliwo, tak się ogień rozpala, jaka jest zapamiętałość w kłótni, tak się ona wzmaga; jaka siła człowieka taka będzie jego zapalczywość, i zależnie od zamożności, gniew jego będzie rosnąć… “
Źródło: Syr 28,10
Autor: Stary Testament


“Jak iskra gotowa jest napełnić wielkim ogniem węgle, tak człowiek niegodziwy czyha na krew… “
Źródło: Syr 11,32
Autor: Stary Testament


“Jaki władca ludu, tacy jego ministrowie, jaki władca miasta, tacy jego mieszkańcy… “
Źródło: Syr 10,2
Autor: Stary Testament


“Jak kolumny złote na podstawach srebrnych, tak piękne nogi na kształtnych stopach… “
Źródło: Syr 26,18
Autor: Stary Testament


“Jak muzyka w czas smutku, tak nauka w niewłaściwym czasie, natomiast chłosta i upomnienie są zawsze mądre… “
Źródło: Syr 22,6
Autor: Stary Testament


“Jak obrzydliwością jest dla pysznego pokora, tak obmierzłym dla bogatego jest biedny… “
Źródło: Syr 13,20
Autor: Stary Testament


“Jak podniebienie rozróżni pokarm z dziczyzny, tak serce mądre mowy kłamliwe… “
Źródło: Syr 36,19
Autor: Stary Testament


“Jak ptak, co uciekł z gniazda, tak człowiek, co uciekł z ojczyzny… “
Źródło: Prz 27,8
Autor: Stary Testament


“Jak światło błyszczące na świętym świeczniku, tak piękność oblicza na ciele dobrze zbudowanym… “
Źródło: Syr 26,17
Autor: Stary Testament


“Jak ten, co rzuca bezmyślnie strzały, oszczep i śmierć tak człowiek, co zwodzi bliźniego i mówi : “To tylko dla żartu”… “
Źródło: Prz 26,1819
Autor: Stary Testament


“Jak kamień przywiązać do procy, tak cześć oddawać głupiemu… “
Źródło: Prz 26,8
Autor: Stary Testament


“Jak lew czai się, gotuje do skoku, do lwicy podobny którz się ośmieli go drażnić… “
Źródło: Rdz 49,9
Autor: Stary Testament


“Jak łucznik raniący przechodniów, tak ten, kto głupca najmuje lub pijaka przechodnia… “
Źródło: Prz 26,10
Autor: Stary Testament


“Jak naczynie stłuczone jest wnętrze głupiego: nie zatrzyma żadnej wiedzy… “
Źródło: Syr 21,14
Autor: Stary Testament


“Jak pieczęć szmaragdowa w złotym obramowaniu, tak melodia muzyków przy słodkim winie… “
Źródło: Syr 32,6
Autor: Stary Testament


“Jako pierwsza przed wszystkim stworzona została mądrość, rozum roztropności od wieków… “
Źródło: Syr 1,4
Autor: Stary Testament


“Jak pies do wymiotów powraca, tak głupi powtarza szaleństwa… “
Źródło: Prz 26,11
Autor: Stary Testament


“Jak ptak, co ucieka, wróbel, co leci, tak niesłuszne przekleństwo bez skutku… “
Źródło: Stary Testament


“Jak ryk lwa, tak zagniewanie króla, jego życzliwość jak rosa na trawie… “
Źródło: Prz 19,12
Autor: Stary Testament


“Jak ryk lwa tak zapalczywość króla, kto go rozgniewa, życie naraża… “
Źródło: Stary Testament


“Jak sąd przystoi siwym włosom, tak starszym umieć doradzić… “
Źródło: Syr 25,4
Autor: Stary Testament


“Jak starcom przystoi mądrość, tak tym, co mają poważanie myśl i rada… “
Źródło: Syr 25,5
Autor: Stary Testament


“Jak strzała tkwiąca w mięsistym udzie, tak słowa we wnętrzu głupiego… “
Źródło: Syr 19,12
Autor: Stary Testament


“Jak śnieg w lecie, deszcz we żniwa, tak cześć nie przystoi głupiemu… “
Źródło: Stary Testament


“Jak w kuźni próbuje się twardość stali zanurzając ją w wodzie, tak wino doświadcza serca zuchwalców przez bójkę… “
Źródło: Syr 31,26
Autor: Stary Testament


“Jak zimna woda na gardło spragnione, tak dobre wieści z dalekiej krainy… “
Źródło: Prz 25,25
Autor: Stary Testament


“Jakże mało wystarcza człowiekowi dobrze wychowanemu, na łóżku swym nie będzie ciężko oddychał… “
Źródło: Syr 31,19
Autor: Stary Testament


“Jak żywopłot z ciernia, tak droga leniwych, ścieżka uczciwych jest wyrównana… “
Źródło: Prz 15,19
Autor: Stary Testament


“Jarzmo dla wołów źle dopasowane to żona niegodziwa, kto ją sobie bierze, jakby uchwycił garścią skorpiona… “
Źródło: Syr 26,7
Autor: Stary Testament


“Jasne oczy radują serce, radosna nowina odświeża kości… “
Źródło: Prz 15,30
Autor: Stary Testament


“Jeden jest hojny, a stale bogaty, a nad miarę skąpy zmierza do nędzy… “
Źródło: Prz 11,24
Autor: Stary Testament


“Jeden milczy, bo nie wie, co odpowiedzieć, a drugi milczy, gdyż umie czekać na stosowną chwilę… “
Źródło: Syr 20,6
Autor: Stary Testament


“Jeden udaje bogacza nie mając niczego, inny udaje nędzarza a opływa w dobra… “
Źródło: Prz 13,7
Autor: Stary Testament


“Jedz, co leży przed tobą, jak człowiek, nie bądź żarłoczny, abyś nie wzbudził odrazy… “
Źródło: Syr 31,16
Autor: Stary Testament


“Jest brakiem wychowania podsłuchiwać pod drzwiami, człowieka rozumnego zaś okrywałoby to hańbą… “
Źródło: Syr 21,24
Autor: Stary Testament


“Jest droga, co komuś zdaje się słuszna, lecz w końcu prowadzi do zguby… “
Źródło: Prz 14,12
Autor: Stary Testament


“Jest przebiegłość, a jednak budzi wstręt, a bywa głupi, który źle na mądrości wychodzi… “
Źródło: Syr 19,23
Autor: Stary Testament


“Jest wybitna zdolność do robienia wszystkiego, a służy niegodziwości, a bywa też taki, co używa podstępu, by ujawnić słuszność… “
Źródło: Syr 19,25
Autor: Stary Testament


“Jest złoto i obfitość pereł, lecz wargi rozumne to rzecz drogocenna… “
Źródło: Prz 20,15
Autor: Stary Testament


“Jest zło widziałem je pod słońcem, to błąd ze strony władcy: wynosi się głupotę na stanowiska wysokie, podczas gdy zdolni siedzą nisko… “
Źródło: Koh 10,6
Autor: Stary Testament


“Jeślibyś wyciągnął miecz na przyjaciela, nie martw się, jest bowiem droga powrotna… “
Źródło: Syr 22,21
Autor: Stary Testament


“Jeśli chcesz mieć przyjaciela, posiądź go po próbie, a niezbyt szybko mu zaufaj… “
Źródło: Syr 6,7
Autor: Stary Testament


“Jeśli dmuchać będziesz na iskrę zapłonie, a jeśli spluniesz na nią zgaśnie, a jedno i drugie pochodzi z ust twoich… “
Źródło: Syr 28,12
Autor: Stary Testament


“Jeśli jeden buduje, a drugi rozwala, jakiż pożytek im zostaje poza trudem?… “
Źródło: Syr 34,23
Autor: Stary Testament


“[Jeśli] kto przeleje krew ludzką, przez ludzi ma być przelana krew jego, bo człowiek został stworzony na obraz Boga… “
Źródło: Rdz 9,6
Autor: Stary Testament


“Jeśli pozwolisz duszy swej na upodobanie w namiętnościach, uczynisz z siebie pośmiewisko dla twych nieprzyjaciół… “
Źródło: Syr 18,31
Autor: Stary Testament


“Jeśli rozumny człowiek usłyszy słowo mądre, pochwali je i dorzuci doń swoje, gdy głupi posłyszy, nie spodoba mu się i odrzuci je za plecy… “
Źródło: Syr 21,15
Autor: Stary Testament


“Jeśli starać się będziesz o to, co jest sprawiedliwe, osiągniesz je i wdziejesz jak wspaniałą szatę… “
Źródło: Syr 27,8
Autor: Stary Testament


“Jeśli ujrzysz kogoś mądrego, już od wczesnego rana idź do niego, a stopa twoja niech ściera progi jego drzwi… “
Źródło: Syr 6,36
Autor: Stary Testament


“Jeśli w życiu bogactwo jest dobrem pożądanym cóż cenniejszego niż Mądrość, która wszystko sprawia?… “
Źródło: Mdr 8,5
Autor: Stary Testament


“Jeśli zajmiesz miejsce między wieloma, nie wyciągaj ręki jako pierwszy spomiędzy nich… “
Źródło: Syr 31,18
Autor: Stary Testament


“Jeśli znasz się na rzeczy, odpowiedz bliźniemu, a jeśli nie, twą rękę połóż na ustach… “
Źródło: Syr 5,12
Autor: Stary Testament


“Jeżeli okazać łaskę złoczyńcy, on nie nauczy się sprawiedliwości… “
Źródło: Iz 26,10
Autor: Stary Testament


“Jeżeli władca zważa na kłamstwa, to wszyscy dworzanie nieprawi… “
Źródło: Prz 29,12
Autor: Stary Testament


“Język prawego jest srebrem wybornym, a serce złych mało co warte… “
Źródło: Prz 10,20
Autor: Stary Testament


“Już chłopca można poznać po zachowaniu, czy prawe i czyste będą jego czyny… “
Źródło: Prz 20,11
Autor: Stary Testament


“Karać syna : kłopotów ci to zaoszczędzi i pociechą twej duszy się stanie… “
Źródło: Prz 29,17
Autor: Stary Testament


“Każda istota żyjąca lubi podobną do siebie, a każdy człowiek tego, kto jest mu równy… “
Źródło: Syr 13,15
Autor: Stary Testament


“Każda istota żyjąca łączy się według swego, a człowiek przystaje do podobnego sobie gatunku… “
Źródło: Syr 13,16
Autor: Stary Testament


“Każda rana, byle nie rana serca, wszelka złość, byle nie złość żony… “
Źródło: Syr 25,13
Autor: Stary Testament


“Każde dzieło polegające zepsuciu przepadnie i razem z nim pójdzie jego wykonawca… “
Źródło: Syr 14,19
Autor: Stary Testament


“Każde przekupstwo i niesprawiedliwość zostaną starte, a uczciwość na wieki trwać będzie… “
Źródło: Syr 40,12
Autor: Stary Testament


“Każde prześladowanie, byle nie prześladowanie od nienawidzących nas, każda zemsta, byle nie zemsta od nieprzyjaciół! … “
Źródło: Syr 25,14
Autor: Stary Testament


“Każdy doradca wysoko ceni swą radę, a przecież bywa i taki, który doradza na swoją korzyść… “
Źródło: Syr 37,7
Autor: Stary Testament


“Każdy przyjaciel mówi: Jestem i ja przyjacielem; ale są też przyjaciele tylko z imienia… “
Źródło: Stary Testament


“Każdy rozumny uzna mądrość, a temu, kto ją znalazł, wyrazi uznanie… “
Źródło: Syr 18,28
Autor: Stary Testament


“Każdy trud przynosi zyski, gadulstwo jedynie biedę… “
Źródło: Prz 14,23
Autor: Stary Testament


“Kiedy ktoś jest w pomyślności i nieprzyjaciele są mu przyjaciółmi, w niepowodzeniu oddala się nawet przyjaciel… “
Źródło: Syr 12,9
Autor: Stary Testament


“Kiedy się bogaty potknie, przyjaciele go podeprą, kiedy biedny upadnie, odepchną go nawet przyjaciele… “
Źródło: Syr 13,21
Autor: Stary Testament


“Kłamstwo jest złym nawykiem w człowieku i jest ono stale w ustach ludzi źle wychowanych… “
Źródło: Syr 20,24
Autor: Stary Testament


“Kłótnię zaczynać to dać upust wodzie, nim spór wybuchnie uciekaj!… “
Źródło: Stary Testament


“Kobieta przyjmie każdego męża, lecz jedna dziewczyna od drugiej jest lepsza… “
Źródło: Syr 36,21
Autor: Stary Testament


“Kochaj przyjaciela i bądź mu wierny, a jeślibyś zdradził tajemnice jego, nie usiłuj nawet biec za nim… “
Źródło: Syr 27,17
Autor: Stary Testament


“Koń nieujeżdżony jest narowisty, a syn zostawiony samemu sobie staje się zuchwały… “
Źródło: Syr 30,8
Autor: Stary Testament


“Koroną męża jest dzielna żona, a próchnicą jego kości bezwstydna… “
Źródło: Prz 12,4
Autor: Stary Testament


“Koroną starców synowie synów, a chlubą synów ojcowie. Korzeniem zamierzeń jest serce, skąd wyrastają cztery gałęzie: dobro i zło, życie i śmierć, a nad tym wszystkim język ma pełną władzę… “
Źródło: Syr 37,1718
Autor: Stary Testament


“Kręcą się drzwi na zawiasach, a człowiek leniwy na łóżku… “
Źródło: Prz 26,14
Autor: Stary Testament


“Kręta droga zbrodniarza, niewinny działa z prawością… “
Źródło: Prz 21,8
Autor: Stary Testament


“Król bez nauki zgubi swój lud, a mądrość władców zbuduje miasto… “
Źródło: Syr 10,3
Autor: Stary Testament


“Król państwo umacnia sprawiedliwością, niszczy je ten, kto podatkami uciska… “
Źródło: Prz 29,4
Autor: Stary Testament


“Król w rządach troskliwy o biednych tron swój umocni na zawsze… “
Źródło: Prz 29,14
Autor: Stary Testament


“Krwiożercy nienawidzą czystego, uczciwi o jego życie się troszczą… “
Źródło: Prz 29,10
Autor: Stary Testament


“Książę ubogi w rozsądek bogaty jest w zdzierstwo, kto zysków nieprawych nie znosi, dni swe przedłuża… “
Źródło: Prz 28,16
Autor: Stary Testament


“Kto baczy na wiatr, nie będzie siał, a kto na chmury patrzy, nie będzie zbierał… “
Źródło: Koh 11,4
Autor: Stary Testament


“Kto buduje dom za cudze pieniądze, podobny jest do gromadzącego kamienie na własny grobowiec… “
Źródło: Syr 21,8
Autor: Stary Testament


“Kto daje ubogim nie zazna biedy; kto [na nich] zamyka oczy, zbierze wiele przekleństw… “
Źródło: Prz 28,27
Autor: Stary Testament


“Kto dobrodziejstwami za dobrodziejstwa odpłaca, pamięta o przyszłości; a w chwili potknięcia się znajdzie podporę… “
Źródło: Syr 3,31
Autor: Stary Testament


“Kto dobrze czyni pragnie łaski [Boga], kto dąży do zła ono go dosięgnie… “
Źródło: Prz 11,27
Autor: Stary Testament


“Kto dom swój niepokoi wiatr odziedziczy, a głupiec będzie sługą mądrego… “
Źródło: Prz 11,29
Autor: Stary Testament


“Kto gardzi nakazem, ten szkodę ponosi, nagrodę otrzyma, kto rozkaz szanuje… “
Źródło: Prz 13,13
Autor: Stary Testament


“Kto jest mądry dla siebie, napełniony będzie zadowoleniem, a wszyscy, którzy go widzieć będą, nazwą go szczęśliwym… “
Źródło: Syr 37,24
Autor: Stary Testament


“Kto jest zły dla siebie, czyż będzie dobry dla innych? I nie ucieszy się swoimi pieniędzmi… “
Źródło: Syr 14,5
Autor: Stary Testament


“Kto kocha się w pieniądzach, pieniądzem się nie nasyci; a kto się kocha w zasobach, ten nie ma z nich pożytku… “
Źródło: Koh 5,9
Autor: Stary Testament


“Kto kogoś strofuje, w końcu łaski znajdzie bardziej niż język, co schlebia… “
Źródło: Prz 28,23
Autor: Stary Testament


“Kto kopie dół weń wpada, a kamień wraca na tego, co go toczy… “
Źródło: Prz 26,27
Autor: Stary Testament


“Kto kształci swego syna, budzi zazdrość u wroga, a wobec przyjaciół będzie się cieszył… “
Źródło: Syr 30,3
Autor: Stary Testament


“Kto krzywdę pocznie, ten rodzi nieszczęście, gdyż wnętrze gotuje mu zawód… “
Źródło: Job 15,35
Autor: Stary Testament


“Kto mądrość kocha ten ojca raduje, kto z nierządnicami przestaje, dobra trwoni… “
Źródło: Prz 29,3
Autor: Stary Testament


“Kto miłuje swego syna, często używa na niego rózgi, aby na końcu mógł się nim nacieszyć… “
Źródło: Syr 30,1
Autor: Stary Testament


“Kto nabywa mądrość ten siebie kocha, kto strzeże rozwagi ten dobro zdobędzie… “
Źródło: Prz 19,8
Autor: Stary Testament


“Kto napomnienie lubi, kocha mądrość, kto nagan nie znosi, jest głupi… “
Źródło: Stary Testament


“Kto nie ma doświadczenia, wie mało, a ten, kto podróżował, wzbogacił swą roztropność… “
Źródło: Syr 34,10
Autor: Stary Testament


“Kto oczy zamyka, podstęp obmyśla, kto wargi zaciska, dokonał zbrodni… “
Źródło: Prz 16,30
Autor: Stary Testament


“Kto ojca lub matkę ograbia mówiąc : “To nie grzech”, jest wspólnikiem zbójcy… “
Źródło: Prz 28,24
Autor: Stary Testament


“Kto ojca znieważa, a matkę wypędza, jest synem bezecnym, zhańbionym… “
Źródło: Prz 19,26
Autor: Stary Testament


“Kto okiem mruga knuje zło i nikt go od tego nie odwiedzie… “
Źródło: Syr 27,23
Autor: Stary Testament


“Kto okiem mruga sprawia cierpienie, upadnie, kto wargi ma nierozsądne… “
Źródło: Prz 10,10
Autor: Stary Testament


“Kto poucza szydercę, ściąga na siebie wzgardę, strofując nieprawego, sam sobie szkodzi… “
Źródło: Prz 9,7
Autor: Stary Testament


“Kto powie: “Ustrzegłem czystości serca, wolny jestem od grzechu”?… “
Źródło: Prz 20,9
Autor: Stary Testament


“Ten, kto pracuje, aby zarobić, pracuje [odkładając] do dziurawego mieszka!… “
Źródło: Ag 1, 6
Autor: Stary Testament


“Kto prawych sprowadza na drogę występku, i sam też we własny dół wpadnie; dziedzictwem zaś czystych będzie dobro… “
Źródło: Prz 28,10
Autor: Stary Testament


“Kto rzuca kamieniem na ptaki, wypłasza je, a kto lży przyjaciela, zrywa przyjaźń… “
Źródło: Syr 22,20
Autor: Stary Testament


“Kto rzuca kamień w górę, rzuca go na swoją głowę, a cios podstępem zadany zrani także uderzającego… “
Źródło: Syr 27,25
Autor: Stary Testament


“Kto schlebia kłamliwie bliźniemu, na nogi mu sidła zastawia… “
Źródło: Prz 29,5
Autor: Stary Testament


“Kto sercem mądry, zwie się rozumnym, a słodycz warg wiedzę pomnoży… “
Źródło: Prz 16,21
Autor: Stary Testament


“Kto sieje zło, wybiera nieszczęście, kij jego gniewu przepadnie… “
Źródło: Prz 22,8
Autor: Stary Testament


“Kto się dotyka smoły, ten się pobrudzi, a kto z pysznym przestaje do niego się upodobni… “
Źródło: Stary Testament


“Kto sługę rozpuści za młodu, ten w końcu z uporem się spotka… “
Źródło: Prz 29,21
Autor: Stary Testament


“Kto strzeże karności, ten idzie ku życiu, kto gardzi upomnieniem ku zatracie… “
Źródło: Prz 10,17
Autor: Stary Testament


“Kto swemu sercu ufa ten głupi; kto żyje w mądrości znajdzie ocalenie… “
Źródło: Prz 28,26
Autor: Stary Testament


“Kto syty depcze po miodzie, głodnemu i gorycz jest słodka… “
Źródło: Prz 27,7
Autor: Stary Testament


“Kto szuka miłości, cudzy błąd tai; kto sprawę rozgłasza, poróżnia przyjaciół… “
Źródło: Prz 17,9
Autor: Stary Testament


“Kto szuka prawości, dobroci, ten znajdzie życie, i chwałę… “
Źródło: Prz 21,21
Autor: Stary Testament


“Kto ucho odwraca, by Prawa nie słyszeć, tego nawet modlitwa jest wstrętna… “
Źródło: Prz 28,9
Autor: Stary Testament


“Kto ufa bogactwu upadnie, jak liście zazielenią się prawi… “
Źródło: Prz 11,28
Autor: Stary Testament


“Kto urazi oko, wyciska łzy, kto urazi serce, odkrywa uczucie… “
Źródło: Syr 22,19
Autor: Stary Testament


“Kto ust swych strzeże ten strzeże życia, kto usta rozwiera gubi sam siebie… “
Źródło: Prz 13,3
Autor: Stary Testament


“Kto uszy zatyka na krzyk ubogiego, sam będzie wołał bez skutku… “
Źródło: Prz 21,13
Autor: Stary Testament


“Kto w mówieniu miarę przebiera, odrazę budzić będzie, a ten, co na wszystko sobie pozwala, popadnie w nienawiść… “
Źródło: Syr 20,8
Autor: Stary Testament


“Kto wychowuje swego syna, będzie miał z niego pociechę i dumny będzie z niego między znajomymi… “
Źródło: Syr 30,2
Autor: Stary Testament


“Kto za drugiego ręczy, w zło wpadnie, kto poręczać nie lubi bezpieczny… “
Źródło: Prz 11,15
Autor: Stary Testament


“Kto zbacza z drogi rozwagi, odpocznie w towarzystwie cieni… “
Źródło: Prz 21,16
Autor: Stary Testament


“Kto zdobędzie żonę, ma początek pomyślności, pomoc podobną do siebie i słup oparcia… “
Źródło: Syr 36,24
Autor: Stary Testament


“Kto zdradza tajemnicę, trafi zaufanie nie znajdzie sobie przyjaciela… “
Źródło: Syr 27,16
Autor: Stary Testament


“Kto ziemię uprawia, nasyci się chlebem; kto ściga ułudę, nasyci się nędzą… “
Źródło: Prz 28,19
Autor: Stary Testament


“Kto ziemię uprawia, nasyci się chlebem, kto ściga ułudy z rozumu obrany… “
Źródło: Prz 12,11
Autor: Stary Testament


“Kto złem za dobre odpłaca, temu zło nie ustąpi z domu… “
Źródło: Prz 17,13
Autor: Stary Testament


“Kto zło dokładnie obmyśla, tego zwą wichrzycielem… “
Źródło: Prz 24,8
Autor: Stary Testament


“Kto z mądrym przestaje nabywa mądrości, towarzysz głupców poniesie szkodę… “
Źródło: Prz 13,20
Autor: Stary Testament


“Kto zrodził głupca, wiele ma zmartwień, nie cieszy się ojciec nicponia… “
Źródło: Prz 17,21
Autor: Stary Testament


“Kto żyje uczciwie będzie ocalony; kto przewrotnie chodzi dwiema drogami, zapewne na jednej z nich zginie… “
Źródło: Prz 28,18
Autor: Stary Testament


“Kto żyje uczciwie, żyje bezpiecznie, zdradzi się ten, kto szuka dróg krętych… “
Źródło: Prz 10,9
Autor: Stary Testament


“Kto źle czyni, na tego spadnie zło, a nawet nie pozna, skąd na niego przyjdzie… “
Źródło: Syr 27,27
Autor: Stary Testament


“Któż pozna, czy siła życiowa synów ludzkich idzie w górę, a siła życiowa zwierząt zstępuje w dół, do ziemi?… “
Źródło: Koh 3,21
Autor: Stary Testament


“Lecz samotnemu biada, gdy upadnie, nie ma drugiego, który by go podniósł… “
Źródło: Koh 4,10
Autor: Stary Testament


“Lenistwo nie złowi zwierzyny, ludzka pilność cennym bogactwem… “
Źródło: Prz 12,27
Autor: Stary Testament


“Lenistwo pogrąża w ospałość, głód cierpi dusza niedbała… “
Źródło: Prz 19,15
Autor: Stary Testament


“Leniwiec przyrównany będzie do krowiego nawozu, każdy, kto uchwyci, otrząśnie rękę… “
Źródło: Stary Testament


“Leniwiec przyrównany będzie do obłoconego kamienia, a każdy zagwiżdże nad jego hańbą… “
Źródło: Stary Testament


“Leniwy ma się za mądrzejszego niż siedmiu co odpowiada rozumnie… “
Źródło: Prz 26,16
Autor: Stary Testament


“Leniwy mówi: “Lew jest na drodze: zginę na środku ulicy”… “
Źródło: Prz 22,13
Autor: Stary Testament


“Leniwy wyciągnie rękę do misy, ale do ust jej nie, doprowadzi… “
Źródło: Prz 19,24
Autor: Stary Testament


“Lepiej być prostym, ale mieć pracę, niż pysznić się nie mając chleba… “
Źródło: Prz 12,9
Autor: Stary Testament


“Lepiej być skromnym pośród pokornych, niż łupy dzielić z pysznymi… “
Źródło: Prz 16,19
Autor: Stary Testament


“Lepiej jest dawać jałmużnę, aniżeli gromadzić złoto… “
Źródło: Tb 12,8
Autor: Stary Testament


“Lepiej jest dwom niż jednemu, gdyż mają dobry zysk ze swej pracy… “
Źródło: Koh 4,9
Autor: Stary Testament


“Lepiej jest słuchać karcenia przez mędrca, niż słuchać pochwały ze strony głupców… “
Źródło: Koh 7,5
Autor: Stary Testament


“Lepiej mieć mało żyjąc sprawiedliwie, niż niegodziwie mieć wielkie zyski… “
Źródło: Prz 16,8
Autor: Stary Testament


“Lepiej mieszkać w pustyni niż z żoną kłótliwą, mrukliwą… “
Źródło: Prz 21,19
Autor: Stary Testament


“Lepiej postępuje człowiek, co ukrywa swoją głupotę, niż ten, co tai swoją mądrość… “
Źródło: Syr 20,31
Autor: Stary Testament


“Lepsza jest jawna nagana niż miłość tajona… “
Źródło: Prz 27,5
Autor: Stary Testament


“”Lepsza jest mądrość niż siła”. Lecz mądrość biednego bywa w pogardzie, a słowa jego nie mają posłuchu… “
Źródło: Koh 9,16
Autor: Stary Testament


“Lepsza jest mądrość od narzędzi wojennych, lecz jeden grzesznik popsuć może wiele dobrego… “
Źródło: Koh 9,18
Autor: Stary Testament


“Lepsza jest śmierć niż przykre życie i lepszy wieczny odpoczynek niż stała choroba… “
Źródło: Syr 30,17
Autor: Stary Testament


“Lepsza przewrotność mężczyzny, niż dobroć kobiety, a kobieta, która wstyd przynosi to hańba!… “
Źródło: Syr 42,14
Autor: Stary Testament


“Lepsze jest dobre imię niż wonne olejki, a dzień śmierci niż dzień urodzenia… “
Źródło: Koh 7,1
Autor: Stary Testament


“Lepsze jest potknięcie się przez grunt pod nogami niż przez język; tak też upadek złych przyjdzie znienacka… “
Źródło: Syr 20,18
Autor: Stary Testament


“Lepsze jest to, na co oczy patrzą, niż nie zaspokojone pragnienie… “
Źródło: Koh 6,9
Autor: Stary Testament


“Lepsze jest trochę jarzyn z miłością, niż tłusty wół z nienawiścią… “
Źródło: Prz 15,17
Autor: Stary Testament


“Lepsze jest życie biednego pod dachem z tarcic niż wspaniałe uczty u obcych… “
Źródło: Syr 29,22
Autor: Stary Testament


“Lepsza jest jedna garść pokoju niż dwie garści bogactw i pogoń za wiatrem… “
Źródło: Koh 4,6
Autor: Stary Testament


“Lepsze mieszkanie w kącie dachu niż żona swarliwa i dom obszerny… “
Źródło: Prz 21,9
Autor: Stary Testament


“Lepszy jest człowiek ukrywający swoją głupotę, niż człowiek ukrywający swoją mądrość… “
Źródło: Syr 41,15
Autor: Stary Testament


“Lepszy jest koniec mowy niż jej początek, lepszy jest umysł cierpliwy niż pyszny… “
Źródło: Koh 7,8
Autor: Stary Testament


“Lepszy jest smutek niż uśmiech, bo przy smutnym obliczu serce jest dobre… “
Źródło: Koh 7,3
Autor: Stary Testament


“Lepszy jest suchy kęs chleba w spokoju niż dom pełen biesiad kłótliwych… “
Źródło: Stary Testament


“Lepszy jest ten, który pracuje, a opływa we wszystko, niż ten, co przechadza się poważny, a nie ma chleba… “
Źródło: Syr 10,27
Autor: Stary Testament


“Lepszy młodzieniec ubogi, lecz mądry, od króla starego, ale głupiego, co już nie umie korzystać z rad… “
Źródło: Koh 4,13
Autor: Stary Testament


“Lepszy szacunek niż wielkie bogactwo, lepsze uznanie niż srebro i złoto… “
Źródło: Stary Testament


“Lepszy złodziej niż ten, co stale kłamstwem się posługuje, obydwaj zaś zgubę odziedziczą w spadku… “
Źródło: Syr 20,25
Autor: Stary Testament


“Losem łagodzi się spory i rozstrzyga pomiędzy możnymi… “
Źródło: Prz 18,18
Autor: Stary Testament


“Lwem ryczącym, zgłodniałym niedźwiedziem jest władca występny nad biednym ludem… “
Źródło: Prz 28,15
Autor: Stary Testament


“Łagodny w rozwagę bogaty, porywczy ujawnia głupotę… “
Źródło: Prz 14,29
Autor: Stary Testament


“Łaskawość i stałość są strażą króla, tron oparty jest na łaskawości… “
Źródło: Prz 20,28
Autor: Stary Testament


“Majętność bogacza jest mocną warownią, murem wysokim w jego mniemaniu… “
Źródło: Prz 18,11
Autor: Stary Testament


“Majętność bogacza jest mocną warownią, zagładą nędzarzy ich własne ubóstwo… “
Źródło: Prz 10,15
Autor: Stary Testament


“Mała jest pszczoła wśród latających stworzeń, lecz owoc jej ma pierwszeństwo pośród słodyczy… “
Źródło: Stary Testament


“Małe jest wszelkie zło wobec przewrotności kobiety, toteż spadnie na nią los grzesznika… “
Źródło: Syr 25,19
Autor: Stary Testament


“”Marne, marne “, krzyczy nabywca, lecz po odejściu [z nabytku] się chwali… “
Źródło: Prz 20,14
Autor: Stary Testament


“Marzenia senne bardzo wielu w błąd wprowadziły, którzy zawierzywszy im upadli… “
Źródło: Syr 34,7
Autor: Stary Testament


“Marzenia senne podobne są do obrazów w zwierciadle, naprzeciw oblicza odbicie oblicza… “
Źródło: Syr 34,3
Autor: Stary Testament


“Masz dzieci? Wychowuj je, zginaj im karki od młodości… “
Źródło: Syr 7,23
Autor: Stary Testament


“”
Źródło: Syr 7,26
Autor: Stary Testament


“Mądrością rozumnego poznawanie swej drogi, zwodzenie siebie głupotą niemądrych… “
Źródło: Prz 14,8
Autor: Stary Testament


“Mądrość biednego podniesie mu głowę i posadzi go między możnymi… “
Źródło: Syr 11,1
Autor: Stary Testament


“Mądrość bowiem jest ruchliwsza od wszelkiego ruchu i przez wszystko przechodzi i przenika dzięki swej czystości… “
Źródło: Mdr 7,24
Autor: Stary Testament


“Mądrość człowieka rozjaśnia jego oblicze, tak iż surowy wyraz jego twarzy się zmienia. “
Źródło: Stary Testament


“Mądrość jest wspaniała i niewiędnąca : ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują, i ci ją znajdą, którzy jej szukają, uprzedza bowiem tych, co jej pragną, wpierw dając się im poznać. (Mdr 6,1213) Mądrość nie wejdzie w duszę przewrotną… “
Źródło: Mdr 1,4
Autor: Stary Testament


“Mądrość nie z wiekiem przychodzi, a prawość nie tylko starcom jest znana… “
Źródło: Job 32,9
Autor: Stary Testament


“Mądrość ukryta i skarb niewidoczny, jakiż pożytek z obojga?… “
Źródło: Syr 20,30
Autor: Stary Testament


“Mądrość wywyższa swych synów i ma pieczę o tych, którzy jej szukają… “
Źródło: Syr 4,11
Autor: Stary Testament


“Mądrość zakryta i skarb niewidzialny, jakiż pożytek z obojga?… “
Źródło: Syr 41,14
Autor: Stary Testament


“Mądry jest bogacz w swych oczach, lecz przejrzał go biedak rozumny… “
Źródło: Prz 28,11
Autor: Stary Testament


“Mądry sercem przyjmie nakazy, upadnie kto wargi ma nierozsądne… “
Źródło: Prz 10,8
Autor: Stary Testament


“Mądry się boi, od złego ucieka, a głupi się unosi, czuje się pewnym… “
Źródło: Prz 14,16
Autor: Stary Testament


“Mądry się wdarł do miasta siłaczy i zniszczył moc, której ufali… “
Źródło: Prz 21,22
Autor: Stary Testament


“Mądry syn radością ojca, a matką gardzi syn głupi… “
Źródło: Prz 15,20
Autor: Stary Testament


“Mądry syn radością ojca, strapieniem matki syn głupi… “
Źródło: Stary Testament


“Mądrzy dostąpią chwały, udziałem głupich jest hańba… “
Źródło: Prz 3,35
Autor: Stary Testament


“Mądrzy swą wiedzę gromadzą, usta głupiego grożą zniszczeniem… “
Źródło: Prz 10, 14
Autor: Stary Testament


“Mąż bywa poznany z wejrzenia, z wyglądu twarzy poznaje się rozumnego… “
Źródło: Syr 19,29
Autor: Stary Testament


“Mąż głupi miewa czcze i zwodnicze nadzieje, a marzenia senne uskrzydlają bezrozumnych… “
Źródło: Stary Testament


“Mąż, ktory podróżował , zna wiele rzeczy i mądrze przemawiać będzie, kto ma wielkie doświadczenie… “
Źródło: Syr 34,9
Autor: Stary Testament


“Mąż prawy zmierza do życia, kto zaś goni za grzechem do śmierci… “
Źródło: Prz 11,19
Autor: Stary Testament


“Mąż rozumny jest lepszy niż krzepki, a światły muskularnego przewyższa… “
Źródło: Prz 24,5
Autor: Stary Testament


“Mędrzec ma w głowie swoje oczy, a głupiec chodzi w ciemności… “
Źródło: Koh 2,14
Autor: Stary Testament


“Mędrzec słowami zdobywa sobie miłość, a uprzejmości głupich będą wzgardzone… “
Źródło: Syr 20,13
Autor: Stary Testament


“Miastem odkrytym, bez murów, jest człowiek nieopanowany… “
Źródło: Prz 25,28
Autor: Stary Testament


“Miecz dosięga raz tego, raz innego… “
Źródło: 2Sm 11,25
Autor: Stary Testament


“Miła mowa pomnaża przyjaciół, a język słodko mówiący uprzejme pozdrowienia… “
Źródło: Syr 6,5
Autor: Stary Testament


“Miłosierny dobrze czyni sobie, a okrutnik dręczy samego siebie… “
Źródło: Prz 11,17
Autor: Stary Testament


“Morderca nie wstaje za dnia, by zabić biedaka, nędzarza, lecz chodzi po nocy jak złodziej… “
Źródło: Job 24,14
Autor: Stary Testament


“Mów do mądrości: “Ma siostro!”, przyjaciółką nazywaj roztropność, abyś się ustrzegł przed cudzą żoną, przed obcą, co mowę ma gładką… “
Źródło: Prz 7,45
Autor: Stary Testament


“Mówienie jest wysiłkiem : nie zdoła człowiek wyrazić [wszystkiego] słowami. Nie nasyci się oko patrzeniem ani ucho napełni słuchaniem… “
Źródło: Koh 1,8
Autor: Stary Testament


“Na bliźnich polegać to siebie zgubić, czasem przyjaciel przylgnie nad brata… “
Źródło: Prz 18,24
Autor: Stary Testament


“Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa, albowiem nasienie zła w nim zapuściło korzenie… “
Źródło: Syr 2,28
Autor: Stary Testament


“Nad córką zuchwałą wzmocnij czuwanie, aby czując ulgę, nie wyzyskała sposobności… “
Źródło: Syr 26,10
Autor: Stary Testament


“Nad córką zuchwałą wzmocnij czuwanie, aby nie uczyniła z ciebie pośmiewiska dla wrogów, przedmiotu gadania w mieście i zbiegowiska pospólstwa i by ci nie przyniosła wstydu wśród wielkiego tłumu… “
Źródło: Syr 42,11
Autor: Stary Testament


“Na drodze prawości jest życie, kroczenie po niej jest nieśmiertelnością… “
Źródło: Prz 12,28
Autor: Stary Testament


“Na drogę wyboistą nie wchodź, abyś noga nie uderzył o kamień… “
Źródło: Syr 32,20
Autor: Stary Testament


“Nadzieja bowiem niewdzięcznika jak lód zimowy stopnieje i rozpłynie się jak woda nieużyteczna… “
Źródło: Mdr 16,29
Autor: Stary Testament


“Nadzieja grzesznika znika przy śmierci, oczekiwanie przewrotnych upada… “
Źródło: Prz 11,7
Autor: Stary Testament


“Nagana głębiej działa na mądrego niżeli na głupiego sto batów… “
Źródło: Prz 17,10
Autor: Stary Testament


“Na jakiejkolwiek uczcie nie bądź nienasycony i nie rzucaj się na potrawy… “
Źródło: Syr 37,29
Autor: Stary Testament


“Najmędrsza z niewiast dom sobie buduje, własnoręcznie go niszczy głupota… “
Źródło: Stary Testament


“Na każdą bowiem sprawę i na każdy czyn jest czas wyznaczony… “
Źródło: Koh 3,17
Autor: Stary Testament


“Na konia bicz, na osła wędzidło, a kij na plecy głupiego… “
Źródło: Prz 26,3
Autor: Stary Testament


“Na razie ustalisz plany, wojnę prowadź roztropnie… “
Źródło: Prz 20,18
Autor: Stary Testament


“Naród przeklina kryjących swe zboże, błogosławi zaś tych, co je sprzedają… “
Źródło: Prz 11,26
Autor: Stary Testament


“”
Źródło: Syr 22,10
Autor: Stary Testament


“Nauka dla nierozumnego to pęta na nogi i jakby więzy na prawej ręce… “
Źródło: Syr 21,19
Autor: Stary Testament


“Nauka mądrego jest źródłem życia, by sideł śmierci uniknąć… “
Źródło: Prz 13,14
Autor: Stary Testament


“Na ustach człowieka bezwstydnego żebractwo jest słodkie, ale we wnętrzu jego zapłonie jak ogień… “
Źródło: Syr 40,30
Autor: Stary Testament


“Na wargach rozumnego jest mądrość, a kij na grzbiecie tego, komu jej brak… “
Źródło: Prz 10,13
Autor: Stary Testament


“Nawet gdy głupiec idzie drogą, brakuje mu rozwagi i mówi o każdym: “To głupiec”… “
Źródło: Koh 10,3
Autor: Stary Testament


“Nawet ten, kto w pracy opieszały, jest bratem niszczyciela… “
Źródło: Prz 18,9
Autor: Stary Testament


“Nędzny chleb jest życiem biednych, a kto go zabiera, jest zabójcą… “
Źródło: Syr 34,21
Autor: Stary Testament


“Nie bądź jak lew we własnym domu: nie podejrzewaj domowników z urojonych przyczyn… “
Źródło: Syr 4,30
Autor: Stary Testament


“Nie bądź mądrym we własnych oczach… “
Źródło: Prz 3,7
Autor: Stary Testament


“Nie bądź obłudnikiem wobec ludzi i zwróć uwagę na swoje wargi… “
Źródło: Syr 1,29
Autor: Stary Testament


“Nie bądź odważny w języku, a gnuśny i leniwy w swych czynach… “
Źródło: Syr 4,29
Autor: Stary Testament


“Nie bądź pochopny w duchu do gniewu, bo gniew przebywa w piersi głupców… “
Źródło: Koh 7,9
Autor: Stary Testament


“Nie bądź przesadnie sprawiedliwy i nie uważaj się za zbyt mądrego… “
Źródło: Koh 7,16
Autor: Stary Testament


“Nie będziesz kładł przeszkody przed niewidomym… “
Źródło: Kpł 19,14
Autor: Stary Testament


“Nie będziecie kraść, nie będziecie kłamać, nie będziecie oszukiwać jeden drugiego… “
Źródło: Kpł 19,11
Autor: Stary Testament


“Nie będziesz obcował z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą. To jest obrzydliwość!… “
Źródło: Kpł 18,22
Autor: Stary Testament


“Nie będziesz przyjmował podarków, ponieważ podarki zaślepiają dobrze widzących i są zgubą spraw słusznych… “
Źródło: Wj 23,8
Autor: Stary Testament


“Nie będziesz uciskał bliźniego, nie będziesz go wyzyskiwał… “
Źródło: Kpł 19,13
Autor: Stary Testament


“Nie będziesz złorzeczył głuchemu… “
Źródło: Stary Testament


“Nie bierz ciężaru ponad swoje siły i nie szukaj towarzystwa z możniejszymi i bogatszymi od siebie… “
Źródło: Stary Testament


“Nie bierz na siebie za wiele spraw, bo jeśli będziesz je mnożył, nie unikniesz szkody… “
Źródło: Syr 11,10
Autor: Stary Testament


“Nie bój się wyroku śmierci, pamiętaj o tych, co przed tobą byli i będą po tobie… “
Źródło: Syr 41,3
Autor: Stary Testament


“Niech inny się chwali nie twe własne usta, ktoś obcy nie własne twe wargi… “
Źródło: Stary Testament


“Nie chlub się ubraniem, które cię okrywa, a w dniu chwały nie bądź zarozumiały… “
Źródło: Syr 11,4
Autor: Stary Testament


“Niech mądrość wychodzi z ust prawych, język przewrotny będzie wyrwany… “
Źródło: Prz 10,31
Autor: Stary Testament


“Nie chwal człowieka, zanim nie poznasz, jak przemawia, to bowiem jest próbą dla ludzi… “
Źródło: Syr 27,7
Autor: Stary Testament


“Nie chwal się dniem jutrzejszym, bo nie wiesz, co dzień ci przyniesie… “
Źródło: Prz 27,1
Autor: Stary Testament


“Nie cofaj się przed zuchwalcem, aby się nie zasadził jak sidło przeciw tobie… “
Źródło: Syr 8,11
Autor: Stary Testament


“Nie czuj się bezpieczny na drodze bez przeszkód i miej się na baczności na twoich ścieżkach… “
Źródło: Syr 32,22
Autor: Stary Testament


“Nie czyń nic bez zastanowienia, a nie będziesz żałował swego czynu… “
Źródło: Syr 32,19
Autor: Stary Testament


“Nie czyń się biednym, urządzając uczty za pożyczone pieniądze, gdy nie masz nic w kieszeni… “
Źródło: Syr 18,33
Autor: Stary Testament


“Nie czyń zła, aby cię zło nie pochłonęło… “
Źródło: Syr 7,1
Autor: Stary Testament


“Nie daj się uwieść żądzom i sile, by iść za zachciankami własnego serca… “
Źródło: Syr 5,2
Autor: Stary Testament


“Nie dawaj ujścia wodzie ani możności rządzenia przewrotnej żonie… “
Źródło: Syr 25,25
Autor: Stary Testament


“Niedobrze za wiele jeść miodu: a gardzenie wyniosłością jest zaszczytne… “
Źródło: Prz 25,27
Autor: Stary Testament


“Niedobrze winnego popierać, krzywdząc prawego w sądzie… “
Źródło: Prz 18,5
Autor: Stary Testament


“Niedostępne jest to, co istnieje, i niezgłębione któż może to zbadać?… “
Źródło: Koh 7,24
Autor: Stary Testament


“Nie dręcz duszy głodnego i nie pobudzaj do gniewu człowieka w niedostatku… “
Źródło: Stary Testament


“Nie gardź opowiadaniem mędrców, a zajmuj się ich przypowieściami; albowiem od nich zdobędziesz naukę, abyś mógł urzędować u władców… “
Źródło: Syr 8,8
Autor: Stary Testament


“Nie gardź swoim i ojca przyjacielem, a w dniu klęski nie chodź do brata, bo lepszy sąsiad bliski niż brat daleki… “
Źródło: Prz 27,10
Autor: Stary Testament


“Niegodziwiec dar bierze z zanadrza, by ścieżki prawa naginać… “
Źródło: Prz 17,23
Autor: Stary Testament


“Niegodziwiec jest wstrętny dla prawych, dla nieprawych wstrętny jest uczciwy… “
Źródło: Prz 29,27
Autor: Stary Testament


“Niegodziwy ustami chce zabić bliźniego, lecz przenikliwość prawych wybawia… “
Źródło: Prz 11,9
Autor: Stary Testament


“Nie idź za twymi namiętnościami : powstrzymuj się od pożądań… “
Źródło: Syr 18,30
Autor: Stary Testament


“Niejeden milczący został uznany za mądrego, a innego dla wielomówstwa znienawidzono… “
Źródło: Syr 20,5
Autor: Stary Testament


“Nie jeden też przez wstyd zrobił obietnicę przyjacielowi i niepotrzebnie uczynił go sobie wrogiem… “
Źródło: Syr 20,23
Autor: Stary Testament


“Nie kochaj spania, byś nie zubożał, miej oczy otwarte nasycisz się chlebem… “
Źródło: Prz 20,13
Autor: Stary Testament


“Nie kocha syna, kto rózgi żałuje, kto kocha go w porę go karci… “
Źródło: Prz 13,24
Autor: Stary Testament


“Nie ma gorszego od człowieka, który jest sknerą dla siebie samego, i to jest odpłatą za jego przewrotność : jeśli coś dobrego zrobi, przez zapomnienie to czyni, a na ostatek okaże swą przewrotność… “
Źródło: Syr 14,67
Autor: Stary Testament


“Nie ma większego bogactwa nad zdrowie ciała i nie ma zadowolenia nad radość serca… “
Źródło: Syr 30,16
Autor: Stary Testament


“Niemądry głupotą się cieszy, rozumny idzie prawą drogą… “
Źródło: Prz 15,21
Autor: Stary Testament


“Niemądry jest ten, kto daje porękę i kto przysięgą ręczy za bliźniego… “
Źródło: Prz 17,18
Autor: Stary Testament


“Niemądry, kto bliźnim pogardza, lecz rozumny umie milczeć… “
Źródło: Prz 11,12
Autor: Stary Testament


“Nie miej ręki wydłużonej do brania, a do dawania skróconej… “
Źródło: Syr 4,31
Autor: Stary Testament


“Nie miej upodobania w życiu wystawnym, abyś się nie uwikłał w jego wydatki… “
Źródło: Syr 18,32
Autor: Stary Testament


“Nie może zdobyć wykształcenia ten, komu brak zdolności, ale jest zdolność, ktora przymnaża goryczy… “
Źródło: Stary Testament


“Nie mów bliźniemu: “Idź sobie, przyjdź później, dam jutro” gdy możesz dać zaraz… “
Źródło: Prz 3,28
Autor: Stary Testament


“Nie mów do uszu głupiego, bo wzgardzi mądrością twej mowy… “
Źródło: Prz 23,9
Autor: Stary Testament


“Nie mów żadnego kłamstwa, albowiem trwanie w nim wcale nie prowadzi do dobrego… “
Źródło: Syr 7,13
Autor: Stary Testament


“Nie naradzaj się z głupim, bo nie potrafi rozmowy zachować w tajemnicy… “
Źródło: Syr 8,17
Autor: Stary Testament


“Nie rozpatruj z kobietą co do jej rywalki, z tchórzliwymi co do wojny, z kupcem co do zamiany towarów, z handlarzem co do sprzedaży, z zawistnym co do wdzięczności, z niemiłosiernym co do dobroczynności, z leniwym co do jakiejkolwiek pracy, z okresowym najemnikiem co do zakończenia zajęcia, z niewolnikiem opieszałym co do wielkiej pracy gdy chodzi o jakąkolwiek radę, nie polegaj na nich… “
Źródło: Syr 37,11
Autor: Stary Testament


“Nie naradzaj się z tym, kto na cię patrzy krzywym okiem, a przed tymi, co ci zazdroszczą, ukryj zamiary… “
Źródło: Syr 37,10
Autor: Stary Testament


“Nienawiść wznieca kłótnię, miłość wszelki błąd ukrywa… “
Źródło: Prz 10,12
Autor: Stary Testament


“Nie oburzaj się na złoczyńców, występnym nie zazdrość: bo nie ma przyszłości nieprawy, zagaśnie światło występnych… “
Źródło: Prz 24,1920
Autor: Stary Testament


“Nie ociągaj się z odwiedzeniem chorego człowieka, albowiem przez to będą cię miłować… “
Źródło: Syr 7,35
Autor: Stary Testament


“Nie odchodź od żony mądrej i dobrej, albowiem miłość jej ponad złoto… “
Źródło: Syr 7,19
Autor: Stary Testament


“Nie oddawaj siebie na wolę swych żądz, abyś jak bawół nie był miotany… “
Źródło: Stary Testament


“Nie oddawaj smutkowi swego serca, odsuń go pomnąc na swój koniec… “
Źródło: Syr 38,20
Autor: Stary Testament


“Nie odmawiaj biedakowi rzeczy niezbędnych do życia i oczu potrzebującego nie męcz zwlekaniem… “
Źródło: Stary Testament


“Nie odpowiadaj głupiemu według jego głupoty, byś nie stał się jemu podobnym… “
Źródło: Prz 26,4
Autor: Stary Testament


“Nie odpowiadaj, zanim nie wysłuchasz, a w środek mów nie wpadaj… “
Źródło: Syr 11,8
Autor: Stary Testament


“Nie odsuwaj od siebie opowiadania starców, albowiem oni nauczyli się go od swoich ojców; od nich i ty nauczysz się rozumu, by w czasie potrzeby dać odpowiedź… “
Źródło: Syr 8,9
Autor: Stary Testament


“Nie okradaj nędzarza, ponieważ jest nędzarzem, nie uciskaj w bramie biednego, bo Pan rzecznikiem ich sprawy… “
Źródło: Prz 22,2223
Autor: Stary Testament


“Nie oskarżaj, zanim dokładnie nie zbadasz, najpierw zastanów się, a dopiero potem udzielaj nagany… “
Źródło: Syr 11,7
Autor: Stary Testament


“Nie otwieraj swego serca każdemu człowiekowi, abyś nie usunął od siebie szczęścia… “
Źródło: Syr 8,19
Autor: Stary Testament


“Nie pchaj się, aby cię nie odsunięto, ani nie stój za daleko, żeby cię nie zapomniano… “
Źródło: Syr 13,10
Autor: Stary Testament


“Nie płaszcz się przed człowiekiem głupim i nie kieruj się względem na osobę władcy… “
Źródło: Syr 4,27
Autor: Stary Testament


“Nie podejrzewaj swej żony, byś nie nauczył jej złego postępowania przeciw sobie… “
Źródło: Syr 9,1
Autor: Stary Testament


“Nie polegaj na bogactwach niesprawiedliwie nabytych, nic ci bowiem nie pomogą w nieszczęściu… “
Źródło: Syr 5,8
Autor: Stary Testament


“Nie polegaj na swych bogactwach i nie mów : “Jestem samowystarczalny”… “
Źródło: Stary Testament


“Nie porzucaj starego nieprzyjaciela; nowego nie można postawić wyżej nad niego… “
Źródło: Syr 9,10
Autor: Stary Testament


“Nie powstrzymuj mowy, gdy jej potrzeba, mądrość bowiem poznaje się z mowy, a naukę ze słów języka… “
Źródło: Syr 4,23
Autor: Stary Testament


“Nie pozbawiaj się dobra obecnej chwili, a przedmiot szlachetnego pożądania niech cię nie mija… “
Źródło: Syr 14,14
Autor: Stary Testament


“Nie pozwól się doprowadzić do upadku pięknością kobiety, ani nawet jej nie pożądaj… “
Źródło: Syr 25,21
Autor: Stary Testament


“Nie pożyczaj człowiekowi możniejszemu od siebie, a jeślibyś pożyczył, uważaj to za stracone… “
Źródło: Syr 8,12
Autor: Stary Testament


“Nie pracuje leniwy w jesieni, więc w żniwa darmo szuka plonu… “
Źródło: Prz 20,4
Autor: Stary Testament


“Nieprawością nikt się nie utwierdzi, a korzeń prawych się nie poruszy… “
Źródło: Prz 12,3
Autor: Stary Testament


“Nie prawuj się z sędzią, ponieważ według jego uznania wydadzą mu wyrok… “
Źródło: Syr 8,14
Autor: Stary Testament


“Nieprawy jest zawsze w strachu, zliczone są lata tyrana, głos wrogów brzmi w jego uszach, że w szczęściu napadnie niszczyciel… “
Źródło: Job 15,2021
Autor: Stary Testament


“Nieprawy otrzyma zysk zawodny, pewna nagroda dla siewcy prawości… “
Źródło: Prz 11,18
Autor: Stary Testament


“Nie przechwalaj się niesławą ojca, albowiem hańba ojca nie jest dla ciebie chwałą… “
Źródło: Syr 2,10
Autor: Stary Testament


“Nie przesuwaj starej miedzy, ustalonej przez twoich przodków… “
Źródło: Prz 22,28
Autor: Stary Testament


“Nieprzyjaciel udaje słodycz wargami, a w sercu zamyśla wtrącić cię do dołu… “
Źródło: Syr 12,16
Autor: Stary Testament


“Nie przystoi głupcowi mowa wytworna, tym mniej możnemu warga kłamliwa… “
Źródło: Prz 17,7
Autor: Stary Testament


“Nie przystoi głupiemu opływać w rozkosze, tym bardziej słudze kierować panami… “
Źródło: Prz 19,10
Autor: Stary Testament


“Nie ręcz ponad swoją możliwość, a jeśliś poręczył, troszcz się jako płatnik… “
Źródło: Syr 8,13
Autor: Stary Testament


“Nierozważnie mówić to ranić jak mieczem, a język mądrych lekarstwem… “
Źródło: Prz 12,18
Autor: Stary Testament


“Nierządnicy wystarczy kęs chleba, zamężna zaś czyha na cenne życie… “
Źródło: Prz 6, 26
Autor: Stary Testament


“Nie siej w bruzdy niesprawiedliwości, a nie będziesz żął jej siedmiokrotnych plonów… “
Źródło: Stary Testament


“Niesłusznie nie sprzeczaj się z nikim, o ile ci zła nie wyrządził… “
Źródło: Prz 3,30
Autor: Stary Testament


“Nie spieraj się z człowiekiem bogatym, by nie przeciwstawił ci ciężaru swojego złota… “
Źródło: Syr 8,2
Autor: Stary Testament


“Nie spiskuj przeciw bliźniemu, gdy mieszka przy tobie beztrosko… “
Źródło: Prz 3, 29
Autor: Stary Testament


“Nie spotka zło żyjących uczciwie, ale u grzesznych pełno nieszczęścia… “
Źródło: Prz 12,21
Autor: Stary Testament


“Nie sprzeciwiaj się prawdzie, ale wstydź się swej nieumiejętności… “
Źródło: Syr 4,25
Autor: Stary Testament


“Nie sprzeczaj się z człowiekiem gadatliwym i nie dorzucaj drew do jego ognia… “
Źródło: Syr 8,3
Autor: Stary Testament


“Nie sprzeczaj się z człowiekiem potężnym, abyś przypadkiem nie wpadł w jego ręce… “
Źródło: Stary Testament


“Nie sprzedawaj nabywaj prawdę, mądrość, karność, rozwagę!… “
Źródło: Prz 23,23
Autor: Stary Testament


“Nie strofuj szydercy, by cię nie znienawidził, strofuj mądrego, a będzie cię kochał… “
Źródło: Stary Testament


“Nieszczęsny bowiem, kto mądrością gardzi i karnością… “
Źródło: Mdr 3,11
Autor: Stary Testament


“Nie szukaj wymówek, gdy masz spełnić swój obowiązek, i nie przechwalaj się. gdy przyszedł czas twego poniżenia… “
Źródło: Syr 10,26
Autor: Stary Testament


“Nie uchybiaj ani w wielkich, ani w małych rzeczach, i nie stawaj się wrogiem zamiast być przyjacielem… “
Źródło: Syr 5,15
Autor: Stary Testament


“Nie ufaj miłemu głosowi, gdyż siedem ohyd ma w sercu; choć się zatai nienawiść podstępnie, to złość się wyda na zgromadzeniu… “
Źródło: Prz 26,2526
Autor: Stary Testament


“Nie ukryje się, kto mówi niegodziwie, i nie ominie go karząca sprawiedliwość… “
Źródło: Mdr 1,8
Autor: Stary Testament


“Nie uniknie się grzechu w gadulstwie, kto ostrożny w języku jest mądry… “
Źródło: Prz 10,19
Autor: Stary Testament


“Nie usuwaj się od płaczących i smuć się ze smucącymi… “
Źródło: Syr 7,34
Autor: Stary Testament


“Nie uwłaczaj człowiekowi w jego starości, albowiem i z nas niektórzy się zestarzeją… “
Źródło: Syr 8,6
Autor: Stary Testament


“Nie wchodź na drogę złych ludzi… “
Źródło: Prz 4,14
Autor: Stary Testament


“Nie wdawaj się z głupim w długie rozmowy i nie chodź do tego, kto nie ma rozumu… “
Źródło: Syr 22,13
Autor: Stary Testament


“Nie wiąż się z człowiekiem gniewliwym, nie obcuj z człowiekiem porywczym, byś do dróg jego nie przywykł i nie zgotował pułapki na swe życie… “
Źródło: Prz 22,2425
Autor: Stary Testament


“Niewierne serce z postępków swych rade, jak z czynów swoich człowiek uczciwy… “
Źródło: Prz 14,14
Autor: Stary Testament


“Niewierny ma upór na twarzy, a prawy umacnia swe drogi… “
Źródło: Prz 21,29
Autor: Stary Testament


“Nie wierz nigdy twemu nieprzyjacielowi, jak bowiem spiż śniedzieje, tak i jego przewrotność… “
Źródło: Syr 12,10
Autor: Stary Testament


“Nie wprowadzaj do domu swego każdego człowieka, różnorodne są bowiem podstępy oszusta… “
Źródło: Syr 11,29
Autor: Stary Testament


“Nie wstydź się upomnieć nierozumnego i głupiego ani zgrzybiałego starca, gdy prowadzi spór z młodymi, a będziesz prawdziwie wychowany i przez wszystkich, co żyją, będziesz uznawany przez sprawiedliwego… “
Źródło: Syr 42,8
Autor: Stary Testament


“Nie wszystko służy wszystkim i nie każdy we wszystkim ma upodobanie… “
Źródło: Syr 37,28
Autor: Stary Testament


“Nie wychwalaj męża z powodu jego pięknej postawy ani się nie brzydź człowiekiem z powodu jego wyglądu… “
Źródło: Stary Testament


“Nie wydawaj duszy swej smutkowi ani nie dręcz siebie myślami… “
Źródło: Syr 30,21
Autor: Stary Testament


“Nie wyruszaj w drogę z człowiekiem nieroztropnie odważnym, aby ci nie był ciężarem; on bowiem według swej woli będzie postępować i mógłbyś zginąć przez jego szaleństwo… “
Źródło: Syr 8,15
Autor: Stary Testament


“Nie wywyższaj się między dostojnikami, a gdy inny mówi, wiele nie gadaj… “
Źródło: Syr 32,9
Autor: Stary Testament


“Nie zapominaj dobrodziejstw poręczyciela, dał bowiem życie za ciebie… “
Źródło: Syr 29,15
Autor: Stary Testament


“Nie zapomnij w duszy swej o przyjacielu i nie trać pamięci o nim wśród bogactw… “
Źródło: Syr 37,6
Autor: Stary Testament


“Nie zaprzedawaj kobiecie swej duszy, by się nie wyniosła nad twoją władzę… “
Źródło: Syr 9,2
Autor: Stary Testament


“Nie zazdrość krzywdzicielowi, nie skłaniaj się ku jego drogom… “
Źródło: Prz 3,31
Autor: Stary Testament


“Nie zazdrość ludziom nieprawym, nie pragnij ich towarzystwa: bo serce ich przemoc obmyśla, ich wargi mówią złośliwie… “
Źródło: Prz 24,12
Autor: Stary Testament


“Nie zazna szczęścia, kto błędy swe ukrywa; kto je wyznaje, porzuca ten miłosierdzia dostąpi… “
Źródło: Prz 28,13
Autor: Stary Testament


“Nieżywa mucha zepsuje naczynie wonnego olejku. Bardziej niż mądrość, niż sława zaważy trochę głupoty… “
Źródło: Koh 10,1
Autor: Stary Testament


“Nigdy nie powtarzaj słów zasłyszanych, a nic na tym nie stracisz… “
Źródło: Syr 19,7
Autor: Stary Testament


“Nikczemnik zważa na wargi nieprawe, oszust słuch języka przewrotnych… “
Źródło: Prz 17,4
Autor: Stary Testament


“Nikogo z nas braknąć nie może w swawoli, wszędzie zostawmy ślady uciechy : bo to nasz dział, nasze dziedzictwo!… “
Źródło: Mdr 2,9
Autor: Stary Testament


“Noga głupiego jest skora, by wejść do domu, człowiek z ogładą, przeciwnie, krępować się będzie… “
Źródło: Syr 21,22
Autor: Stary Testament


“Nogi sobie odcina, szkody się nabawi, kto posyła wiadomość przez głupca… “
Źródło: Prz 26,6
Autor: Stary Testament


“Oblicze odbija się w wodzie, a w sercu odbija się człowiek… “
Źródło: Prz 27,19
Autor: Stary Testament


“Obmówca chodząc wyjawia tajemnice, duch wierny zamilczy o sprawie… “
Źródło: Prz 11,13
Autor: Stary Testament


“Obmówca wyjawia sekrety, zatem nie obcuj z gadułą!… “
Źródło: Prz 20,19
Autor: Stary Testament


“Obrzydłe królom działanie nieprawe, bo tron się opiera na sprawiedliwości… “
Źródło: Prz 16,12)/(Prz 19,12
Autor: Stary Testament


“Oczekiwanie uczciwych radością, nadzieja bezbożnych przepadnie… “
Źródło: Prz 10,28
Autor: Stary Testament


“Od człowieka głupiego się odsuń : rozumnych warg tam nie znajdziesz… “
Źródło: Prz 14,7
Autor: Stary Testament


“Odłącz żużel od srebra, a rozbłyśnie złotnikowi naczynie: nieprawego usuń sprzed króla, a sprawiedliwość jego tron umocni… “
Źródło: Prz 25,45
Autor: Stary Testament


“Od młodości swej staraj się o naukę, a będziesz ją nabywał aż do siwizny… “
Źródło: Syr 6,18
Autor: Stary Testament


“Od nieprzyjaciół bądź z daleka i miej się na baczności przed twymi przyjaciółmi… “
Źródło: Syr 6,13
Autor: Stary Testament


“Odpowiedzieć, nim się wysłucha, uchodzi za głupotę i hańbę… “
Źródło: Prz 18,13
Autor: Stary Testament


“Odpowiedź łagodna uśmierza zapalczywość, słowo raniące pobudza do gniewu… “
Źródło: Stary Testament


“Odpowiedź ust własnych cieszy człowieka, jak miłe jest zdanie stosowne… “
Źródło: Prz 15,23
Autor: Stary Testament


“Odrzucić wskazówki to sobą pogardzić, zdobywa się mądrość słuchaniem uwag… “
Źródło: Prz 15,32
Autor: Stary Testament


“Odrzućcie głupotę i żyjcie, chodźcie drogą rozwagi!… “
Źródło: Prz 9,6
Autor: Stary Testament


“Od serca mądrego i usta mądrzeją, przezorność na wargach się mnoży… “
Źródło: Prz 16,23
Autor: Stary Testament


“Odsetką i lichwą powiększać majątek to zbierać dla tych, co miłosierni dla biednych… “
Źródło: Prz 28,8
Autor: Stary Testament


“Odstąp od nieprawości, a ona odstąpi od ciebie… “
Źródło: Stary Testament


“Odwróć oko od pięknej kobiety, a nie przyglądaj się obcej piękności; przez piękność kobiety wielu zeszło na złe drogi, przez nią bowiem miłość namiętna rozpala się jak ogień… “
Źródło: Syr 9,8
Autor: Stary Testament


“O ileż lepiej jest upomnieć, niż trwać w gniewie, a kto uznaje błąd, ustrzeże się szkody… “
Źródło: Stary Testament


“Oko chciwca nie zadowoli się tym, co posiada, a niegodziwa przewrotność wysusza duszę… “
Źródło: Syr 14,9
Autor: Stary Testament


“Oko złe jest zazdrosne o chleb i brakuje go na jego stole… “
Źródło: Syr 14,10
Autor: Stary Testament


“O przewrotna skłonności! Czemuż zostałaś stworzona, by okryć ziemię podstępem?… “
Źródło: Syr 37,3
Autor: Stary Testament


“Osądzaj sprawy bliźniego według swoich własnych i nad każdą sprawą się namyśl… “
Źródło: Syr 31,15
Autor: Stary Testament


“O, śmierci, dobry jest twój wyrok dla człowieka biednego, który nie ma siły, dla starca zgrzybiałego, nękanego troskami o wszystko, dla zbuntowanego i tego, co stracił cierpliwość… “
Źródło: Syr 41,2
Autor: Stary Testament


“O, śmierci, jakże przykra pamięć o tobie dla człowieka żyjącego spokojnie wśród swoich bogactw.; dla męża, który jest beztroski i ma we wszystkim powodzenie i posiada jeszcze siłę, by oddać się używaniu… “
Źródło: Stary Testament


“Owocem pokory jest bojaźń Pańska, bogactwo, szacunek i życie… “
Źródło: Prz 22,4
Autor: Stary Testament


“Pamięć o prawym jest błogosławiona, a imię nieprawych zaginie… “
Źródło: Prz 10,7
Autor: Stary Testament


“Pamiętaj, że źle jest mieć oko chciwe. Cóż między rzeczami stworzonymi gorszego nad takie oko, które z powodu każdej rzeczy napełnia się łzami… “
Źródło: Syr 31,13
Autor: Stary Testament


“Pan oparciem ludzi prawych, dla czyniących nieprawość jest zgubą… “
Źródło: Prz 10,29
Autor: Stary Testament


“Panowanie przechodzi od narodu do narodu, przez krzywdy, bezprawia, pieniądze… “
Źródło: Syr 10,8
Autor: Stary Testament


“Pan stworzył z ziemi lekarstwa, a człowiek mądry nie będzie nimi gardził… “
Źródło: Syr 38,4
Autor: Stary Testament


“Piasek morski, krople deszczu i dni wieczności któż może policzyć?… “
Źródło: Stary Testament


“Piasek, sól i bryłę żelaza łatwiej unieść, niż [znieść] człowieka nierozumnego… “
Źródło: Syr 22,15
Autor: Stary Testament


“Piec wystawia na próbę naczynia garncarza, a sprawdzianem człowieka jest jego wypowiedź… “
Źródło: Syr 27,5
Autor: Stary Testament


“Pierwszy ma rację w swej sprawie, lecz przyjdzie przeciwnik i poprawi go… “
Źródło: Prz 18,17
Autor: Stary Testament


“Pieść dziecko, a wprawi cię w osłupienie, baw się nim, a sprawi ci smutek… “
Źródło: Syr 30,9
Autor: Stary Testament


“Pijaństwo powiększa szał głupiego na jego zgubę, osłabia siły i sprowadza rany… “
Źródło: Syr 31,30
Autor: Stary Testament


“Pij wodę z własnej cysterny, tę która płynie z twej studni… “
Źródło: Prz 5,15
Autor: Stary Testament


“Pisaniu wielu ksiąg nie ma końca, a wiele nauki utrudza ciało… “
Źródło: Koh 12,12
Autor: Stary Testament


“Płaczliwie prosi ubogi, a bogacz twardo go zbywa… “
Źródło: Prz 18,23
Autor: Stary Testament


“Płacz nad zmarłym, stracił bowiem światło, płacz nad głupim, bo rozum zgubił… “
Źródło: Stary Testament


“Po cóż pieniądze w ręku głupiego? Brak mu rozumu, by nabyć mądrości… “
Źródło: Prz 17,16
Autor: Stary Testament


“Początek grzechu przez kobietę i przez nią też wszyscy umieramy… “
Źródło: Syr 25,24
Autor: Stary Testament


“Początkiem każdego dzieła słowo, a przed każdym działaniem myśl… “
Źródło: Syr 37,16
Autor: Stary Testament


“Podobny do chwytającego cień i goniącego wiatr jest ten, kto się opiera na marzeniach sennych… “
Źródło: Stary Testament


“Podstawą mądrości: zdobywaj mądrość, za wszystko, co masz, mądrości nabywaj!… “
Źródło: Prz 4,7
Autor: Stary Testament


“Pomagaj bliźniemu według swej możności, a uważaj na siebie, abyś i ty nie wpadł… “
Źródło: Syr 29,20
Autor: Stary Testament


“Popada w nędzę, kto lubi hulanki, nie wzbogaci się, kto lubi oliwę i wino… “
Źródło: Prz 21,17
Autor: Stary Testament


“Poseł nikczemny wtrąca w niedolę, wierny posłaniec lekarstwem… “
Źródło: Prz 13,17
Autor: Stary Testament


“Posłuchaj rady, przyjmij naukę, abyś był mądry w przyszłości… “
Źródło: Prz 19,20
Autor: Stary Testament


“Posłyszałeś słowo? Niech umrze razem z tobą! Nie obawiaj się nie rozsadzi ciebie… “
Źródło: Syr 19,10
Autor: Stary Testament


“Postawione na szczytach gór cienkie tyczki nie oprą się wiatrowi, tak serce zalęknione przez niemądre myśli nie ostoi się wobec byle jakiego strachu… “
Źródło: Syr 22,18
Autor: Stary Testament


“Po to, co ktoś sobie upatrzył, nie wyciągaj ręki i nie pchaj się wraz z nim do półmiska… “
Źródło: Syr 31,14
Autor: Stary Testament


“Potwarca ubliża sobie samemu i znienawidzą go sąsiedzi… “
Źródło: Syr 21,28
Autor: Stary Testament


“Powaleni nieprawi przepadli, a stoi dom sprawiedliwych… “
Źródło: Prz 12,7
Autor: Stary Testament


“Poza tym bądź dla biednego łaskawy i nie daj mu długo czekać na jałmużnę… “
Źródło: Syr 29,8
Autor: Stary Testament


“Pożycza bliźniemu kto dla biednych życzliwy, za dobrodziejstwa On mu nagrodzi… “
Źródło: Prz 19,17
Autor: Stary Testament


“Pożycz bliźniemu, gdy jest w potrzebie, a także oddaj mu w swoim czasie; dotrzymaj słowa, bądź godny jego zaufania, a zawsze znajdziesz to, czego będziesz potrzebował… “
Źródło: Syr 29,23
Autor: Stary Testament


“Póki żyjesz i tchnienie jest w tobie, nikomu nie dawaj nad sobą władzy. Lepszą jest bowiem rzeczą, żeby dzieci ciebie prosiły, niż żebyś ty patrzył na ręce swych synów… “
Źródło: Syr 33,2122
Autor: Stary Testament


“Pracownikom nie odmawiaj zapłaty… “
Źródło: Prz 3,27
Autor: Stary Testament


“Pragnieniem prawych jest tylko dobro, oczekiwaniem złych ludzi jest gniew… “
Źródło: Prz 11,23
Autor: Stary Testament


“Pragnienie uśmierca leniucha, bo jego rękom nie chce się pracować… “
Źródło: Prz 21,25
Autor: Stary Testament


“Prawe serce rozważa odpowiedź, złością buchają usta występnych… “
Źródło: Prz 15,28
Autor: Stary Testament


“Prawdomówny język trwa wieki, a chwilkę język kłamliwy… “
Źródło: Prz 12,19
Autor: Stary Testament


“Prawdomówny mówi, co słuszne, a świadek fałszywy oszustwo… “
Źródło: Prz 12,17
Autor: Stary Testament


“Prawdomówny świadek nie kłamie, kłamstwa szerzy świadek fałszywy… “
Źródło: Prz 14,5
Autor: Stary Testament


“Prawe usta królowi są miłe, uczciwie mówiących on kocha… “
Źródło: Prz 19,13
Autor: Stary Testament


“Prawość niewinnego równa mu drogę, a zły przez swą złość upada… “
Źródło: Prz 11,5
Autor: Stary Testament


“Prawy się brzydzi słowem przewrotnym, źle i haniebnie czyni występny… “
Źródło: Prz 13,5
Autor: Stary Testament


“Prawy uznaje potrzeby swych bydląt, a serce nieprawych okrutne… “
Źródło: Prz 12,10
Autor: Stary Testament


“Pręgi, rany leczą zło, a razy głębie wnętrzności… “
Źródło: Prz 20,30
Autor: Stary Testament


“Prostacy mądrości się uczcie, nierozumni nabierzcie rozsądku!… “
Źródło: Prz 8,5
Autor: Stary Testament


“Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną; jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować… “
Źródło: Rdz 4,7
Autor: Stary Testament


“Przeciw bratu nie uprawiaj kłamstwa ani nie czyń podobnie wobec przyjaciela… “
Źródło: Syr 7,12
Autor: Stary Testament


“Przed dobrymi źli chylą czoła, a występni u bram sprawiedliwego… “
Źródło: Prz 14,19
Autor: Stary Testament


“Przed grzmotem przelatuje błyskawica, a przed skromnym człowiekiem idzie przychylność… “
Źródło: Syr 32,10
Autor: Stary Testament


“Przed ogniem para w piecu i dym, a przed wylaniem krwi obelgi… “
Źródło: Syr 22,24
Autor: Stary Testament


“Przed porażką wyniosłość, duch pyszny poprzedza upadek… “
Źródło: Prz 16,18
Autor: Stary Testament


“Przed rozumnego obliczem jest mądrość, lecz oczy głupiego na krańcach ziemi… “
Źródło: Prz 17,24
Autor: Stary Testament


“Przed śmiercią nikogo nie nazywaj szczęśliwym, gdyż dopiero w ostatniej chwili poznaje się męża… “
Źródło: Syr 11,28
Autor: Stary Testament


“Przed upadkiem serce ludzkie się wynosi, lecz pokora poprzedza sławę… “
Źródło: Prz 18,12
Autor: Stary Testament


“Przeklęty, kto bierze podarunek, by rozlać krew niewinnego… “
Źródło: Pwt 27,25
Autor: Stary Testament


“Przeklęty, kto gardzi swoim ojcem lub matką… “
Źródło: Pwt 27,16
Autor: Stary Testament


“Przeklęty, kto łamie prawo obcokrajowca, sieroty i wdowy… “
Źródło: Pwt 27,19
Autor: Stary Testament


“Przeklęty, kto obcuje cieleśnie ze swoją siostrą, córką ojca swego albo córką swojej matki… “
Źródło: Pwt 27,22
Autor: Stary Testament


“Przeklęty, kto obcuje cieleśnie z jakimkolwiek zwierzęciem… “
Źródło: Pwt 27,21
Autor: Stary Testament


“Przeklęty, kto obcuje cieleśnie z żoną swego ojca, gdyż odkrywa brzeg płaszcza swojego ojca… “
Źródło: Pwt 27,20
Autor: Stary Testament


“Przeklęty, kto obcuje tak ze swoją teściową… “
Źródło: Pwt 27,23
Autor: Stary Testament


“Przeklęty, kto przesuwa miedzę swego bliźniego… “
Źródło: Pwt 27,17
Autor: Stary Testament


“Przeklęty, kto sprawia, że niewidomy błądzi na drodze… “
Źródło: Pwt 27,18
Autor: Stary Testament


“Przeklęty, kto w ukryciu wymierzy cios bliźniemu… “
Źródło: Pwt 27,24
Autor: Stary Testament


“Przeklinajcie potwarcę i dwujęzycznego, wielu bowiem zgubili żyjących w zgodzie… “
Źródło: Syr 28,13
Autor: Stary Testament


“Przemoc występnych porwie ich samych, bo nie chcą strzec prawości… “
Źródło: Prz 21,7
Autor: Stary Testament


“Przepadnie bogactwo podstępnie zagarnięte, a krok za krokiem zdobywane rośnie… “
Źródło: Prz 13,11
Autor: Stary Testament


“Przepędź szydercę, a kłótnia ustąpi, ucichnie zatarg i potwarz… “
Źródło: Prz 22,10
Autor: Stary Testament


“Przewlekłe czekanie jest raną dla duszy, ziszczone pragnienie jest drzewem życia… “
Źródło: Prz 13,12
Autor: Stary Testament


“Przez dobre wychowanie pierwszy zaprzestań [jedzenia], nie bądź nienasycony, byś kogo nie zraził… “
Źródło: Syr 31,17
Autor: Stary Testament


“Przezorności, rozwagi, strzeż mój synu, niech one ci z oczu nie schodzą… “
Źródło: Prz 3,21
Autor: Stary Testament


“Przez zbrodnie kraju wielu jest władców, lecz ktoś mądry i roztropny trwały ład zaprowadzi… “
Źródło: Stary Testament


“”
Źródło: Syr 12,8
Autor: Stary Testament


“Przyjaciel i towarzysz spotykają się od czasu do czasu a częściej niż ci dwoje kobieta z mężczyzną… “
Źródło: Syr 40,23
Autor: Stary Testament


“Przyjaciel kocha w każdym czasie, a bratem się staje w nieszczęściu… “
Źródło: Prz 17,17
Autor: Stary Testament


“Przyjaciel niestały podobny jest do ogiera, który rży pod każdym jeźdźcem… “
Źródło: Syr 33,6
Autor: Stary Testament


“Przyjemna jest woda kradziona, chleb wzięty skrycie jest smaczny… “
Źródło: Prz 9,17
Autor: Stary Testament


“Przyjmij obcego w domu, a wtrąci cię w zamieszanie i oddali cię od twoich najbliższych… “
Źródło: Syr 11,34
Autor: Stary Testament


“Przy piciu wina nie bądź zbyt odważny, albowiem ono zgubiło wielu… “
Źródło: Syr 31,25
Autor: Stary Testament


“Przysłowie z ust głupiego będzie wzgardzone, nie powie go bowiem w swoim czasie… “
Źródło: Syr 20,20
Autor: Stary Testament


“Ptaki trzymają się razem z podobnymi sobie, a prawda powróci do tych, którzy ja w czyn wprowadzają… “
Źródło: Syr 27,9
Autor: Stary Testament


“Pyszałek, samochwał : nazywany szydercą działa z nadmiaru swej pychy… “
Źródło: Prz 21,24
Autor: Stary Testament


“Raczej mądrość nabywać niż złoto, lepiej mieć rozum niż srebro… “
Źródło: Prz 16,16)/(Prz 19,16
Autor: Stary Testament


“Raczej spotkać niedźwiedzicę, co straciła małe, niżeli głupiego z jego głupotą… “
Źródło: Prz 17,12
Autor: Stary Testament


“Radością głupiego czyny haniebne, a męża rozważnego mądrość… “
Źródło: Prz 10,23
Autor: Stary Testament


“Radość serca jest życiem człowieka, a wesołość męża przedłuża jego dni… “
Źródło: Syr 30,22
Autor: Stary Testament


“Radość serca wychodzi na zdrowie, duch przygnębiony wysusza kości… “
Źródło: Prz 17,22
Autor: Stary Testament


“Rana może być opatrzona, obelga darowana, ale ten, kto wyjawił tajemnicę, nie ma już nadziei… “
Źródło: Syr 27,21
Autor: Stary Testament


“Razy przyjaciela symbolem wierności, pocałunki wroga zwodnicze są… “
Źródło: Prz 27,6
Autor: Stary Testament


“Ręczenie zgubiło wielu uczciwych i wstrząsnęło nimi jak morska fala… “
Źródło: Syr 29,17
Autor: Stary Testament


“Ręka gorliwych zdobędzie władzę, a leń pracować musi pod batem… “
Źródło: Prz 12,24
Autor: Stary Testament


“Ręka leniwa sprowadza ubóstwo, ręka zaś pilnych wzbogaca… “
Źródło: Prz 10,4
Autor: Stary Testament


“Robotnik pijak nie wzbogaci się, a kto ma za nic małe rzeczy, wnet podupadnie… “
Źródło: Stary Testament


“Rozmach jest chlubą młodzieży, ozdobą starców siwizna… “
Źródło: Prz 20,29
Autor: Stary Testament


“Rozpieszcza syna swego, kto opatruje każdą jego ranę i komu na każdy jego głos wzruszają się wnętrzności… “
Źródło: Syr 30,7
Autor: Stary Testament


“Rozsądek posiadł, kto w słowach oszczędny, kto spokojnego ducha roztropny… “
Źródło: Prz 17,27
Autor: Stary Testament


“Roztropny czyni wszystko z rozwagą, a dureń ujawnia głupotę… “
Źródło: Prz 13,16
Autor: Stary Testament


“Rozumny swą wiedzę ukrywa, serce niemądrych głosi głupotę… “
Źródło: Prz 12,23
Autor: Stary Testament


“Rozum źródłem życia dla tych, co go mają, głupota karą dla niemądrych… “
Źródło: Prz 16,22
Autor: Stary Testament


“Rozważny człowiek nad pragnieniem panuje, a chwałą jego zapomnienie uraz… “
Źródło: Prz 19,11
Autor: Stary Testament


“Rozważny zło widzi i kryje się, nierozważni tam idą i szkodę ponoszą… “
Źródło: Prz 27,12
Autor: Stary Testament


“Rozważny zło widzi i odwraca się, nierozważni tam idą i szkodę ponoszą… “
Źródło: Prz 22,3
Autor: Stary Testament


“Rózga i karcenie udziela mądrości; chłopiec pozostawiony sobie jest wstydem matki… “
Źródło: Prz 29,15
Autor: Stary Testament


“Są sprawiedliwi, którym się zdarza to, na co zasługują grzesznicy, a są grzesznicy, którym się zdarza to, na co zasługują sprawiedliwi… “
Źródło: Koh 8,14
Autor: Stary Testament


“Serca rozgniewanego w większy zamęt nie wprowadzaj i nie zwlekaj z datkiem dla potrzebującego… “
Źródło: Stary Testament


“Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne któż je zgłębi?… “
Źródło: Jr 17,9
Autor: Stary Testament


“Serce leniwego czeka bez skutku, a pilnych zamiary stale się spełniają… “
Źródło: Prz 13,4
Autor: Stary Testament


“Serce mędrca zwraca się ku prawej stronie, a serce głupca ku lewej… “
Źródło: Koh 10,2
Autor: Stary Testament


“Serce mędrców jest w domu żałoby, a serce głupców w domu wesela… “
Źródło: Koh 7,4
Autor: Stary Testament


“Serce przewrotne wyrządza przykrości, ale człowiek z wielkim doświadczeniem będzie umiał mu odpłacić… “
Źródło: Syr 36,20
Autor: Stary Testament


“Serce radosne twarz rozwesela, gdy smutek w sercu, i duch przygnębiony… “
Źródło: Prz 15,13
Autor: Stary Testament


“Serce rozumnego rozważa przypowieści, a ucho słuchacza jest pragnieniem mędrca… “
Źródło: Syr 2,29
Autor: Stary Testament


“Serce rozumne zdobywa wiedzę, a ucho mądrych dąży do wiedzy… “
Źródło: Prz 18,15
Autor: Stary Testament


“Serce rozważne szuka mądrości, usta niemądrych sycą się głupotą… “
Źródło: Prz 15,14
Autor: Stary Testament


“Serce się smuci i w śmiechu, a boleść jest końcem radości… “
Źródło: Prz 14,13
Autor: Stary Testament


“Serce wsparte na mądrym myśleniu jest jak ozdoba z piasku na murze wygładzonym… “
Źródło: Syr 22,17
Autor: Stary Testament


“Serce zna własną swą gorycz, obcy nie dzieli jego radości… “
Źródło: Prz 14,10
Autor: Stary Testament


“Siwy włos ozdobną koroną : na drodze prawości się znajdzie… “
Źródło: Prz 16,31
Autor: Stary Testament


“Skracaj czas między nierozumnymi, a wśród mądrych przedłużaj… “
Źródło: Syr 27,12
Autor: Stary Testament


“Skutkiem pychy stale są kłótnie, u szukających rady jest mądrość… “
Źródło: Prz 13,10
Autor: Stary Testament


“Skutkiem wielkiego lenistwa chyli się strop, gdy ręce są opuszczone, przecieka dom… “
Źródło: Koh 10,18
Autor: Stary Testament


“Sławy dostąpi urocza kobieta, do majątku dochodzą odważni… “
Źródło: Prz 11,16
Autor: Stary Testament


“Słodki jest sen robotnika, czy mało, czy dużo on zje, lecz bogacz mimo swej sytości nie ma spokojnego snu… “
Źródło: Koh 5,11
Autor: Stary Testament


“Słowa donosiciela są jak przysmaki: zapadają do głębi wnętrzności… “
Źródło: Prz 26,22
Autor: Stary Testament


“Słowa donosiciela są jak smaczne kąski : zapadają do głębi wnętrzności… “
Źródło: Prz 18,8
Autor: Stary Testament


“Słowa mędrców są jak ościenie, a zdania zbioru przysłów jak [mocno] wbite gwoździe… “
Źródło: Koh 12,11
Autor: Stary Testament


“Słowami nie poprawi się sługi, bo rozumie, a nie odpowiada… “
Źródło: Prz 29,19
Autor: Stary Testament


“Słowa ust ludzkich są wodą głęboką, potokiem obfitym jest źródło mądrości… “
Źródło: Prz 18,4
Autor: Stary Testament


“Słuchaj ojca, który cię zrodził, i nie gardź matką, staruszką!… “
Źródło: Prz 23,22
Autor: Stary Testament


“Smutek bowiem powoduje śmierć i smutek serca łamie siłę… “
Źródło: Syr 38,18
Autor: Stary Testament


“Smutek przygnębia serce człowieka, rozwesela je dobre słowo… “
Źródło: Prz 12,25
Autor: Stary Testament


“Smutek serca i ból: kobieta zazdrosna o kobietę i bicz języka, co wszystkich dosięga… “
Źródło: Syr 26,6
Autor: Stary Testament


“Spełnione pragnienie ukoi duszę, wstrętne głupiemu od zła się odwrócić… “
Źródło: Prz 13,19
Autor: Stary Testament


“Spokojne słowa mędrców więcej znaczą niż krzyk panującego wśród głupców… “
Źródło: Koh 9,17
Autor: Stary Testament


“Spotykają się bogacz i nędzarz Pan obydwu jest Stwórcą… “
Źródło: Stary Testament


“Spraw, by sługa pracował, a znajdziesz odpoczynek, zostaw mu wolne ręce, a szukać będzie wolności… “
Źródło: Syr 33,26
Autor: Stary Testament


“Sprawiedliwość wywyższa naród, a czym haniebny pomniejsza narody… “
Źródło: Prz 14,34
Autor: Stary Testament


“Sprawiedliwych ratuje ich prawość, żądza pułapką nieprawych… “
Źródło: Prz 11,6
Autor: Stary Testament


“Sprawiedliwych zamiary uczciwe, zamysły nieprawych podstępne… “
Źródło: Prz 12,5
Autor: Stary Testament


“Sprawiedliwy nie runie na wieki, grzesznicy na ziemi nietrwali… “
Źródło: Prz 10,30
Autor: Stary Testament


“Sprawiedliwy w prawości swej żyje, szczęśliwe po nim są dzieci… “
Źródło: Prz 20,7
Autor: Stary Testament


“Sprawiedliwy wyrwany z udręki, zamiast niego wpada w nią nieprawy… “
Źródło: Prz 11,8
Autor: Stary Testament


“Stawaj rzadko w domu sąsiada, by nie miał cię dość i nie nabrał wstrętu… “
Źródło: Prz 25,17
Autor: Stary Testament


“Strać raczej pieniądze dla brata i przyjaciela, niżby miały zardzewieć zmarnować się pod kamieniem… “
Źródło: Syr 29,10
Autor: Stary Testament


“Strapieniem dla ojca syn głupi, a rynną wciąż cieknącą kłótliwa kobieta… “
Źródło: Stary Testament


“Stróż drzewa figowego spożywa jego owoc, czujny o pana doznaje szacunku… “
Źródło: Prz 27,18
Autor: Stary Testament


“Strzec przykazań to chronić swe życie, kto gardzi powagą, zginie… “
Źródło: Stary Testament


“Strzegąc swych ust i języka, chroni się życie przed uciskami… “
Źródło: Prz 21,23
Autor: Stary Testament


“Strzeż się człowieka złego, który knuje niegodziwości, by nie sprowadzał na ciebie hańby niezatartej… “
Źródło: Stary Testament


“Strzeż się oka bezwstydnego i nie dziw się, jeśli cię przywiedzie do upadku… “
Źródło: Syr 26,11
Autor: Stary Testament


“Strzeż, synu, nakazów ojca, nie gardź nauką matki, w sercu je wyryj na zawsze i zawieś sobie na szyi!… “
Źródło: Prz 6,2021
Autor: Stary Testament


“Swój spór z bliźnim załatw polubownie, lecz cudzych tajemnic nie zdradzaj, by słuchający ciebie nie zganił i nie przylgnęła do ciebie niesława… “
Źródło: Prz 25,910
Autor: Stary Testament


“Syn mądry miłuje karcenie, naśmiewca nie słucha nagany… “
Źródło: Stary Testament


“Syn to mądry, co w lecie gromadzi, a kto prześpi czas żniwa, hańbą okryty… “
Źródło: Prz 10,5
Autor: Stary Testament


“Synu, nie prowadź życia żebraczego, lepiej umrzeć, niż żebrać… “
Źródło: Syr 40,28
Autor: Stary Testament


“Szczęścia nie zazna serce przewrotne, w zło wpada kto przewrotny w języku… “
Źródło: Prz 17,20
Autor: Stary Testament


“Szczęśliwy, kto mądrość osiągnął, mąż, który nabył rozwagi… “
Źródło: Prz 3,13
Autor: Stary Testament


“Szczęśliwy mąż, gdy trwale trwa w bojaźni; kto serce zatwardza wpadnie w nieszczęście… “
Źródło: Prz 28,14
Autor: Stary Testament


“Szczęśliwy mąż, który ma dobrą żonę, liczba dni jego będzie podwójna… “
Źródło: Stary Testament


“Szczęśliwy mąż, który się ćwiczy w mądrości i który się radzi swego rozumu który rozważa drogi jej w swym sercu i zastanawia się nad jej ukrytymi sprawami… “
Źródło: Syr 14,2021
Autor: Stary Testament


“Szlachetny człowiek zamierza rzeczy szlachetne i trwa statecznie w szlachetnym działaniu… “
Źródło: Iz 32,8
Autor: Stary Testament


“Szukaj rady u każdego mądrego i nie gardź żadną pożyteczną radą… “
Źródło: Tb 4,18
Autor: Stary Testament


“Szyderca nie lubi upomnień, do ludzi mądrych nie chodzi… “
Źródło: Prz 15,12
Autor: Stary Testament


“Szyderca próżno szuka mądrości, rozumny łatwo nabędzie wiedzę… “
Źródło: Prz 14,6
Autor: Stary Testament


“Szydercą jest wino, swarliwą sycera, każdy, kto tutaj błądzi, niemądry… “
Źródło: Stary Testament


“Ścieżka prawych to światło poranne, wschodzi wzrasta aż do południa… “
Źródło: Prz 4,18
Autor: Stary Testament


“Ścieżka sprawiedliwego jest prosta… “
Źródło: Iz 26,7
Autor: Stary Testament


“Świadek bezecny drwi sobie z prawości, usta występne grzech pożerają… “
Źródło: Prz 19,28
Autor: Stary Testament


“Świadek prawdomówny ratuje ludzi, oszustwo rozszerza kłamstwa… “
Źródło: Prz 14,25
Autor: Stary Testament


“Tego, kto wykracza przeciw samemu sobie, któż usprawiedliwi, i ktoż będzie poważał tego, kto hańbi swe życie… “
Źródło: Syr 10,29
Autor: Stary Testament


“Temu, kto ojcu i matce złorzeczy, w noc ciemną lampa zgaśnie… “
Źródło: Prz 20,20
Autor: Stary Testament


“Ten, kto jest poważanym w ubóstwie, o ileż bardziej nim będzie w bogactwie, a kto jest bez czci w bogactwie, o ileż bardziej będzie nim w ubóstwie… “
Źródło: Syr 10,31
Autor: Stary Testament


“Ten, kto kopie dół, sam w niego wpadnie, a kto zastawia sidła, sam w nie zostanie schwytany… “
Źródło: Syr 27,26
Autor: Stary Testament


“Ten, kto złoto miłuje, nie ustrzeże się winy, a ten, kto goni za zyskami, przez nie zostanie oszukany… “
Źródło: Syr 31,5
Autor: Stary Testament


“Ten, który gromadzi od ust sobie odejmując, dla innych gromadzi, a z jego dostatków inni wystawnie żyć będą… “
Źródło: Syr 14,4
Autor: Stary Testament


“To, co było, jest tym, co będzie, a to, co się stało, jest tym, co znowu się stanie : więc nic zgoła nowego nie ma pod słońcem… “
Źródło: Koh 1,9
Autor: Stary Testament


“Trochę snu i trochę drzemania, trochę założenia rąk, aby zasnąć: a przyjdzie na ciebie nędza jak włóczęga i niedostatek jak biedak żebrzący… “
Źródło: Prz 6,1011
Autor: Stary Testament


“Trudno jest kupcowi ustrzec się od przestępstw, a handlarz nie będzie wolny od grzechu… “
Źródło: Syr 26,29
Autor: Stary Testament


“Trzeci język oddalił żony od mężów i pozbawił je owocu ich trudów… “
Źródło: Syr 28,15
Autor: Stary Testament


“Twardo stój przy swoim przekonaniu i jedno miej tylko słowo… “
Źródło: Syr 5,10
Autor: Stary Testament


“Tylko do chwili pogrzebu niechaj trwa smutek, bo życie udręczone przekleństwem dla serca… “
Źródło: Syr 38,19
Autor: Stary Testament


“Ubogi będzie poważany z powodu swej wiedzy, a bogaty dzięki swej zamożności… “
Źródło: Stary Testament


“Ubogim kieruje bogaty, sługą wierzyciela jest dłużnik… “
Źródło: Prz 22,7
Autor: Stary Testament


“Ubogi niemiły nawet najbliższemu, a bogacz ma wielu przyjaciół… “
Źródło: Prz 14,20
Autor: Stary Testament


“Ubranie męża, uśmiech ust i chód jego mówią o nim, kim jest… “
Źródło: Syr 19,30
Autor: Stary Testament


“Ucho posłuszne zbawiennej radzie pomiędzy mędrcami przebywa… “
Źródło: Prz 15,31
Autor: Stary Testament


“Ucieka występny, choć go nikt nie goni, lecz prawy jest ufny jak młody lew… “
Źródło: Stary Testament


“Uciskać biedaka to jego bogacić, bogacza wspierać to wtrącać go w biedę… “
Źródło: Prz 22,16
Autor: Stary Testament


“Uczciwość kieruje prawymi, a wiarołomnych gubi ich nieprawość… “
Źródło: Stary Testament


“Uczciwy cieszy się błogosławieństwem, kto się chce szybko wzbogacić, nie ujdzie kary… “
Źródło: Prz 28,20
Autor: Stary Testament


“Uczciwy rozumie sprawę ubogich, występny nie ma zrozumienia… “
Źródło: Prz 29,7
Autor: Stary Testament


“Uczestnik kradzieży wrogiem swej duszy, słysząc przekleństwa nie wydaje… “
Źródło: Prz 29,24
Autor: Stary Testament


“Ucz mądrego, a stanie się mędrszy, oświeć mądrego, a zwiększy swą wiedzę… “
Źródło: Prz 9,9
Autor: Stary Testament


“Ucz się, zanim ci przyjdzie przemawiać, i miej staranie o siebie, zanim zasłabniesz… “
Źródło: Syr 18,19
Autor: Stary Testament


“Uczyć głupiego to kleić skorupy lub budzić śpiącego z głębokiego snu… “
Źródło: Syr 22,9
Autor: Stary Testament


“Uderzenie rózgi wywołuje sińce, uderzenie języka łamie kości… “
Źródło: Syr 28,17
Autor: Stary Testament


“Udręka bezsenności, bóle żołądka i kolki w brzuchu u łakomego człowieka… “
Źródło: Syr 31,20
Autor: Stary Testament


“Udziałem łatwowiernych głupota, umiejętność wieńczy rozumnych… “
Źródło: Prz 14,18
Autor: Stary Testament


“Umiejętność jest wieńcem mądrych, koroną niemądrych głupota… “
Źródło: Prz 14,24
Autor: Stary Testament


“Unikać złego to droga prawych, chroni życie, kto czuwa nad drogą… “
Źródło: Prz 16,17
Autor: Stary Testament


“Unikaj poufałości z prostakiem, aby twoi przodkowie nie byli znieważani… “
Źródło: Syr 8,4
Autor: Stary Testament


“Upominki i dary zaślepiają mądrych i jak kaganiec na ustach tłumią nagany… “
Źródło: Syr 20,29
Autor: Stary Testament


“Upomnij przyjaciela, często bowiem rzuca się oszczerstwa, i nie wierz każdemu słowu… “
Źródło: Syr 19,15
Autor: Stary Testament


“Usta głupiego są jego zgubą, a wargi pułapką na jego życie… “
Źródło: Prz 18,7
Autor: Stary Testament


“Ustami wróg zwodzi a w sercu kryje podstęp… “
Źródło: Prz 26,24
Autor: Stary Testament


“Usta nieprawe nienawiść ujawnią, głupi, kto rozgłasza niesławę… “
Źródło: Prz 10,18
Autor: Stary Testament


“Usta żon cudzych są dołem głębokim: na kogo Pan się gniewa, ten tam wpadnie… “
Źródło: Prz 22,14
Autor: Stary Testament


“Usuń przygnębienie ze swego serca i oddal ból od twego ciała, bo młodość jak zorza poranna szybko przemija… “
Źródło: Koh 11,10
Autor: Stary Testament


“Uważaj, gdzie krok masz postawić, i wszystkie twe drogi niech będą pewne… “
Źródło: Prz 4,26
Autor: Stary Testament


“Uważaj! Otocz posiadłość swą płotem z cierni, srebro swoje i złoto mocno zawiąż; słowom twoim uczyń wagę i ciężarki, a ustom drzwi i zasuwę… “
Źródło: Syr 28,25
Autor: Stary Testament


“Używaj życia z niewiastą, którąś ukochał, po wszystkie dni marnego twego życia… “
Źródło: Koh 9,9
Autor: Stary Testament


“Wargi głupiego prowadzą do kłótni, jego usta wołają o razy… “
Źródło: Prz 18,6
Autor: Stary Testament


“Wargi mądrego szerzą mądrość, lecz serce głupich niestałe… “
Źródło: Prz 15,7
Autor: Stary Testament


“Wargi sprawiedliwego prowadzą wielu, lecz głupcy umrą z nierozsądku… “
Źródło: Prz 10,21
Autor: Stary Testament


“W biedzie jest i hańbie, kto gardzi karnością, we czci zaś kto strzeże upomnień… “
Źródło: Prz 13,18
Autor: Stary Testament


“W czasie pomyślności zapomina się o przykrościach, a w czasie przykrości nie pamięta się o pomyślności… “
Źródło: Syr 11,25
Autor: Stary Testament


“W domu prawego wielki dostatek, a w zyskach grzesznika niepokój… “
Źródło: Prz 15,6
Autor: Stary Testament


“Wdrażaj chłopca w prawidła jego drogi, a nie zejdzie z niej i w starości… “
Źródło: Prz 22,6
Autor: Stary Testament


“W dzień gniewu bogactwo jest bez pożytku, sprawiedliwość wyrywa się śmierci… “
Źródło: Prz 11,4
Autor: Stary Testament


“W dzień zakończenia dni twego życia i dopiero w godzinie śmierci rozdaj dziedzictwo… “
Źródło: Syr 33,24
Autor: Stary Testament


“Wdzięk i piękność pociągają oko, a nad jedno i drugie świeża zieleń zasiewów… “
Źródło: Syr 40,22
Autor: Stary Testament


“Wdzięk nad wdziękami skromna kobieta i nie masz nic równego osobie powściągliwej… “
Źródło: Syr 26,15
Autor: Stary Testament


“Wdzięk żony rozwesela jej męża, a mądrość jej orzeźwia jego kości… “
Źródło: Syr 26,13
Autor: Stary Testament


“Według możności staraj się zyskiwać życzliwość bliźnich, a naradzaj się z mądrymi… “
Źródło: Syr 9,14
Autor: Stary Testament


“We wszystkich czynach swych bądź uważny, a żadna choroba nie zbliży się do ciebie… “
Źródło: Syr 31,22
Autor: Stary Testament


“Węgiel dla żaru, drwa dla ognia a człowiek kłótliwy dla wzniecania sporu… “
Źródło: Prz 26,21
Autor: Stary Testament


“Wiedza mędrca jak potop rozlewać się będzie, a rada jego jak żywe źródło… “
Źródło: Syr 21,13
Autor: Stary Testament


“Widziałeś człowieka gadatliwego? Więcej nadziei w głupim niż w takim… “
Źródło: Prz 29,20
Autor: Stary Testament


“Widziałeś takiego, co mądry w swych oczach? Więcej nadziei w głupim niż w takim… “
Źródło: Prz 26,12
Autor: Stary Testament


“Wielka jest radość, gdy prawi zwyciężą; gdy górą przewrotni, każdy się chowa… “
Źródło: Prz 28,12
Autor: Stary Testament


“Wielkie zło kobieta pijaczka i nie ukryje ona swojej hańby… “
Źródło: Syr 26,8
Autor: Stary Testament


“Wielu padło od ostrza miecza, ale nie tylu, co od języka… “
Źródło: Syr 28,18
Autor: Stary Testament


“Wielu schlebia możnemu, każdy jest bliski temu, kto daje… “
Źródło: Prz 19,6
Autor: Stary Testament


“Wielu upadło przez złoto, a zguba ich stała się jawna… “
Źródło: Syr 31,6
Autor: Stary Testament


“Wielu uważa pożyczkę za rzecz znalezioną i sprawia kłopot tym, którzy ich wspomogli… “
Źródło: Syr 29,4
Autor: Stary Testament


“Wierny bowiem przyjaciel potężna obrona, kto go znalazł, skarb znalazł… “
Źródło: Syr 6,14
Autor: Stary Testament


“Więcej wart biedak, co żyje uczciwie, niż bogacz o drogach krętych… “
Źródło: Prz 28,6
Autor: Stary Testament


“Więcej wart biedak, co żyje uczciwie, niż głupiec o ustach kłamliwych… “
Źródło: Stary Testament


“Więcej wart biedny, a zdrowy o silnej postawie niż bogaty, a ukarany na swoim ciele chorobą… “
Źródło: Syr 30,14
Autor: Stary Testament


“Więc za szczęśliwych uznałem umarłych, którzy dawno już zeszli… “
Źródło: Koh 4,2
Autor: Stary Testament


“Wino dla ludzi jest życiem, jeżeli pić je będziesz w miarę Jakież ma życie ten, który jest pozbawiony wina? Stworzone jest ono bowiem dla rozweselania ludzi… “
Źródło: Syr 31,27
Autor: Stary Testament


“Wino i kobiety wykoleją mądrych, a kto przylgnie do nierządnic, będzie bardziej bezwstydny… “
Źródło: Stary Testament


“Wino i muzyka rozweselają serce, a ponad jedno i drugie umiłowanie mądrości… “
Źródło: Syr 40,20
Autor: Stary Testament


“Wino nowe, przyjaciel nowy jeśli się zestarzeje z przyjemnością wypijesz… “
Źródło: Stary Testament


“W każdym czynie bądź tym, kto góruje, i nie przynoś ujmy swej sławie… “
Źródło: Syr 33,23
Autor: Stary Testament


“W mowie jest chwała i hańba człowieka, a język może sprowadzić jego upadek… “
Źródło: Syr 5,13
Autor: Stary Testament


“Wnętrze głupiego jest jak koło u ciężkiego wozu i jak oś obracająca się jego myślenie… “
Źródło: Syr 33,5
Autor: Stary Testament


“W niczym więc człowiek nie przewyższa zwierząt, bo wszystko jest marnością… “
Źródło: Koh 3,19
Autor: Stary Testament


“Wobec obcego nie zdradzaj tajemnic, nie wiesz bowiem, co wymyśli… “
Źródło: Syr 8,18
Autor: Stary Testament


“W pogodnym obliczu króla jest życie, jego łaska jak chmura deszczowa na wiosnę… “
Źródło: Stary Testament


“W pomyślności towarzysz cieszy się wraz z przyjacielem, a w czasie utrapienia staje przeciw niemu… “
Źródło: Syr 37, 4
Autor: Stary Testament


“Wróżbiarstwo, przepowiednie z lotu ptaków i marzenia senne są bez wartości, jak urojenia, które tworzy serce rodzącej… “
Źródło: Syr 34,5
Autor: Stary Testament


“W sercu chłopięcym głupota się mieści, rózga karności wypędzi ją stamtąd… “
Źródło: Prz 22,15
Autor: Stary Testament


“W sercu knujących zło podstęp, u doradzających pokój radość… “
Źródło: Prz 12,20
Autor: Stary Testament


“W sercu rozumnym jest mądrość, i pośród głupców powinna być znana… “
Źródło: Prz 14,33
Autor: Stary Testament


“Wspaniałe są owoce dobrych wysiłków, a korzeń mądrości nie usycha… “
Źródło: Mdr 3,15
Autor: Stary Testament


“Wszak i król wyszedł z łona, i mimo swej godności królewskiej urodził się biednym… “
Źródło: Koh 4,14
Autor: Stary Testament


“Wszelkie ciało starzeje się jak odzienie i to jest odwieczne prawo : “Na pewno umrzesz”… “
Źródło: Syr 14,17
Autor: Stary Testament


“Wszyscy bowiem umrzemy z pewnością, tak jak woda rozlana po ziemi, której już zebrać niepodobna… “
Źródło: 2Sm 13,14
Autor: Stary Testament


“Wszystkie dni są złe dla nieszczęśliwego, serce szczęśliwe to uczta wieczysta… “
Źródło: Prz 15,15
Autor: Stary Testament


“Wszystko, co jest z ziemi, do ziemi się wróci, a co z wody, powróci do morza… “
Źródło: Syr40,11
Autor: Stary Testament


“Wszystko, co mówią, przyjmuje niemądry, a człowiek rozumny na kroki swe zważa… “
Źródło: Prz 14,15
Autor: Stary Testament


“Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem… “
Źródło: Stary Testament


“Wszystko to marność i pogoń za wiatrem! Z niczego nie ma pożytku pod słońcem… “
Źródło: Koh 2,11
Autor: Stary Testament


“W ślad za występnym idzie pogarda, wraz z godnym pogardy hańba… “
Źródło: Prz 18,3
Autor: Stary Testament


“W ustach głupich jest ich serce, w sercu mądrych są ich usta… “
Źródło: Syr 21,26
Autor: Stary Testament


“W ustach głupiego rózga na jego pychę, a wargi mądrych osłonią ich samych… “
Źródło: Stary Testament


“W wielkiej mądrości wiele utrapienia, a kto przysparza wiedzy przysparza i cierpień… “
Źródło: Koh 1,18
Autor: Stary Testament


“Wychowuj syna swego i używaj do pracy, abyś nie został zaskoczony jego bezczelnością… “
Źródło: Stary Testament


“Wyciągnął leniwy swą rękę do misy, trudno mu ją do ust doprowadzić… “
Źródło: Prz 26,15
Autor: Stary Testament


“Wydaj za mąż córkę, a dokonasz wielkiego dzieła, ale daj ją mądremu mężowi… “
Źródło: Syr 7,25
Autor: Stary Testament


“Wyjaśnienia głupiego są jak toboły w drodze, na wargach zaś mądrego znajdzie się wdzięk… “
Źródło: Syr 21,16
Autor: Stary Testament


“Wylanie krwi kłótnia pyszałków, i przykro słuchać ich wyzwisk… “
Źródło: Syr 27,15
Autor: Stary Testament


“Wyrazem serca w pomyślności twarz wesoła, ale wynajdywanie przypowieści to trudne myślenie… “
Źródło: Syr 13,26
Autor: Stary Testament


“Wysokość nieba, szerokość ziemi, przepaść i mądrość któż potrafi zbadać?… “
Źródło: Syr 1,3
Autor: Stary Testament


“Występny, co biednych uciska, jest jak ulewa, co chleba nie daje… “
Źródło: Prz 28,3
Autor: Stary Testament


“Występny w złu szuka ostoi, sprawiedliwych korzeń jest bezpieczny… “
Źródło: Prz 12,12
Autor: Stary Testament


“Wzgarda zazwyczaj towarzyszy kłamcy, a hańba stale ciąży na nim… “
Źródło: Syr 20,26
Autor: Stary Testament


“Zabierz mu suknię, bo ręczy za obcych, za nieznajomego weź zastaw!… “
Źródło: Prz 20,16
Autor: Stary Testament


“Zabija bliźniego, kto mu zabiera środki do życia, i krew wylewa, kto pozbawia zapłaty robotnika… “
Źródło: Syr 34,22
Autor: Stary Testament


“Zachowaj wierność bliźniemu twemu w biedzie, abyś z nim razem wzbogacił się w jego pomyślności… “
Źródło: Syr 22,23
Autor: Stary Testament


“Zadowolenia serca i radość duszy daje wino pite w swoim czasie i z umiarkowaniem. Udręczeniem dla duszy jest zaś wino pite w nadmiernej ilości wśród podniecenia i zwady… “
Źródło: Syr 31,2829
Autor: Stary Testament


“Zaiste, bogactwo oszukuje; a człowiek pyszny nie zazna spokoju; traci rozsądek i spokój… “
Źródło: Ha 2, 5
Autor: Stary Testament


“Zająłeś miejsce przy stole suto zastawionym? Nie otwieraj nad nim gardzieli i nie wołaj: “Jakże wiele na nim!”… “
Źródło: Syr 31,12
Autor: Stary Testament


“Za każdy zły czyn nie unoś się gniewem na bliźniego i nie czyń nic, co jest dziełem zuchwalstwa… “
Źródło: Syr 10,6
Autor: Stary Testament


“Zamiary pracowitego zysk, a wszystkich spieszących się biedę… “
Źródło: Prz 21,5
Autor: Stary Testament


“Za mocny gniew należy się grzywna, a chcąc go wyrwać, jeszcze go wzmożesz… “
Źródło: Prz 19,19
Autor: Stary Testament


“Zanim umrzesz, czyń dobrze przyjacielowi i według swej możności wydobądź coś i daj mu… “
Źródło: Syr 14,13
Autor: Stary Testament


“Zapłatą prawego jest życie, niegodziwiec zyskuje karę… “
Źródło: Prz 10,16
Autor: Stary Testament


“Zaprzestać sporu zaszczytem dla męża, bo każdy, kto głupi, wybucha… “
Źródło: Stary Testament


“Zaprzestań, synu, słuchać pouczeń, a zbłądzisz bez słów rozsądku… “
Źródło: Prz 19,27
Autor: Stary Testament


“Zazdrość i gniew skracają dni, a zmartwienie sprowadza przedwczesną starość… “
Źródło: Syr 30,24
Autor: Stary Testament


“Za żądzą idzie odludek i z każdą radą wojuje… “
Źródło: Stary Testament


“Zbij szydercę a prosty zmądrzeje, upomnij mądrego a nabędzie karności… “
Źródło: Prz 19,25
Autor: Stary Testament


“Z braku rządów naród upada, wybawienie, gdzie wielki doradca… “
Źródło: Prz 11,14
Autor: Stary Testament


“Z całą pilnością strzeż swego serca, bo życie ma tam swoje źródło… “
Źródło: Prz 4,23
Autor: Stary Testament


“Z całego serca czcij swego ojca, a boleści rodzicielki nie zapominaj… “
Źródło: Syr 7,27
Autor: Stary Testament


“Zdrowie i siła lepsze są niż wszystko złoto, a mocne ciało niż niezmierny majątek… “
Źródło: Syr 30,15
Autor: Stary Testament


“Zdrowy jest sen, gdy ma umiarkowanie syty żołądek, wstaje on wcześnie, jest panem samego siebie… “
Źródło: Stary Testament


“Ze skromnością dbaj o cześć dla swej osoby i oceniaj siebie w sposób należyty… “
Źródło: Syr 10,28
Autor: Stary Testament


“Zginie świadek fałszywy, kto słuchać, może ciągle mówić… “
Źródło: Prz 21,28
Autor: Stary Testament


“Złamanie za złamanie, oko za oko, ząb za ząb… “
Źródło: Kpł 24,20
Autor: Stary Testament


“Zła żądza zgubi tego, kto jej nabył, i uczyni go uciechą dla wrogów… “
Źródło: Syr 6,4
Autor: Stary Testament


“Złem jest, bezwstydem i wielką hańbą, jeśli żona utrzymuje swego męża… “
Źródło: Syr 25,22
Autor: Stary Testament


“Zło, którego się grzesznik boi, spadnie na niego, sprawiedliwi uzyskają to, czego pragną… “
Źródło: Prz 10,24
Autor: Stary Testament


“Złość kobiety zmienia wyraz jej twarzy, zeszpecą jej oblicze na kształt niedźwiedzia… “
Źródło: Syr 25,17
Autor: Stary Testament


“Złote jabłka na sprzętach ze srebra to słowo mówione w czasie właściwym… “
Źródło: Prz 25,11
Autor: Stary Testament


“Złoto i srebro umacnia stopy, a nad jedno i drugie ceni się radę… “
Źródło: Syr 40,25
Autor: Stary Testament


“Zły jest, kto zazdrosnym okiem patrzy, odwraca oblicze i z góry spogląda na innych… “
Źródło: Syr 14,8
Autor: Stary Testament


“Znalazłem jednego [prawego] mężczyznę pośród tysiąca, ale kobiety nie znalazłem… “
Źródło: Koh 7,28
Autor: Stary Testament


“Znalazłeś miód tyle zjedz, ile trzeba, byś się objadłszy nie zwrócił… “
Źródło: Prz 25,16
Autor: Stary Testament


“Zobaczyłem więc, że nie ma nic lepszego nad to, że się człowiek cieszy ze swych dzieł, gdyż taki jest jego udział… “
Źródło: Koh 3,22
Autor: Stary Testament


“Z owocu swych ust spożywa się dobro, a gwałtem się sycą przewrotni… “
Źródło: Stary Testament


“Z przejedzenia powstaje choroba, a nieumiarkowanie powoduje rozstrój żołądka… “
Źródło: Syr 37, 30
Autor: Stary Testament


“Z przejedzenia wielu umarło, ale umiarkowany przedłuży swe życie… “
Źródło: Syr 37,31
Autor: Stary Testament


“Zuchwali miasto podniecą, a prawi gniew uspokoją… “
Źródło: Prz 29,8
Autor: Stary Testament


“Z ust mądrych ludzi wiedza się sączy, usta niemądrych zioną głupotą… “
Źródło: Stary Testament


“Z winy swych ust nieprawy w potrzasku, mąż prawy uniknie nieszczęścia… “
Źródło: Prz 12,13
Autor: Stary Testament


“Żebrzącego w strapieniu nie odpychaj, a od ubogiego nie odwracaj swej twarzy… “
Źródło: Syr 4,4
Autor: Stary Testament


“Żelazo żelazem się ostrzy, a człowiek urabia charakter bliźniego… “
Źródło: Prz 27,17
Autor: Stary Testament


“Żołądek przyjmuje każde pożywienie, ale jest pokarm lepszy jeden od drugiego… “
Źródło: Syr 36,18
Autor: Stary Testament


“Życie i śmierć są w mocy języka, [jak] kto go lubi [używać], taki spożyje zeń owoc… “
Źródło: Prz 18,21
Autor: Stary Testament


“Życiem dla ciała jest serce spokojne, próchnieniem kości jest namiętność… “
Źródło: Prz 14,30
Autor: Stary Testament


“Życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę, noga za nogę… “
Źródło: Pwt 19,21
Autor: Stary Testament


“Żyjących z tobą w pokoju może być wielu, ale gdy idzie o doradców jeden z tysiąca… “
Źródło: Syr 6,6
Autor: Stary Testament


“Źle, gdy się kto kieruje względami na osobę; człek za kęs chleba popełni przestępstwo… “
Źródło: Prz 28,21
Autor: Stary Testament


“Źródłem życia usta prawego, w ustach nieprawych przemoc się kryje… “
Źródło: Prz 10,11
Autor: Stary Testament


“Czyż ci nie rozkazałem: Bądź mężny i mocny? Nie bój się i nie lękaj, ponieważ z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie gdziekolwiek pójdziesz… “
Źródło: K.Joz. 1, 9
Autor: Stary Testament


“Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twojego serca… “
Źródło: K. Ps. 37, 4
Autor: Stary Testament


“Bóg jest naszą ucieczką i mocą: łatwo u niego znaleźć pomoc w trudnościach… “
Źródło: K. Ps. 46, 2
Autor: Stary Testament


“Zrzuć swą troskę na Pana, a On cię podtrzyma… “
Źródło: K. Ps. 55, 23
Autor: Stary Testament


“Oskarżają mnie za miłość moją, Chociaż ja się za nich modlę… “
Źródło: K. Ps. 109, 4
Autor: Stary Testament


“Przeklęty każdy, kto wykona posąg rzeźbiony lub z lanego metalu rzecz obrzydliwą dla Pana, robotę rąk rzemieślnika i postawi w miejscu ukrytym. A w odpowiedzi cały lud powie: Amen… “
Źródło: K. Pow. Prawa 27, 15
Autor: Stary Testament


“Pan cię zawsze prowadzić będzie… “
Źródło: K. Iz. 58, 11
Autor: Stary Testament


“Wołaj do mnie, a odpowiem ci, oznajmię ci rzeczy wielkie, niezgłębione, jakich nie znasz… “
Źródło: K. Jer. 58, 11
Autor: Stary Testament


 


Similar Posts:


« »